نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت صنعتی، گرایش تحقیق در عملیات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ‌قزوین، قزوین، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد ‏اسلامی، واحد ‌قزوین، قزوین، ایران ‏

چکیده

مقدمه: دسترسی عادلانه به خدمات سلامت، حق همه افراد جامعه می‌باشد و دولت‌ها باید این خدمت را در اختیار مردم قرار دهند. هدف از انجام این مطالعه، اولویت‌بندی عوامل مؤثر استراتژیک مدیریت سلامت با استفاده از رویکرد پیوندی در بیمارستان‌های دولتی بود. روش بررسی: این تحقیق به روش توصیفی- پیمایشی انجام شد و از لحاظ هدف، کاربردی بود. شش بیمارستان دولتی شهر رشت در سال 1393 مورد مطالعه قرار گرفت. این پژوهش بر اساس رویکرد پیوندی شامل ترکیب فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی (Fuzzy network analysis process یا Fuzzy ANP) برای اولویت‌بندی عوامل مؤثر استراتژیک مدیریت سلامت و دیمتل فازی (Fuzzy Decision Making Trial And Evaluation یا Fuzzy DEMATEL) جهت به دست آوردن شدت تأثیر عوامل استراتژیک مدیریت سلامت بود و با استفاده از تاپسیس فازی (Fuzzy Technique For Order Preference By Similarity To Ideal Solution  یا Fuzzy TOPSIS) بیمارستان‌ها را رتبه‌بندی کرد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه بود که در شش بیمارستان دولتی مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته‌ها: معیارهای مربوط به تحلیل نقاط قوت‌، نقاط ضعف‌، فرصت‌ها و تهدیدهای (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats یا SWOT) به کار رفته در مطالعه حاضر دارای 4 معیار اصلی و 16 زیرمعیار بود که رتبه‌بندی گردید. در بین شش بیمارستان دولتی، بیمارستان پورسینا رتبه اول و بیمارستان‌های رسول اکرم (ص)، امیرالمؤمنین (ع)، حشمت، 17 شهریور و رازی به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. معیارها و زیرمعیارهای تحقیق، هر کدام رتبه‌ای را به خود اختصاص دادند که نشان‌ دهنده اهمیت آن‌ها در بخش بهداشت و درمان بود. نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر با مشخص نمودن اهمیت هر یک از معیارها و زیرمعیارهای مربوط به تحلیل (SWOT)، به بهتر شدن عملکرد مدیریت سلامت کمک نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prioritization of Strategic Factors Influencing Health Care Management with ‎a ‎Hybrid ‎Approach: A Case Study in Public Hospitals of Rasht, Iran

نویسندگان [English]

  • Naser Hamidi 1
  • Hamed Gheibdoust 2

1 Associate Professor, Department of Industrial Management, School of Management and Accounting, Qazvin ‎Branch, Islamic Azad ‎University, Qazvin, Iran

2 MSc, Department of Industrial Management, School of Management and Accounting, Qazvin Branch, Islamic Azad ‎University, Qazvin, Iran

چکیده [English]

Introduction: Fair access to health care services is every individual’s right in society and governments should ‎provide these services. The purpose of the present study was to prioritize strategic factors ‎influencing health care management using a hybrid approach in the context of public hospitals. Methods: The current research was an applied, descriptive survey. It was based on a hybrid approach ‎including a combination of Fuzzy Analytic Network Process (ANP) for prioritization of strategic ‎factors influencing health care management and Fuzzy Decision Making Trial and Evaluation ‎Laboratory (DEMATEL) for identification of the extent of the effects of strategic factors of health ‎care management. In addition, the studied hospitals were ranked using the Fuzzy Technique for ‎Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). Questionnaires were used for ‎collection of data from 6 public hospitals in 2014. Results: SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, and threats) analysis criteria used in the present ‎research comprised of 4 main criteria and 16 sub-criteria which were ranked in the present study. ‎Among the 6 public hospitals studied in the present study, Poursina Hospital obtained the first rank ‎and Rasoul Akram, Amir-al-Mo’menin, Heshmat, Hefda Shahrivar, and Razi Hopitals obtained the ‎following ranks, respectively. Each of the Criteria and sub-criteria obtained a rank based on their ‎importance in the health care sector. Conclusion: The results of the present research can contribute to the improvement of the performance of health ‎care management by determining the importance of the criteria and sub-criteria associated with ‎SWOT analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health Management
  • Strategic Analysis
  • Public Hospitals