نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت منابع انسانی، پژوهشگاه شاخص پژوه و سازمان انتقال خون، اصفهان، ایران

2 استادیار، مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان و پژوهشگاه شاخص پژوه، اصفهان، ایران

3 استادیار، مدیریت منابع انسانی، پژوهشگاه شاخص پژوه، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: برای رویارویی با تغییرات جدید، سازمان‌ها باید به فراتر از سازگاری با محیط ییندیشند و به دنبال بهره‌گیری از فرصت‌های بالقوه باشند. یکی از پارادایم‌ها، افزایش انعطاف‌پذیری، سرعت، کیفیت و چابکی سازمانی است. منابع انسانی، مهم‌ترین ابزار چابک‌سازی سازمان می‌باشد و با ارزش‌ترین دارایی هر سازمان و کشور به شمار می‌رود. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین تأثیر قابلیت‌های آینده‌نگاری بر چابکی منابع انسانی در سازمان انتقال خون بود. روش بررسی: در این مطالعه آینده‌نگر توصیفی، جامعه آماری شامل مدیران، مسؤولان و کارشناسان سازمان انتقال خون اصفهان و 3 استان حادثه‌خیز کشور (کرمان، بوشهر و آذربایجان شرقی) با حداقل 10 سال سابقه کار (161 نفر) بود. نمونه‌گیری به روش تصادفی ساده انجام شد. ابتدا با مراجعه به کتب علمی و تحقیقاتی، مبانی نظری و پیشینه علمی به دقت مورد مطالعه قرار گرفت. سپس، مؤلفه‌ها و متغیرهای اصلی پژوهش شناسایی و با نظر استادان راهنما و مشاور، پرسش‌نامه‌ای در 4 مرحله به روش Delphi تهیه گردید. پس از تأیید روایی صوری با نظر متخصصان مربوط و پایایی بر اساس ضریب Cronbach’s alpha، پرسش‌نامه بر روی کل نمونه‌ها اجرا شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های t، Kolmogorov-Smirnov و رگرسیون در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: از دیدگاه شرکت کنندگان، میزان تأثیر قابلیت‌های آینده‌نگاری استراتژیک بر مدیریت بحران، 31 درصد و بر چابکی منابع انسانی، 89 درصد بود. میزان تأثیر چابکی منابع انسانی بر مدیریت بحران نیز 60 درصد برآورد شد. نتیجه‌گیری: کلیه مؤلفه‌های قابلیت‌های آینده‌نگاری استراتژیک بر چابکی منابع انسانی تأثیر معنی‌دار دارد. واژه‌‌های کلیدی: آینده‌نگاری؛ منابع انسانی؛ سازمان انتقال خون 

عنوان مقاله [English]

The Impact of Strategic Predictive Capabilities on Human Resources Agility in Blood Transfusion Centers

نویسندگان [English]

  • Mostafa Aghahosseini-Eshkavandi 1
  • Hossein Rezaie-Dolatabadi 2
  • Sayed Akbar Nilipour-Tabatabai 3

1 PhD Student, Human Resources Management, Shakhes Pajouh Institute AND Isfahan Blood Transfusion Center, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor, Business Management, Department of Management, School of Administrative and Economics, University of Isfahan AND Shakhes Pajouh Institute, Isfahan, Iran

3 Assistant Professor, Human Resources, Shakhes Pajouh Institute, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: To cope with novel changes, organizations must think beyond environmental compatibility and seek to take advantage of potential opportunities. A paradigm for this is the enhancement of organizational flexibility, speed, quality, and agility. Human resources are the most important tool for enhancement of organizational agility and the most valuable asset of each organization and country. Thus, the aim of this study was to determine the impact of predictive capabilities on human resources agility in the Isfahan Blood Transfusion Center, Iran. Methods: This was a prospective descriptive study. The study population consisted of managers, officials, and experts in the Blood Transfusion Center in Isfahan and 3 other disaster-prone provinces (Kerman, Bushehr, East Azerbaijan Province, Iran) with a minimum of 10 years of experience (161 individuals). The subjects were selected through simple random sampling method. First, the theoretical and scientific background was studied through literature review. Then, the main study components and variables were identified, and using the supervisor’s and advisor’s feedback, a questionnaire was developed in 4 phases through the Delphi method. Face validity of the questionnaire was approved by experts and its reliability was approved using Cronbach's alpha (α = 1). Data were analyzed using t-test, regression test, and Kolmogorov-Smirnov test in SPSS software. Results: The rate of impact of strategic predictive capabilities on crisis management was 31% and on human resources agility was 89%. The rate of impact of human resources agility on crisis management was 60%. Conclusion: All elements of strategic predictive capability had significant impact on human resources agility.