نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت اطلاعات سلامت، مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشگاه علوم ‏پزشکی شیراز، شیراز، ایران

2 استادیار، فن‌آوری اطلاعات سلامت، گروه فن‌آوری اطلاعات، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

3 کارشناس ارشد، فن‌آوری اطلاعات سلامت، گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه ‏علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران ‏

چکیده

مقدمه: برای موفقیت در اجرای سیستم‌های جدید اطلاعاتی در نظام سلامت به ویژه مدارک پزشکی الکترونیکی، شناخت عوامل مؤثر بر پذیرش آن از دیدگاه کاربران و به ویژه مدیران امر مهمی محسوب می‌گردد. هدف از انجام مطالعه حاضر، تعیین عوامل مؤثر بر پذیرش مدارک پزشکی الکترونیکی با استفاده از مدل پذیرش فن‌آوری بود. روش بررسی: این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی- تحلیلی بود که در سال 1393 انجام گرفت. جامعه پژوهش را 235 نفر از مدیران ارشد و میانی بیمارستان‌های آموزشی شیراز تشکیل دادند که بدون نمونه‌گیری و به روش سرشماری انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه استاندارد مدل TAM (Technology acceptance model) جمع‌آوری گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری رگرسیون، Independent t و ANOVA در نرم‌افزار SPSS و LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: رابطه مثبت و مستقیمی بین نگرش به آسانی با نگرش به استفاده وجود داشت (46/0 = r، 05/0 > P). همچنین، بین نگرش به سودمندی و نگرش به استفاده رابطه مثبت و مستقیمی مشاهده شد (42/0 = r، 05/0 > P). رابطه بین نگرش به استفاده و استفاده واقعی، مثبت و مستقیم بود (36/0 = r، 05/0 > P). نتیجه‌گیری: می‌توان در ارزیابی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها با در نظر گرفتن عوامل نگرش به سودمندی و آسانی استفاده که بر نگرش به استفاده مؤثر هستند، میزان پذیرش سیستم مدارک پزشکی الکترونیکی در میان مدیران ارشد و میانی بیمارستانی را ارتقا داد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Adoption of Electronic Medical Records in Teaching Hospitals ‎in ‎Shiraz, Iran, Based on the Technology Acceptance Model

نویسندگان [English]

  • Mohtaram Nematollahi 1
  • Hussein Monem 2
  • Ali Garavand 3

1 Associate Professor, Health Information Management, Anesthesiology and Critical Care ‎Research Center, Shiraz University of Medical ‎Sciences, Shiraz, Iran

2 Assistant Professor, Health Information Technology, School of Allied Medical Sciences, ‎Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran‎

3 MSc, Health Information Technology, Department of Health Information Management, School of Health Management and ‎Medical ‎Informatics, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Introduction: To successfully‏ ‏implement new information‏ ‏systems‏ ‏in health‏ ‏care, especially‎‏ ‏electronic‏ ‏medical ‎records,‎‏ ‏it is important to understand the factors that influence the‏ ‏adoption of these systems in ‎the opinions of users, particularly managers.‎‏ ‏Therefore, the purpose of‏ ‏this‏ ‏study was to ‎determine‏ ‏the factors affecting the‏ ‏adoption of‏ ‏electronic medical records using‏ ‏the technology ‎acceptance model (TAM). Methods: This descriptive-analytical survey was conducted in 2015. The study population consisted of‏ ‏‎235 top and middle managers‏ ‏of teaching‏ ‏hospitals in Shiraz, Iran. The subjects were selected‏ ‏through census‏ ‏method without the use of sampling. Data‎‏ ‏were‏ ‏collected‏ ‏using the standard ‎TAM questionnaire and analyzed in SPSS and LISREL software using regression analysis,‎‏ ‏independent‏ ‏t-test, and ANOVA. Results: The findings of‏ ‏this study showed‏ ‏a positive direct relationship between‏ ‏perceived ease of use ‎and attitude‏ ‏of the‏ ‏users (r = 0.46) (P < 0.05). There was also a positive, direct relationship ‎between‏ ‏perceived‏ ‏usefulness‏ ‏and‏ ‏attitude toward‏ ‏use (r = 0.42) (P < 0.05). In addition, there ‎was a positive, direct relationship between attitude toward‏ ‏use and actual use (r = 0.36) (P < ‎‎0.03). Conclusion: In evaluations and plans, through the consideration of‏ ‏factors of‏ ‏perceived usefulness‏ ‏and ‎perceived ease of use, which affect the attitude toward‏ ‏use, the‏ ‏adoption of‏ ‏the electronic‏ ‏medical records‏ ‏system‏ ‏among top and middle managers‏ ‏in‏ ‏hospitals can be improved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Medical Records
  • Teaching Hospitals
  • Technology Acceptance Model
  • Shiraz ‎University of Medical Sciences