نوع مقاله : مقاله مروری نظام مند

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی(PhD) اقتصاد و مدیریت دارو، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

3 استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی،دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه:  همه مدیران چهار وظیفه اساسی برنامه ریزی،سازماندهی، رهبری و کنترل را بر عهده دارند. مدیران باید شایستگی هایی را که آنها را قادر می سازد عملکردشان را به صورت اثربخش انجام دهند ،توسعه دهند. این شایستگی ها اغلب به صورت مدل های شایستگی نشان داده می شوند. هدف مطالعه حاضر شناسایی مدل های شایستگی مدیران بیمارستان ها  به منظور استخراج شایستگی های مورد نیاز آنها بوده است.  روش بررسی: این مطالعه، یک بررسی سیستماتیک می باشد که جستجوی مقالات در دسترس در بانک­های اطلاعاتی Google scholar، Emerald، ProQuest، Scopus ، Science direct و همچنین وب سایت سازمان جهانی بهداشت با کلید واژه هایی هم چون«Competency & hospital management, Competency & healthcare manager, Competency & healthcare administration, Competency & health administration, Competency & health executive» صورت گرفت.کیفیت. نتایج بررسی مطالعات انتخاب شده بوسیله 2 نفر مستقل انجام گردید و مبتنی بر اهداف بصورت کیفی استخراج و تحلیل گردیدند. در نهایت 12مقاله و گزارش که  حاوی  پرسشنامه یا مدل جهت ارزیابی شایستگی های مدیران بیمارستان بودند، انتخاب شدند.یافته ها: مدل های شایستگی مختلفی از 8 مقاله و گزارش بدست آمد و با هدف مقایسه این مدل ها 15 تا از بیشتری و متداول ترین شایستگی ها در مطالعات بدست امدکه مهارت ارتباطی و دانش محیط بهداشتی درمانی با 7 بار تکرار، بیشترین فراوانی را در بین مقالات منتخب داشت و به عنوان مهمترین شایستگی شناسایی شد. از میان مدل های موجود، مدل Robbin Pillay با داشتن بیشترین تعداد از مهارت هادکاملترین مدل شناخته شد.  نتیجه گیری: جهت انتخاب و ارزیابی عملکرد مدیران بیمارستان ها باید لیستی از شایستگی های مورد نیاز آنها موجود باشد تا انتخاب آنها بر اساس اصول شایسته سالاری انجام پذیرد و از عزل و نصب سلیقه ای آنها جلوگیری شود . مدل های شایستگی ابزارهای مفیدی برای تعیین این شایستگی ها می باشند به شرط اینکه بسته به شرایط خاص هر کشور مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Various Models of Hospital Manager’s Competency

نویسندگان [English]

  • Hadi Hayati 1
  • Elham Dadgar 2
  • Ali Jannati 3

1 PhD student in pharmacoeconomics, Department of pharmacoeconomy and pharmaceutical management, School of pharmacy, Tehran University of Medical Sciences,Tehran. Iran

2 MSc student of health services management, Tabriz university of medical sciences. Tabriz.Iran

3 Professor assistant of health services management, Tabriz university of medical sciences, Tabriz Iran

چکیده [English]

Introduction: All managers are responsible for planning, organizing, leading and controlling. Managers must have some competencies that enable them to function effectively. These competencies are often competency models. The aim of this study was survey of competency models in order to extract their essential competencies. Methods: This study was a systematic review that articles were searched in database "Google scholar"," Emerald", "Proquest", "Scopus" with key words "Competency & hospital management"، Competency & healthcare manager""، "Competency & healthcare administration"," Competency & health administration", and Competency & health executive". The results of selected studies were performed by 2 independent persons and based on qualitative targets were extracted and analyzed. And finally 12 articles that were contain questionnaire or model for hospital management competency, were selected.Results: Different competencies models were reported in 8 articles and reports. In order to compare these models, we decided to select 15 most frequent competencies in expand range of studies. Our observation identified that "communication skills" and "knowledge of health environment" were reported 7 times and selected as most important competencies. The Robbin Pillay was most completed among the models.Conclusion: In order to screen and estimate of hospital managers’ performances, we needed competencies index categories. Dependent on each countries condition, these models can be used as an appropriate method to determine an individual competency.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Model
  • Competency
  • Hospital managers