نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، حسابداری، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مبارکه، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: گرایش دولت‌ها به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی بیشتر ناشی از آن است که این فرایند، باعث اصلاح نظام‌های بودجه‌ریزی می‌شود و کمک شایانی به اقتصاد کشورها می‌کند. در این میان، کشور ایران نیز برای افزایش کارایی و اثربخشی سازمان‌ها، تغییر نحوه بودجه‌ریزی سنتی به بودجه‌ریزی عملیاتی را از اولویت‌های خود قرار داده است. هدف از انجام مطالعه حاضر، شناسایی امکان استقرار بودجه‌بندی عملیاتی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس مدل PESTEL (Political, Economical, Social, Technological, Environmental, Legal) بود. روش بررسی: این پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری را 250 نفر از مدیران مالی، کارشناسان حسابداری شاغل در قسمت‌های امور مالی و کارشناسان بودجه ستادی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1393 تشکیل دادند. جهت جمع‌آوری داده‌ها، از پرسش‌نامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن از طریق روایی صوری به تأیید متخصصان مرتبط رسید. پایایی پرسش‌نامه نیز با استفاده از ضریب Cronbach¢s alpha برابر با 81/0 تأیید شد. مدل PESTEL دارای شش بعد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فن‌آوری، محیطی و قانونی می‌باشد که هر یک از این ابعاد به طور جداگانه مورد آزمون قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی [جدول توزیع فراوانی (درصد)، میانگین و انحراف معیا] و آمار استنباطی (آزمون‌های t، Paired t و ANOVA) در نرم‌افزار SPSS استفاده گردید. یافته‌ها: میانگین ابعاد شش‌گانه، در بعد سیاسی 8/3، بعد اقتصادی 6/3، بعد اجتماعی 5/3، بعد فن‌آوری 8/3، بعد محیطی 9/3 و بعد قانونی 8/3 به دست آمد. همچنین، امکان استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان وجود داشت و هیچ‌ کدام از فرضیه‌های پژوهش رد نشد. نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از آن است که امکان استقرار بودجه‌بندی عملیاتی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان وجود دارد. ضمن این که در بعد محیطی، زمینه استقرار و اجرای بودجه‌بندی عملیاتی در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارد، اما در بعد اجتماعی، بستر موجود نیاز به فعالیت‌های فرهنگی بیشتری جهت آماده کردن دیدگاه فکری کارشناسان و دیگر نیروهای درگیر دارد تا بتواند در تغییر این رویکرد مشارکت فعال‌تری داشته باشد. واژه‌‌های کلیدی: امکان‌سنجی؛ بودجه‌بندی؛ دانشگاه علوم پزشکی؛ اصفهان 

عنوان مقاله [English]

The Feasibility of Stabilizing Operating Budget in Isfahan University of Medical Sciences, Iran

نویسندگان [English]

  • Daryoush Foroghi 1
  • Hamideh Moayedfar 2

1 Associate Professor, Accounting, Department of Accounting, School of Economics and Administrative Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 MSc Student, Accounting, Department of Accounting, Mobarakeh Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Governments’ tendency toward operating budget is because this process results in the reformation of budgeting systems, and thus, assists countries’ economy. Iran has also prioritized the changing of traditional budgeting to operating budgeting to increase the efficiency and effectiveness of organizations. The aim of this study was to investigate the possibility of stabilizing operational budgeting in Isfahan University of Medical Sciences, Iran, based on the PESTLE model. Methods: The present research was an empirical, descriptive research. The statistical population consisted of 250 financial managers, accounting experts working in finance departments, and finance expert working in Isfahan University of Medical Sciences in 2015. Data were collected using a researcher-made questionnaire the validity of which was approved by experts through face validity. The reliability of the questionnaire was confirmed using Cronbach’s alpha (α = 81%). The PESTLE model consists of the 6 political, economic, social, technological, legal, and environmental dimensions. Each dimension was evaluated separately. Data were analyzed using descriptive statistics [frequency distribution table (percentage), mean, and standard deviation) and inferential statistics (univariate t-test, bivariate t-test, and ANOVA) in SPSS software. Results: The stabilizing operating budget was possible in Isfahan University of Medical Sciences in the political, economic, social, technological, legal, and environmental dimensions. Mean political, economic, social, technological, legal, and environmental dimensions were 3.8, 3.6, 3.5, 3.8, 3.9, and 3.8, respectively. Conclusion: The results showed that the stabilizing of operation budgeting is possible in the mentioned university. In the environmental dimension, circumstances are desirable for establishing and implementing operation budgeting. However, in the social dimension, more cultural activities are necessary to prepare the minds of experts and other engaged staff to be more cooperative in modification of this approach.