نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، طب اورژانس، گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بیمارستان‌ها اغلب به عنوان خط مقدم مقابله با حوادث هستند. برخی از این حوادث در نتیجه طیف گسترده‌ای از وقایع شامل حوادث صنعتی، شیوع طبیعی بیماری و تصادفات منطقه‌ای صورت می‌پذیرد که به آن‌ها حوادث شیمیایی، میکروبی، پرتویی و هسته‌ای (Chemical, biological, radiological, and nuclear یا CBRN) می‌گویند. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی سطح آمادگی، ظرفیت و قابلیت پاسخ به این نوع حوادث در بیمارستان‌های آموزشی شهر اصفهان بود.  روش بررسی: پژوهش توصیفی حاضر در شش ماهه دوم سال 1392 انجام شد. جامعه آماری مطالعه را 43 نفر از مدیران، مترون‌ها، سوپروایزران آموزشی، سوپروایزران و سرپرستاران اورژانس بیمارستان‌های آموزشی (12 بیمارستان) شهر اصفهان تشکیل دادند که به روش سرشماری انتخاب شدند. ابزار ‌جمع‌آوری داده‌ها، چک‌لیست ترجمه شده توسط محقق بود و روایی محتوایی آن با استفاده از حقایق و مفاهیم مطرح شده در منابع معتبر علمی و نظرات استادان دانشگاهی و متخصصان تأیید شد. یافته‌ها: هیچ کدام از بیمارستان‌ها به جز بیمارستان A که دارای اورژانس اختصاصی برای مقابله با یکی از عوامل CBRN بود، آمادگی لازم جهت مقابله با حوادث CBRN را نداشتند. با استفاده از چک‌لیست مورد نظر، بیمارستان A از نظر ابعاد آمادگی و برنامه‌ریزی، به کارگیری کارمندان آلودگی‌زدایی، منطقه آلودگی‌زدایی گرم، سیستم آلودگی‌زدایی گرم، تریاژ آلودگی‌زدایی و آلودگی‌زدایی بیمار «نمره خوب»، از لحاظ ابعاد کنترل دسترسی و امنیت و پایش پزشکی کارکنان، «نمره به نسبت خوب» و از نظر ابعاد اعلام خطر و ریکاوری «نمره متوسط» را به دست آورد، اما از حیث ابعاد آموزش و تمرین و تجهیزات حفاظت فردی نمره خوبی را کسب ننمود. نتیجه‌گیری: هیچ کدام از بیمارستان‌های مورد بررسی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های لازم جهت مقابله با حوادث CBRN را نداشتند. فقط اورژانس بیمارستان A از مجموع هر دو بعد آمادگی و پاسخ با نمره 67 درصد، در سطح به نسبت خوب ارزیابی شد. واژه‌های کلیدی: آمادگی برای شرایط اضطراری؛ بیمارستان‌ها؛ حوادث 

عنوان مقاله [English]

Assessment of Preparedness and Response of Teaching Hospitals of Isfahan, Iran, to Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear Incidents

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Yarmohammadian 1
  • Mehdi Nasr-Isfahani 2
  • Elham Anbari 3

1 Professor, Health Management and Economics Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor, Department of Emergency Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 MSc Student of Health Services Management, Department of Health Services Management, School of Health Management and Information Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Hospitals are often considered to be the forefront of countering incidents, some of which result from a wide range of incidents including industrial accidents, natural outbreaks of disease, and regional accidents called chemical, biological, radiological, and nuclear (CBRN) accidents. This study was conducted to assess the level of preparedness, capacity, and capability of responding to CBRN incidents in teaching hospitals of Isfahan, Iran. Methods: This descriptive study was conducted in 2013-2014. The statistical population consisted of 43 managers, matrons, educational supervisors, emergency supervisors, and head-nurses in teaching hospitals (12 hospitals) of Isfahan. The participants were selected through census sampling. The data collection tool was a checklist translated by the researcher and its content validity was verified by facts and concepts provided in valid sources and by university professors and experts. Results: Except hospital A, which had a specialized emergency room for CBRN accidents, no other hospital was prepared to deal with CBRN incidents. Using the checklist, hospital A obtained the a good score in terms of preparedness and planning, employing decontamination team, warm decontamination zone, warm decontamination system, decontamination triage, and patient decontamination. It obtained a relatively good score in terms of security and access control, and medical monitoring of staff. It also acquired an average score in in hazard declaration and recovery. However, it did not obtain a good score in training and exercise, and personal protective equipment. Conclusion: None of the studied hospitals had the necessary capacity and capability to counter CBRN incidents. The emergency ward of hospital A, however, was assessed to perform well in terms of preparedness and response (score: 67%).