نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دکتری تخصصی، مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان و پژوهشگر، مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد، مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

مقدمه: منابع انسانی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر موفقیت و شکست یک سازمان است و انگیزه خدمت، به عنوان عامل تأثیرگذاری بر کیفیت و کمیت فعالیت سازمان شناخته شده است. هدف از انجام این مطالعه، تعیین توان بالقوه انگیزش (Motivational potential score یا MPS) در کارکنان مدارک پزشکی بیمارستان‌های آموزشی شهر اصفهان در سال‌های 91-1390 بود.روش بررسی: پژوهش کاربردی حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری مطالعه را کلیه کارکنان بخش مدارک پزشکی شاغل در بیمارستان‌های آموزشی شهر اصفهان تشکیل دادند. 127 نفر نمونه پژوهش، با استفاده از روش سرشماری انتخاب شدند. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه ویژگی‌های شغلی Hackman و Oldham صورت گرفت که روایی محتوایی آن با نظر کارشناسان و پایایی آن با محاسبه ضریب Cronbach¢s alpha برابر با 84/0 تأیید گردید. داده‌های آماری با استفاده از آمار توصیفی (درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار و...) و استنباطی (آزمون‌های MANOVA و Fisher's least significant difference) در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: میزان شاخص MPS با نمره 665/40، در بین کارکنان بخش مدارک پزشکی متوسط بود. بین میانگین MPS بر حسب واحد خدمت در بخش مدارک پزشکی، بین بیمارستان‌ها تفاوت معنی‌داری مشاهده شد.نتیجه‌گیری: در حرفه مدارک پزشکی، مشاغل به گونه‌ای طراحی شده که تا حدود متوسط به خودی خود توانسته است برای فرد انگیزه کار کردن فراهم نماید. بهبود میزان MPS، تلاش بالای مدیران همه سطوح بیمارستان‌ها، دانشگاه علوم پزشکی و به خصوص، منابع انسانی را می‌طلبد.واژه‌‌های کلیدی: انگیزش؛ کارکنان؛ مدارک پزشکی؛ بیمارستان آموزشی 

عنوان مقاله [English]

The Motivating Potential Score in Medical Records Staff of Training Hospitals in Isfahan, Iran

نویسندگان [English]

  • Sakineh Saghaeiannejad-Isfahani 1
  • Susan Bahrami 2
  • Sedigheh Torki 3

1 Instructor, Social Determinants of Health Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 PhD, Educational Administration, Department of Educational Sciences, School of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan AND Researcher, Health Information Technology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 MSc, Medical Records, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran

چکیده [English]

Introduction: Human resources are one of the factors most effective on the success or failure of an organization and service motivation is a factor which affects the quality and quantity of activity of an organization. The present study aimed to determine the motivating potential score (MPS) of medical record staff of training hospitals in Isfahan, Iran, over the years of 2011-2012.Methods: This was an applied and descriptive survey. The statistical population of the study included all staff of the medical records departments of training hospitals in Isfahan. The participants consisted of 127 individuals selected by conducting a census. The data collection tool was Hackman and Oldham’s Job Characteristics Scale. The content validity of the scale was confirmed by experts and its reliability was approved through calculation of Cronbach’s alpha (α = 0.84). The collected data were analyzed using descriptively statistics (frequency percentage, mean, standard deviation, and etc.) and inferential statistics (MANOVA, Fisher's LSD) in SPSS software.Results: This study results showed that the MPS index with the score of 40.665 was at a medium level among medical record staff. There was a significant difference among hospitals in terms of mean MPS according to the unit of service in the medical records department.Conclusion: Findings showed that occupations related to medical records have been designed in a way that can provide an average degree of working motivation for individuals. Therefore, the improvement of MPS requires a high degree of efforts by managers at all levels of hospitals, universities of medical sciences, and especially, human resources.