نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه علم و هنر یزد، یزد، ایران

2 دانشیار ، مدیریت صنعتی دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

4 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

چکیده

مقدمه: اهمیت سازمان بیمارستان به عنوان جزء تاثیر گذار بر نظام بهداشت و درمان بر هیچ کس پوشیده نیست. ارائه خدمات با کیفیت علاوه بر بالا بردن احتمال موفقیت در اقدامات درمانی، باعث ایجاد تمایز بین سازمانهای ارائه دهنده و افزایش رقابت این سازمانها می شود. پژوهش حاضر درصدد سنجش کیفیت خدمات بیمارستان محمد صادق افشار یزد با استفاده از روش های تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس فازی می باشد.روش پژوهش: در ابتدا با بررسی ادبیات پژوهش ابعاد کیفیت خدمات در بیمارستان شناسایی شد. پس از پالایش ابعاد، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته به جمع آوری داده ها از بیماران پرداخته شد. برای به دست آوردن اوزان هر یک از ابعاد از  تحلیل سلسله مراتبی فازی و برای رتبه بندی بخش های بیمارستانی از تاپسیس فازی بهره گیری شده است.یافته ها: ابعاد پاسخگویی،تضمین، امنیت، ملموسات، ارتباطات سلامت و مشتری مداری به عنوان ابعاد موثر بر کیفیت خدمات بیمارستان شناسایی شدند که از این بین با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی بعد امنیت بیشترین ضریب اهمیت و بعد ملموسات کمترین ضریب اهمیت را بدست آوردند (25406/0 در مقابل06883/0). همچنین با تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تاپسیس فازی ، بخشهای قلب  و جراحی به ترتیب بالاترین و پایین ترین cci را به دست آوردند (457/33 درمقابل 770/0).نتیجه گیری: نتایج حاصل از این روش نشان داد که از نظر خبرگان بعد امنیت بیشترین اولویت را در میان دیگر ابعاد موثر بر کیفیت خدمات دارد. همچنین از نظر بیماران بخش های قلب، ارولوژی، زنان و جراحی به ترتیب رتبه اول تا چهارم را در ارائه خدمات دارند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation and Ranking of Selected Hospital Departments in Quality of Service Provided

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Abooee 1
  • SeyedHabibollah Mirghafoori 2
  • Khatereh Khanjankhani 3
  • Milad Shafie 4

1 MSc, Industrial Management, University of Science and Arts of Yazd, Yazd, Iran

2 Associate Professor, Industrial Management, University of Yazd, Yazd, Iran

3 BSc Student, Health Services Administration, Department of Health Care Management, School of Public Health, Yazd University of Medical Sciences, Yazd, Iran

4 PhD student, Health Care Management, Department of Management Science and Health Economics, School of Public Health, Yazd University of Medical Sciences, Yazd, Iran

چکیده [English]

Introduction: The significance of hospitals as part of an impact on the healthcare system on anyone not wearing. In addition to providing quality service to enhance the likelihood of successful treatment creates a distinction between provider organizations and enhances are the competitiveness of the organizations. This study attempted to measure the quality Afshar Mohammad Sadiq of hospital care using Fuzzy TOPSIS and Fuzzy AHP.Methods: This is a cross-sectional analytical study was conducted in the second half 92 .The sample group of selected experts and patients in the Afshar Hospital Yazd in the fall. First, a literature review of research on service quality dimensions were identified from the hospital. After refining the dimensions, using a form of paired comparisons of experts (including the Chairman and teaching hospitals, nurses, technical staff of hospitals, health care management professors and faculty Medical Sciences and Health Services, Yazd martyr) surveys were performed and the coefficients of each of the dimensions of the analytic hierarchy process in fuzzy environment (the software Expert Choice) was calculated. Third, using questionnaires (reliability, validity and approved by relevant experts Cronbach's alphaof .92) based on a Likert - Elect of the patients admitted to hospital departments (cardiology, orthopedics, gynecology, and surgical) of 100 participants were randomly sampled using fuzzy TOPSIS (software TOPSIS) was ranked sectors mentioned.Results: Dimensions of responsiveness, assurance, security, tangibles, health communication and customer orientation as aspects affecting the quality of the hospitals were identified using the FAHP safety factor of greatest significance and importance had the lowest coefficient of tangibles (0.25406 in contrast, 0.88306 ). Also analyzed the data using FTOPSIS, cardiac and surgical wards of the highest and lowest ci (One option is to calculate the relative closeness to the ideal solution) achieved (33.457in contrast. 0.770).Conclusion: The results of this method showed that the highest priority to security experts, among other aspects affecting the quality of service. Also part of the heart disease, urology, gynecology and surgery are the first place to fourth in the provision of services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Service Quality
  • Analytical Hierarchy
  • Hospitals