نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشیار، آمار زیستی، گروه آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 استاد، اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: در سال‌های اخیر، شمار مرورهای سیستماتیک و متاآنالیز منتشر شده در ایران، به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است. نگارش این مقالات بر اساس دستورالعمل‌های پذیرفته شده بین‌المللی، یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر کیفیت ساختاری آن‌ها می‌باشد. هدف از انجام مطالعه حاضر، ارزیابی چکیده مقالات مرور سیستماتیک و متاآنالیز پژوهشگران ایران، نمایه شده در پایگاه Scopus بود. روش بررسی: این مطالعه، پیمایش توصیفی از نوع کاربردی و جامعه پژوهش آن شامل 247 چکیده مقاله مرور سیستماتیک و متاآنالیز پژوهشگران ایران، نمایه شده تا پایان سال 2012 در پایگاه Scopus بود. در این پژوهش، کیفیت چکیده مقالات با استفاده از چک‌لیست، مورد ارزیابی قرار گرفت و روند تولیدات و وابستگی سازمانی مطالعات از طریق بخش آنالیز پایگاه Scopus مشخص شد. یافته‌ها: در چکیده مقالات، میزان رعایت معیارهای موجود در چک‌لیست در حد ضعیفی بود. معیار اهداف با 8/98 درصد میزان رعایت کامل، بیشترین میزان رعایت و معیار شماره ثبت با 6/1 درصد رعایت کامل، کمترین میزان رعایت را در بین معیارهای چک‌لیست به خود اختصاص داد. یافته‌ها، حاکی از رشد کمی مقالات در طول زمان بود. دانشگاه علوم پزشکی تهران با 112 مرور، بیشترین سهم را در تولید مقالات داشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی بقیه‌اله (عج) و اصفهان به ترتیب با 23 و 22 مرور در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه‌ حاضر نشان داد که کیفیت چکیده‌ها در سطح مطلوبی قرار ندارد. از این‌‌رو، آشنایی بیشتر نویسندگان با نحوه نگارش و دقت سردبیران و داوران نشریات در فرایند داوری این مطالعات، ضروری به نظر می‌رسد. واژه‌‌های کلیدی: مروری؛ متاآنالیز؛ چکیده‌نویسی؛ نمایه‌سازی؛ کنترل کیفیت؛ چک‌لیست؛ پایگاه Scopus 

عنوان مقاله [English]

An Assessment of Iranian Systematic Reviews and Meta-analyses Indexed in Scopus

نویسندگان [English]

  • Maryam Kazerani 1
  • Atefeh Davoudian 2
  • Farid Zayeri 3
  • Hamid Soori 4

1 Assistant Professor, Librarianship and Information Sciences, Department of Librarianship and Information Sciences, School of Allied Medical Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 MSc, Medical Librarianship and Information Sciences, Department of Medical Librarianship and Information Sciences, School of Allied Medical Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Biostatistics, Department of Biostatistics, School of Allied Medical Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

4 Professor, Epidemiology, Safety Promotion and Injury Prevention Research Center, School of Public Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: The number of systematic reviews and meta-analyses published in Iran has increased significantly in recent years. Writing these articles based on internationally accepted guidelines is one of the most important factors effective on their structural quality. This study aimed to assess the abstract of Iranian systematic reviews and meta-analyses indexed in Scopus. Methods: This study was an applied, descriptive survey. The study sample included 247 abstracts of Iranian systematic reviews and meta-analyses indexed in Scopus until the end of 2012. In this study, the quality of the abstracts was evaluated using a checklist and organizational affiliation and the articles’ publishing progress were identified through the analysis of Scopus. Results: Compliance with the checklist criteria was generally poor in abstracts. The objective criteria obtained the highest compliance rate (98.8%) and the registration criteria obtained the lowest compliance rate (1.6%). The results showed the growth in quantity of articles in time. Tehran University of Medical Sciences with 131 reviews was the most productive organization and Baqiyatallah University of Medical Sciences and Isfahan University of Medical Sciences with 23 and 22 reviews, respectively, were the next in the ranking. Conclusion: The present study showed that the abstracts’ quality was not desirable. Therefore, training authors on review writing and greater attention by editors and judges during the adjudication process seems essential.