نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، مدیریت فن‌آوری اطلاعات، ستاد مرکزی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

2 دانشیار، بیوفیزیک، گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

3 مربی، کامپیوتر، گروه علوم پایه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

چکیده

مقدمه: در عصر اطلاعات امروزی، اصلی‌ترین شاخص تعیین جایگاه علمی کشورها و مراکز علمی، میزان مشارکت در تولید علم و فن‌آوری است. در این میان، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، جزء اصلی‌ترین مراکز علم محسوب می‌شوند. در این پژوهش، ضمن شناسایی وضعیت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با توجه به متغیرهای مورد بررسی در پایگاه اطلاعاتی Scopus، شاخص‌های علم‌سنجی اعضای هیأت علمی این دانشگاه نیز تا پایان ماه جولای سال 2014 ارزیابی شد. روش بررسی: در مطالعه کاربردی حاضر که به صورت توصیفی انجام شد، اطلاعات کتاب‌شناختی تمامی آدرس‌هایی که به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل مربوط می‌شد، از پایگاه Scopus استخراج گردید. سپس از این پایگاه، تمام اسناد تا پایان ماه جولای سال 2014 جمع‌آوری شد. شاخص‌های میزان مشارکت در تولیدات علمی، نحوه مشارکت بر اساس نویسنده اول و نویسنده مسؤول، تعداد استنادات به مقاله و شاخص H (H-index) مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها: دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با 3 آدرس، در کل دارای 280 مقاله بود. تعداد مقالات دانشگاه، از 1 مقاله در سال 2000 به 56 مقاله در سال 2013 افزایش یافته بود. بیشترین اسناد منتشر شده و همچنین، بیشترین استناد به مدارک تولید شده، به سال 2013 اختصاص داشت. مقالات اصیل با 45 مقاله، بیشترین و نامه به سردبیر با 1 مقاله، کمترین تعداد را به خود اختصاص داد. میزان H-index دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تا پایان ماه جولای سال 2014، برابر با 19 بود. نتیجه‌گیری: افزایش میزان تولیدات علمی دانشگاه، بیانگر رشد تولیدات علمی و استنادهای آن‌ها در پایگاه اطلاعاتی Scopus است. با وجود رشد زیاد در این مدت، وضعیت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در بین سایر مؤسسات و دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطلوب نیست. به نظر می‌رسد که بالا بردن میزان تولیدات علمی دانشگاه، نیازمند توجه بیشتر مسؤولان دانشگاه می‌باشد. واژه‌‌های کلیدی: علم‌سنجی؛ پایگاه‌های اطلاعاتی؛ دانشگاه؛ Scopus 

عنوان مقاله [English]

Scientific Products of Ardabil University of Medical Sciences, Iran, in Scopus Database

نویسندگان [English]

  • Soghra Golmaghanizadeh-Asl 1
  • Mojtaba Amani 2
  • Alireza Mohammadnia 3

1 Library and Information Sciences, IT Management, Central Headquarters, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran

2 Associate Professor, Biophysics, Department of Biochemistry, School of Medicine, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran

3 Lecturer, Computer, Department of Basic Sciences, School of Medicine, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran

چکیده [English]

Introduction: Today, in the era of information, the main parameter for scientific assessment of countries, and academic centers is their contributions to the development of science and technology. This study was conducted to evaluate scientific outcomes of Ardabil University of Medical Sciences and its faculty members until the end of July 2014. Methods: In a descriptive study on bibliographic information, all documents affiliated to Ardabil University of Medical Sciences (280 essays) in Scopus database were collected. Then, the contribution to academic production was evaluated through the number of citations to each document, type of authorship according to first or corresponding author, H-index, target journal, and collaboration with other institutes. Results: Ardabil University of Medical Sciences was illustrated with 3 addresses which contained 280 essays. The number of essays had increased from 1 in 2000 to 56 in 2013. Most essays and the most cited papers were published in 2013. The highest number of the essays were original articles (n = 45) and lowest number were editorial letters (n = 1). The H-index of the university was equal to 19 at the end of July 2014. Conclusion: The increase in the number of essays from 2000 to 2013 shows the increase in scientific outcomes in Scopus database. Despite the high growth in scientific outcome during the studied period, the rank of Ardabil University of Medical Sciences among other institutions and universities affiliated to the Iranian Ministry of Health is not desirable. Thus, it seems that the greater attention of university authorities is necessary to increase the level of scientific production.