نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت جهانگردی، گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 استاد، مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی-شهری و کارآفرینی، دانشکده‌ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه، گردشگری سلامت پدیده‌ای مهم و رو به رشد در جهان محسوب می‌شود. ایران از گذشته یکی از مراکز فعال گردشگری سلامت در منطقه خاورمیانه بوده است. به دلیل جایگاه مهم صنعت گردشگری پزشکی در اقتصاد جهانی و همچنین قابلیت‌های استان یزد در این صنعت، هدف این پژوهش شناسایی و بررسی موانع توسعه گردشگری سلامت در این استان بود. روش بررسی: در این مطالعه پیمایشی و کاربردی، جامعه آماری شامل 10 نفر از خبرگان آشنا با صنعت گردشگری سلامت در استان یزد در سال 1393 بود. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای بود که روایی آن از طریق بررسی متون و پژوهش‌های مشابه و مشورت با صاحب‌نظران در حوزه گردشگری سلامت تأیید شد. ابتدا با مرور جامع ادبیات تحقیق و نظرات خبرگان، موانع توسعه گردشگری سلامت شناسایی شد. سپس، با استفاده از روش آنتروپی Shannon، میزان اهمیت هر یک از موانع تعیین و در نهایت، این موانع با استفاده از تکنیک بهینه‌سازی چندمعیاره و راه‌ حل توافقی فازی، رتبه‌بندی گردید. تحلیل یافته‌‌ها با استفاده از نرم‌افزار Excel صورت پذیرفت. یافته‌ها: موانع بالا بودن هزینه‌ها (0561/0) و تبلیغات محدود (0462/0) بیشترین و کمترین اهمیت را داشتند. همچنین، موانع قوانین و مقررات سخت و دشوار، نیازهای درمانی جامعه محلی و کمبود نیروی انسانی به ترتیب از مهم‌ترین موانع توسعه گردشگری سلامت در استان یزد بود. نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش منجر به شناخت موانع توسعه گردشگری سلامت در استان یزد شد و بر اساس آن، تدابیری در راستای رفع موانع در این صنعت و در نهایت جذب بیشتر گردشگر سلامت، ارایه گردید. واژه‌های کلیدی: توسعه؛ گردشگری پزشکی؛ یزد؛ ایران 

عنوان مقاله [English]

Assessment of the Barriers to the Development of Health Tourism in Yazd Province, Iran

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Azizi 1
  • Shamsalsadat Zahedi 2

1 PhD Student, Tourism Management, Department of Tourism Management, School of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Professor, Public Management, Department of Public Management, School of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Today, health tourism is an important and growing phenomenon in the world. Iran has been one of the most active centers of health tourism in the region. Due to the important role of the health tourism industry in the global economy and the capabilities of Yazd Province, Iran, in this industry, the purpose of this study was to identify and evaluate barriers to the development of health tourism in this province. Methods: This empirical survey was conducted in 2014. The statistical population of this research consisted of 10 experts who were familiar with the health tourism industry in Yazd Province. The data collection tool was a questionnaire. The reliability and validity of the questionnaire were confirmed by experts in the field of health tourism and through a review of literature similar researches. First, the barriers to development of health tourism were identified through literature review. Then, using the Shannon entropy, the importance of each barrier was identified and they were ranked using multi-objective optimization and Fuzzy VIKOR methods. Data analysis was performed using Excel software. Results: The barriers of high costs (0/0561) and limited advertisement (0/0462) were of the highest and lowest importance, respectively. Demanding regulations, health requirements of local community, and lack of human resources (nurses and doctors) were the most important obstacles to the development of health tourism in Yazd Province, respectively. Conclusion: In the present study, the barriers to health tourism in Yazd Province were identified and strategies to eliminate these barriers and attract more health tourists were presented.