نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده ‏مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، ‏دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

3 پزشک عمومی، مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم ‏پزشکی تبریز، تبریز، ایران

4 کارشناس، حسابداری، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از رویکردهای مؤثر در ارتقای سلامت عمومی، مراقبت‌های بهداشتی اولیه می‌باشد و ارایه مراقبت‌های مطلوب مستلزم تأمین منابع مختلف از جمله منابع مالی است که کسورات درامدهای اختصاصی مراکز بهداشتی- درمانی یکی از مسایل قابل توجه در این حوزه به شمار می‌رود. از این‌رو، مطالعه حاضر با هدف شناسایی موارد بروز کسورات درامدهای اختصاصی مراکز بهداشتی- درمانی انجام گرفت. روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی- کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی در استان آذربایجان شرقی و در سال 1393 انجام شد. نمونه‌گیری به صورت مبتنی بر هدف بود و برای جمع‌آوری داده‌ها از روش بحث گروهی متمرکز و مصاحبه استفاده شد. بحث گروهی و مصاحبه‌ها بر اساس راهنمای تهیه شده توسط محققان تا زمان اشباع داده‌ها ادامه یافت. روایی راهنما توسط متخصصان کیفی مورد تأیید قرار گرفت و داده‌ها با استفاده از روش تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل گردید. یافته‌ها: بر اساس تجارب و دیدگاه شرکت کنندگان، دو درون‌مایه با عنوان «کسورات نقدی و غیر نقدی» استخراج گردید. کسورات نقدی شامل «کسورات مربوط به تخفیفات، کسورات مربوط به واریز درامدهای نقدی از مراکز بهداشتی و کسورات ناشی از ثبت» بود و کسورات غیر نقدی نیز در قالب سه زیرطبقه «کسورات مربوط به ارسال مستندات،کسورات بیمه‌ای و کسورات سرانه‌ای» مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه‌گیری: کسورات مراکز بهداشتی در درامدهای نقدی و غیر نقدی و همچنین، در همه مراحل تبدیل خدمت به درامد صورت می‌گیرد و مستلزم توجه ویژه و انجام اقداماتی جهت کاهش آن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the Bottlenecks on the Fractions of Dedicated Revenues of Health Centers ‎in ‎East Azerbaijan Province, Iran‎

نویسندگان [English]

  • Jafar Sadegh Tabrizi 1
  • Saeideh Alidoost 2
  • Hossein Mashhadi-Abdolahi 3
  • Mostafa Farshi-Khorsand 4

1 Associate Professor, Health Services Management, Health Services Management Research Center AND Department of Health ‎Services ‎Management, School‏ ‏of Health Management and Medical Informatics, Tabriz University of Medical Sciences, ‎Tabriz, Iran

2 MSc‏ ‏Student, Health Services Management, Department of Health Services Management, School of Health Management and ‎Medical ‎Informatics, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

3 General Practitioner, Health Services Management Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran‎

4 BSc, Accounting, Deputy of Health, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Introduction: Primary health care is an effective approach to improving public health. Providing optimal ‎care requires supplication of various resources including financial resources. Thus, fraction ‎of revenues of health care centers is one of the main problems in the domain of financial ‎resources management. Therefore, the present study was carried out to identify the ‎bottlenecks on dedicated revenues fractions in health centers. Methods: This qualitative phenomenological study was carried out in East Azerbaijan Province of ‎Iran in 2014. Purposeful sampling method was used for the selection of participants. Focus ‎group discussion and semi-structured interviews were used for data collection. Data ‎collection was carried out based on prepared guidelines and continued until data saturation.‎‏ ‏The validity of the guidelines was approved by qualitative experts. Data were analyzed ‎using content analysis method. Results: Based on the experiences and perspectives of participants, two main themes were extracted ‎including cash fractions and none-cash fractions. Cash fractions consisted of three sub-‎themes of discounts fractions, fractions related to deposit of cash revenues by health ‎centers, and registration fractions. None-cash fractions included fractions related to sending ‎documents, fractions in the insurers' reimbursement, and fractions per capita. Conclusion: Fraction of dedicated revenues of health centers occurred in all cash and none-cash ‎revenues and also in all stages of conversion of service into revenue. Therefore, special ‎attention and efforts are required in order to reduce these fractions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health Centers
  • Income
  • Fractions