نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، انفورماتیک پزشکی، گروه انفورماتیک پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد، انفورماتیک پزشکی، گروه انفورماتیک پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار، مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: آزمایشگاه‌های بیوشیمی، اطلاعات مهمی را از وضعیت سلامتی افراد برای اقدامات و تصمیمات بالینی فراهم می‌نمایند. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی و ارزش‌گذاری عناصر اطلاعاتی سیستم اطلاعات آزمایشگاه بیوشیمی تشخیص طبی و تعیین حداقل مجموعه داده‌های بومی لازم برای طراحی آن بود.روش بررسی: روش این پژوهش، کاربردی و مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بود. جامعه آماری پژوهش را آزمایشگاه‌های بیوشیمی بیمارستانی و غیر بیمارستانی بخش خصوصی استان اصفهان تشکیل داد که نمونه‌گیری از آن‌ها به روش دسترسی آسان انجام گرفت. ابزار پژوهش، چک‌لیست و پرسش‌نامه محقق ساخته بود که روایی آن به تأیید رسید. داده‌های به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی و آزمون‌های t، Independent t، Friedman و Leven در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: میانگین استفاده از عناصر اطلاعاتی استاندارد در بخش غیر بیمارستانی و بیمارستانی به ترتیب 7/61 و 2/61 درصد به دست آمد. کمترین میزان رعایت استاندارد در بخش اطلاعات پزشکان، مراکز ارجاع دهنده و اطلاعات هویتی و بیشترین میزان نیز در بخش حسابداری بود. نتایج ارزش‌گذاری نشان داد که برخی عناصر اطلاعاتی، میانگین ارزشی بالایی داشت، اما در سیستم لحاظ نشده بود و برخی از عناصر اطلاعاتی موجود، دارای میانگین ارزشی کمی بود.نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که با وجود استفاده گسترده از سیستم‌های اطلاعاتی آزمایشگاه بیوشیمی در کشور، حداقل مجموعه داده‌های لازم و استانداردهای بین‌المللی در طراحی آن‌ها لحاظ نشده‌ است. با توجه به تفاوت‌های کاربردی و حوزه تخصصی این سیستم‌ها، استفاده از حداقل مجموعه داده‌ بومی برای طراحی نرم‌افزار آن، ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Local Minimum Dataset of Biochemistry Laboratory Information Systems

نویسندگان [English]

  • Mehrnoosh Shahmoradi 1
  • Seyed Mohammad Firoozabadi 2
  • Niloofar Mohammadzadeh 3

1 MSc Student, Medical Informatics, Department of Medical Informatics, School of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Professor, Medical Informatics, Department of Medical Informatics, School of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Health Information Management, School of Allied Medical Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Biochemistry laboratories provide important information about the health status of people for clinical interventions and decisions. The purpose of this study was to evaluate the data elements of biochemistry laboratory information systems, measure their values, and determine the local minimum dataset (MDS) for designing these systems.Methods: A descriptive-analytical survey was used in this study. The statistical population of this research was hospital and non-hospital biochemistry laboratories in Isfahan city, Iran, and sampling was carried out using the convenient sampling method. The research tools were a checklist and a questionnaire with confirmed validity. Data were analyzed using descriptive statistics and one-sample t, independent t, Friedman and Leven tests via SPSS21 software.Results: The average utilization of the standard data elements in non-hospital and hospital biochemistry laboratory information systems were 61.7% and 61.2%, respectively. The minimum utilization of the standard elements was in the identity information section, physicians and referring centers information sections; and the maximum utilization of the standards was in the accounting section. Some data elements had high value, but had not been considered in the laboratory information systems and some of the current data elements used in the laboratory information systems had low values.Conclusion: Despite the widespread use of the biochemistry laboratory information systems in Iran, the required minimum dataset and international standards have not been considered in their design. Because of the different applications of these systems, using a local minimum dataset for designing these systems is very important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Laboratory Information Systems
  • Biochemistry
  • Hospital Information Systems
  • Minimum Dataset