نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مؤسسه ملی تحقیقات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌اله، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به تأکید سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان سلامت، طرح تحول نظام سلامت با هدف حفاظت مالی از مردم، ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و ارتقای کیفیت خدمات بیمارستانی در کشور در حال اجرا می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف، ارزیابی اثرات مثبت اجرای طرح تحول سلامت از دیدگاه مدیران و رؤسای بیمارستان‌ها انجام گردید. روش بررسی: مطالعه کیفی حاضر به صورت مقطعی در ماه‌های آذر، دی و بهمن سال 1393 صورت گرفت. داده‌ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع‌آوری گردید. نمونه‌گیری به صورت هدفمند از میان رؤسا و مدیران بیمارستان‌های شهر تهران (18 نفر) انجام شد. مصاحبه‌های صورت گرفته ضبط و پس از پیاده‌سازی، کدبندی گردید و در مرحله بعد با استفاده از رویکرد تحلیل چارچوبی و نرم‌افزار NVivo مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: 8 درون‌مایه اصلی و 21 زیردرون‌مایه استخراج گردید. مهم‌ترین مفاهیم اصلی مرتبط با اثرات مثبت اجرای طرح تحول سلامت در بیمارستان‌ها عبارت از «پوشش بیمه‌ای بیماران نیازمند، بهبود نشانگرهای عملکردی، اصلاح سیستم مدیریتی بیمارستان، ارتقای عملکرد سیستم ارجاع بین بیمارستانی، کنترل و مدیریت بهتر پرداختی‌های بیماران، ارتقای نشانگرهای منتخب کیفیت، افزایش پاسخگویی نظام درمانی و افزایش درامد بیمارستان» بود. نتیجه‌گیری: اجرای طرح تحول سلامت به شرط تدوین منابع مالی پایدار، ضمن افزایش رضایت بیماران از خدمات بیمارستان‌های دولتی، می‌تواند موجب ارتقای کیفیت خدمات سلامت گردد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Assessment of the Positive Effects of Health Reform Plan Implementation from the ‎Perspective ‎of Hospital Directors

نویسندگان [English]

  • Haniyeh Sadat Sajadi 1
  • Rouhollah Zaboli 2

1 Assistant Professor, Health Services Management, National Institute of Health Research, Tehran University of Medical ‎Sciences, ‎Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Health Services Management, Health Management Research Center, Baqiyatallah University of ‎Medical Sciences, ‎Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: The health system reform plan is currently being implemented in Iran due to the emphasis of health ‎policy makers and planners on the financial protection of patients, equity in access to health services, ‎and improvement of the quality of hospital services. This study aimed to investigate the positive ‎effects of health reform plan from the perspective of hospital directors‏. Methods: This qualitative cross-sectional study was conducted in December, January, and February of 2015. ‎Semi-structured interviews were used for data collection. The participants were selected through ‎purposive sampling from among hospital directors and managers in Tehran, Iran. The content of 18 ‎interviews were audio-typed, transcribed, coded, and then, analyzed using NVivo software. Results: The positive effects of health reform plan implementation were categorized into 8 themes and 21 ‎sub-themes. The main themes were insurance coverage of patients in need of healthcare, ‎performance indicators improvement, hospital management system modification, interhospital ‎referral system improvement, improvement of patient payments control and management, ‎improvement of selected quality indicators, increased health system accountability, and increased ‎hospital income. Conclusion: Implementation of the health reform plan in Iran may result in the increasing of patient satisfaction ‎and improving of health services quality if sustainable financial resources can be provided for the ‎plan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessment
  • Health Reform
  • Managers
  • Hospitals
  • Iran