نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش شناسی، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فن آوری، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری، علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، اصفهان، ایران

3 استادتمام، علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، اصفهان، ایران

4 دانشگاه اصفهان

چکیده

مقدمه: نوآوری سازمانی مستلزم تبدیل ‌ایده‌ها به اشکال قابل استفاده‌ سازمانی است و ‌این‌ ایده برای پیشبرد عملکرد سازمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف مطالعه حاضر تعیین میزان نوآوری سازمانی (اداری و فنی) در کتابخانه­های دانشگاه­های دولتی شهر شیراز (دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز) بود.روش بررسی: نوع مطالعه حاضر توصیفی- پیمایشی، و جامعه پژوهش شامل تمام مدیران و کتابداران شاغل در کتابخانه­های دانشگاهی شهر شیراز در سال 1390-1391 خورشیدی بود (151 نفر) که با استفاده از فرمول نمونه­گیری Cochran تعداد 86 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای متناسب با حجم بود. ابراز گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی آن توسط متخصصین تایید و پایایی آن با استفاده از Cronbach's alpha محاسبه شد (93/0 α =). تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم­افراز SPSS V.16 در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت.یافته­ها: وضعیت نوآوری سازمانی و دو مولفه نوآوری اداری و فنی در کتابخانه­های دانشگاهی شهر شیراز بالاتر از حد متوسط است (66/0±42/3)، اما تفاوت بین میانگین مؤلفه­های نوآوری سازمانی (اداری و فنی) معنادار بود (05/0 ≥ P). همچنین بین نظرات آزمودنی­ها درخصوص نوآوری سازمانی بر اساس متغیرهای جمعیت­شناختی جنسیت، رشته تحصیلی، سابقه خدمت، و سطح تحصیلات تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0 > P)، اما در متغیر دانشگاه و نوع کار در کتابخانه تفاوت مشاهده شده در مولفه نوآوری اداری معنادار بود (05/0 ≥ P). به عبارت دیگر مدیران میزان نوآوری اداری را بیشتر از کارمندان بخش خدمات عمومی و خدمات فنی می­دانند.نتیجه گیری: با توجه به اهمیت روز‌افزون نوآوری در سازمان‌ها، کتابخانه‌های دانشگاهی نیز از اهمیت ویژه‌ای در این مورد برخوردار شده‌اند. مدیریت کتابخانه‌های دانشگاهی با ایجاد محیط کاری مناسب برای کتابداران و کارکنان خود می‌تواند ارایه خدمات خود را بهبود بخشیده و نیازهای اطلاعاتی مراجعه کنندگان را بهتر برآورده سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Organizational Innovation in the Academic libraries of Shiraz University and Shiraz Medical Sciences University

نویسندگان [English]

  • Marziyeh Dechamkhoy 1
  • Morteza Mohammadi Ostani 2
  • Ahmad Shabani 3
  • Saeed Rajaipour 4

1 MSc, Library and Information Science, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 PhD. student, Library and Information Science, University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 Professor, Library and Information Science, University of Isfahan, Isfahan, Iran

4 Associate Professor, Education Science, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Organizational Innovation requires to turns ideas into organizational usable forms and this idea are used to promote organizational performance. The aim of this study was to survey Organizational Innovation (Administrative & Technical) in the Academic Libraries of Shiraz public university (Shiraz University, Shiraz Medical Sciences University).Methods: This research is a descriptive – survey study, and the population consists all of managers and librarians in academic libraries of Shiraz in 2011-2012 years (151 persons), that by used the formula of sampling i.e. Cochran and were selected 86 persons. Sampling method is Random stratified sampling proportionate to size. To collect data a researcher made questionnaire was used which its face validity was approved by experts and its reliability was estimated by Cronbach's alpha coefficient (0.93). For analyzing the data SPSS V.16 software was used in two levels of descriptive and inferential statistics.Results: The status of Organizational Innovation and two component’s Administrative and technical innovation in the academic libraries of Shiraz Public Universities is more than the average level (3.42±0.66), but the difference between the components of organizational innovation (technical and administrative) were significant (P≥0.05). Also among the respondents’ views, there is no significant difference based on demographic variables of gender, field of study, years of service, and level of education (P>0.05), there is significant difference based on university and type of work in the library in the components of administrative innovations (P≥0.05). In other words, manager's greater administrative innovation than technical and public services staff.Conclusion: Academic libraries have been particular importance in this case in regard to increasing importance of innovation in organizations. Management academic libraries can improve their services and to better meet information needs clients with provide appropriate working environment for their employees and librarians.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Innovation
  • University
  • Libraries