نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، متخصص داخلی، گروه داخلی، دانشکده علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران

2 استاد، متخصص اطفال، گروه اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

3 پزشک عمومی، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشکده علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران

4 مربی، پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشکده علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران

5 کارشناس ارشد، تحقیقات آموزشی، دانشکده پرستاری، دانشکده علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران

6 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم ‏پزشکی بابل، بابل، ایران

چکیده

مقدمه: جایزه ملی تعالی سازمانی ایران یکی از جوایز کیفیت است که به عنوان یک ابزار مدیریتی برای اندازه‌گیری عملکرد سازمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی عملکرد بیمارستان‌های دانشکده علوم پزشکی آبادان بر اساس مدل جایزه ملی تعالی سازمانی ایران انجام گرفت.  روش بررسی: این مطالعه کاربردی، از نوع توصیفی- تحلیلی بود که به صورت مقطعی در تابستان سال 1393 انجام گرفت. نمونه مورد پژوهش، 7 بیمارستان تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی آبادان بود که به صورت سرشماری انتخاب شدند. مدیران و کارشناسان با شرکت در یکی از سه کارگاه دو روزه و بعد از آشنایی با ساختار مدل و منطق رادار، در قالب کار گروهی اقدام به خودارزیابی کردند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، چک‌لیست استاندارد مدل با 135 سؤال در 54 صفحه بود که بر اساس معیارها و زیرمعیارهای مدل طبقه‌بندی شده بود. امتیازات داده شده در نرم‌افزارهای Excel و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: از 7 بیمارستان مورد ارزیابی، امتیاز دو بیمارستان بالاتر از 300، دو بیمارستان بین 300-200 و امتیاز سه بیمارستان کمتر از 200 محاسبه شد. میانگین امتیاز بخش توانمندسازها (از 500 امتیاز)، نتایج (از 500 امتیاز) و میانگین کل امتیاز بیمارستان‌ها (از 1000 امتیاز) به ترتیب 6/32 ± 8/109، 9/47 ± 8/112 و 4/71 ± 6/222 به دست آمد. بین امتیاز توانمندسازها و اندازه بیمارستان (زیر 64 تخت فعال با میانگین 4/43 ± 5/96 و بالای 64 تخت فعال با میانگین 5/23 ± 9/119) رابطه معنی‌داری وجود داشت (02/0 = P). نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که بیمارستان‌های مورد ارزیابی بین سازمان‌های مبتدی و سازمان‌های بهبود یافته قرار دارند و به بهبود و توسعه عملکرد سازمانی نیازمند هستند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Performance Assessment of Hospitals of Abadan School of Medical Sciences based ‎On the ‎Iranian National Excellence Award Model

نویسندگان [English]

  • Adbollah Khanzadeh 1
  • Mohammad Esmaeil Motlagh 2
  • Adbolreza Mirshakak 3
  • Neda Akbari-Nassaji 4
  • Maryam Niakan 5
  • Seyed Davoud Nasrollahpour-Shirvani 6

1 Assistant Professor, Internist, ‎Department of Internal Medicine, Abadan School of Medical Sciences, Abadan, Iran

2 Professor, Pediatrician, ‎Department of Pediatrics, School of Medicine, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran ‎

3 General Practitioner, Deputy of Development of Management and Resources, Abadan School of Medical Sciences, Abadan, Iran

4 Lecturer, Nursing, School of Nursing, Abadan School of Medical Sciences, Abadan, Iran

5 MSc, Education Research, School of Nursing, Abadan School of Medical Sciences, Abadan, Iran

6 Assistant Professor, Health Services Management, ‎Social Determinants of Health Research Center, Health Research Institute, Babol ‎University of Medical Sciences, ‎Babol, Iran ‎

چکیده [English]

Introduction: The Iranian national excellence award is a quality award which is used as a management instrument ‎for assessment of performance of organizations. The aim of this study was to evaluate the ‎performance of hospitals of Abadan School of Medical Sciences, Iran, based on the Iranian ‎national excellence award. Methods: This practical and cross-sectional study was conducted in the summer of 2014. The research ‎sample included 7 hospitals affiliated to Abadan School of Medical Sciences which were ‎investigated using census approach. Managers and experts attempted self-assessment after ‎participation in one of three two-day workshops and familiarization with the RADAR structure and ‎logic model through group work. The data collection tool was a 135-item standard checklist of the ‎model containing categorized in 54 pages based on the criteria and sub-criteria of the model. Scores ‎were analyzed using Excel and SPSS software. Results: Among the 7‎‏ ‏evaluated hospitals, two had a score higher than 300, two had scores of 200-300, and ‎three hospitals had a score of less than 200‎‏.‏‎ The average total score (from 1000 points) and the ‎average score of development (total: 500 points) and results sections (total: 500 points) were 222.6 ‎‎± 71.4, 109.8 ± 32.6, and 112.8 ± 47.9, respectively. There was a significant correlation between ‎development score and size of hospitals (under 64 active beds: 96.5 ± 43.4, and over 64 active ‎beds: 119.9 ± 23.5) (P = 0.02). Conclusion: The results indicate that the studied hospitals are among beginner and developing organizations, ‎and thus, need to improve and develop their organizational performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Assessment
  • Hospitals
  • Iranian National Excellence Award Model