نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی - مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد، علم‌سنجی، معاونت پژوهشی و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان و دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 پزشک عمومی، معاون فنی ، معاونت بهداشتی استان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 کارشناسی ارشد، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: آگاهی از چشم‌انداز، اهداف، مزایا و تاثیراتی که فناوری پزشکی از راه دور می‏تواند در ارتقا کیفیت خدمات، کاهش هزینه‏ها و افزایش دسترسی به انواع خدمات تخصصی و فوق‏تخصصی داشته باشد، به طور ناخودآگاه دست‏اندرکاران نظام سلامت را به سوی آشنایی و استفاده بیشتر از این فناوری سوق می‌دهد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر امکان سنجی اجرای تله مدیسین با توجه به مولفه های برنامه ریزی استراتژیک در استان اصفهان بود. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه  توصیفی -مقطعی  که در سال 1392 صورت گرفت. جامعه پژوهش شامل کلیه مدیران و کارشناسان ستادی (120 نفر) معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت استان اصفهان بود. برای تعیین نمونه پژوهش از بین مدیران و کارشناسان افراد، دارای مدرک کارشناسی و سابقه خدمت بیش از 20 سال ، افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد و سابقه خدمت بیش از 15 سال، افراد دارای مدرک دکترا و سابقه خدمت بیش از 15 سال  انتخاب شدند (60 نفر از کل جامعه شرایط شرکت در این مطالعه را داشتند). جمع‏آوری اطلاعات به روش مصاحبه انجام گرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان این حوزه مورد تایید قرار گرفته و پایایی آن با استفاده از Cronbach's alpha 86/0 به دست آمد. جهت تحلیل داده‏ها از روش آمار توصیفی (فراوانی، میانگین) و نرم افزار SPSS نسخه 18 استفاده شد. یافته‌ها: بیشترین فراوانی نمرات نگرش در مورد تاثیر فناوری اطلاعات بر ارتقاء کیفیت خدمات (1/65 درصد) مربوط به افراد دارای نگرش مطلوب و کمترین فراوانی (3/3 درصد) مربوط به افراد دارای نگرش نامطلوب است. عوامل داخلی تغییرات مدیریتی (100درصد )، تامین و تداوم اعتبارات (3/79درصد) به عنوان نقاط ضعف و ماهیت برنامه پزشکی از راه دور و ماهیت برنامه‏های سلامت (100درصد)، اهداف و تمایلات مدیران کنونی سازمان و انطباق آن با اهداف پزشکی از راه دور (100درصد)، برخورداری از منابع انسانی علاقمند به کار با رایانه در فعالیت‏های روزانه در سطوح محیطی (1/93درصد) به عنوان نقاط قوت سازمان شناخته شده اند. همچنین در زمینه متخصصین فناوری، سازمان دارای فرصت بوده و بازپرداخت حقوق متخصصان توسط سازمان‌های بیمه‌گر جز تهدیدهای سازمان محسوب می‌شود.  نتیجه‌گیری: با توجه به نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای تعیین شده توسط مدیران و کارشناسان و مقایسه آنها با عوامل موفقیت و شکست تعیین شده نشان می‏دهد که در استان پتانسیل‏های زیادی برای اجرای پزشکی از راه دور وجود دارد و می توان با یک برنامه استراتژیک مناسب، پروژه‏-هایی در حوزه پزشکی از راه دور در استان اجرا نموده و قدمی در جهت نزدیک شدن به هدف آرمانی عدالت در سلامت برداشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Feasibility of implementing telemedicine according to the Elements of strategic planning in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Hamid Keshvari 1
  • Asefeh Haddadpoor 2
  • Behjat Taheri 3
  • Pezhman Aghdak 4
  • Mehran Nasri 5

1 Department Medical Engineering, Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic), Tehran, Iran

2 MSc, Information Technology Management, Deputy of health, Isfahan university of medical sciences, Isfahan, Iran

3 MSc, Scientometrics, Vice Chanscellery for Research and Technology, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, PhD Student, Knowledge and Information Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

4 MD, Deputy of health, Isfahan University of medical sciences, Isfahan, Iran

5 MSc, Deputy of health, Isfahan University of medical sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Awareness of Outlook, objectives, benefits and impact of telemedicine technology that can promote services quality, reduce costs, increase access to Specialized and subspecialty services. Therefore, the aim of this study was to determine the strengths, weaknesses, opportunities and threats in the telemedicine strategic planning from the managers and expert’s perspective in the health department, Isfahan University of Medical Sciences, in order to take a step towards facilitating strategic planning and approaching the equity aim in health in the province.Methods: This was a descriptive study, that data collection was done cross-sectional. The study population was composed of all managers and certified experts at the health department in Isfahan university of Medical Sciences. The sample size was 60 patients according to inclusion criteria. Information was collected by interview method. Researcher attempted to use the structured and specific questionnaire Then were investigated the viewpoints of experts and managers about determinative factors (strengths, weaknesses, opportunities and threats) in the strategic planning telemedicine. Data were analyzed using descriptive statistics (frequency, mean) and software SPSS 18.Results: Data analysis showed that change management (100%) and continuity of supply of credit (79/3%) were weakness point within the organization and strengths of the program were, identity and health telemedicine programs (100%), goals and aspirations of the current directors of the organization and its compliance with the goals of telemedicine (100%), human resources interested using computers in daily activities in peripheral levels (93/1%). Also organization in the field of IT professionals, had opportunities, and repayment specialist’s rights by insurance organizations is a threat for it.Conclusions: According to the strengths, weaknesses, opportunities and threats points determined by managers and experts, and compare it with success and failure factors, which are defined by different researchers, it seems will be fail to implement of telemedicine  in the province at present. But according to the strengths identified by managers and experts, there are a lot of potential for telemedicine in the province, and may be used, in relation to telemedicine projects, with a 3 or 5 year strategic plan, and taking steps to get closer to the equity aim in health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Management
  • Telemedicine
  • University