نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: همکاری علمی فرایندی است که طی آن دو یا چند نویسنده برای خلق اثر مشترکی با یکدیگر همکاری می‌کنند. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی وضعیت همکاری‌های علمی پژوهشگران ایرانی رشته تصویربرداری پزشکی بر اساس شاخص‌های تحلیل شبکه بود. روش بررسی: پژوهش حاضر از نظر ماهیت کاربردی بود و در آن از روش علم‌سنجی و تحلیل شبکه استفاده گردید. جامعه پژوهش شامل تولیدات علمی در حوزه تصویربرداری پزشکی، نمایه شده در پایگاه استنادی علوم طی سال 2014 بود و 1938 مورد را در برمی‌گرفت. در نهایت داده‌ها در نرم‌افزار‌های HistCite، VOSviewer، UCINET، Pajek، Bibexcel و Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: تعداد تولیدات علمی طی سال 2014، 1938 با نرخ رشد تولید علم 3/11 بود. دانشگاه علوم پزشکی تهران فعال‌ترین دانشگاه محسوب شد و شاخص چگالی شبکه 63 درصد به دست آمد که نشان دهنده بالا بودن انسجام شبکه در مقایسه با دیگر تحقیقات می‌باشد. نتیجه‌گیری: در تحلیل شبکه همکاری، «ساغری، بیگی، افتخاری، جوادی، اسدی و فلاحی» هسته‌های اصلی شبکه را تشکیل دادند و بیشترین همکاری علمی بین آن‌ها صورت گرفته بود. ضریب خوشه‌بندی شبکه همکاری پژوهشگران برتر رشته رادیولوژی پزشکی در پایگاه استنادی علوم 52/0 به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mapping of Scientific Collaboration among Iranian Researchers in Radiology in the ‎Science Citation Index Until 2014‎

نویسندگان [English]

  • Golnessa Galyani-Moghaddam 1
  • Hassan Jafari 2

1 Assistant Professor, Knowledge and Information Science, Department of Psychology and Educational Sciences, ‎Allameh Tabataba’i ‎University, Tehran, Iran

2 MSc, Knowledge and Information Science, Department of Psychology and Educational Sciences, Allameh ‎Tabataba’i University, ‎Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Scientific collaboration is a process in which two or more scientists collaborate in a project or ‎write an article. The purpose of this study was the mapping of scientific collaboration among ‎Iranian researchers in the field of radiology in the Science Citation Index until the end of ‎‎2014. Methods: This applied research was conducted using scientometric and network analysis methods. The ‎study population consisted of all scientific publications in the field of radiology in the Science ‎Citation Index until the end of 2014. A total of 1938 documents were retrieved. Data were ‎analyzed using HistCite, VOSviewer, UCINet, PAJEK, and Excel software packages. Results: The scientific production growth rate was 11.3. The Tehran University of Medical Sciences ‎‎(661 documents) was the most prolific university in this field. The collaboration network ‎showed high density (63%). Conclusion: The collaboration network analysis showed that Saghari, Beiki, Eftekhari, Javadi, Assadi, and ‎Fallahi were the most important authors and the majority of scientific collaboration took place ‎among them. The clustering coefficient of the collaboration network was 0.52.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Radiology
  • Medical Imaging
  • Scientometrics
  • Collaboration
  • Iran