نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت اطلاعات سلامت، مرکز تحقیقات فن‌آوری اطلاعات سلامت، گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

2 ‏استادیار، آموزش بهداشت، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

3 ‏مربی، مهندسی کامپیوتر، گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، فن‌آوری اطلاعات سلامت، گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

چکیده

مقدمه: پیش‌بینی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم‌های اطلاعاتی با استفاده از فرایندهای القایی، از جمله موضوعات مهمی به شمار می‌رود که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف از انجام مطالعه حاضر، تعیین ارتباط بین متغیرهای اعتبار منبع پیام، کیفیت بحث، نفوذ اجتماعی هنجاری و اطلاعاتی، ادراک عاطفی و شناختی، خودکارامدی و قصد تداوم استفاده از سیستم اطلاعات بیمارستانی در کاربران کادر پرستاری بود.روش بررسی: این مطالعه از نوع کاربردی بود و به صورت تحلیلی- مقطعی در سال 1393 انجام گرفت. داده‌های مورد نیاز با استفاده از پرسش‌نامه‌ای که روایی و پایایی آن بر اساس نظر متخصصان و محاسبه ضریب Cronbach¢s alpha تأیید شده بود، جمع‌آوری گردید. سپس پرسش‌نامه‌ها در اختیار 600 کاربر کادر پرستاری بیمارستان‌های تابعه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که با سیستم اطلاعات بیمارستانی در هر شیفت در تعامل بودند، قرار داده شد. در نهایت، 531 پرسش‌نامه بازگردانده شد و قابل استفاده بود. داده‌ها با استفاده از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری در نرم‌افزار LISREL تجزیه و تحلیل گردید.یافته‌ها: بر اساس روابط مدل، مشخص گردید که 39 درصد قصد تداوم استفاده را می‌توان با استفاده از متغیرها پیش‌بینی نمود (01/0 = P). با توجه به جمع اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مستقل بر وابسته، مشخص شد که متغیر «خودکارامدی» بیشترین تأثیر را بر قصد تداوم استفاده داشت (620/0).نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج مطالعه، به کارگیری فرایندهای نفوذ با استفاده از مدل پژوهش، می‌تواند احتمال پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستانی را از سوی کاربران افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Determinants of Continued Use of Hospital Information Systems Based on the Combination of Elaboration Likelihood, Social Influence Theory and Cognitive Response Model

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Farzandipour 1
  • Hashem Mohammadian 2
  • Masoud Arabfard 3
  • Niloufar Sohrabi 4

1 Associate Professor, Health Information Management, Department of Health Information Management, Health Information Technology Research Center, School of Paramedical, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

2 Assistant Professor, Health Education, Department of General Health, School of Health, Jondishapour University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

3 Lecturer, Computer Engineering, Department of Health Information Management, School of Paramedical, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

4 MSc Student, Health Information Technology, Department of Health Information Management, School of Paramedical, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Predicting factors affecting the acceptance of information systems using persuasive processes is of the important subjects that has seen little attention. This study aimed to investigate the interrelationships between credibility of message source, argument quality, informational and normative social influence, affective and cognitive responses, self-efficacy, and nurses’ intention with continued use of hospital information systems. To this end, elaboration likelihood, social influence theory, and cognitive response models were applied.Methods: In this applied and cross-sectional study, the data was gathered using a questionnaire with verified reliability and validity based on experts' opinions and computation of Cronbach’s alpha coefficient of 0.91, respectively. The questionnaire was distributed among 600 information-system users in nursing staff of hospitals affiliated to medical universities in Iran who interacted with health information systems in every shift work in 2015. Finally, 531 questionnaires were returned and were useable. For data analysis, the structural equation modeling was used with the help of LISREL8.5 software.Results: Based on the relationship between models, it was determined that 39% of intention of repeated use could be predicted by using variables (P = 0.01). Regarding direct and indirect effects of independent variables on dependent variables, it was determined that self-efficacy had the most effect on intention of repeated use (0.620).Conclusion: According to the finding of this study, using persuasive processes along with research models can increase the probability of acceptance of health information system by users.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hospital Information Systems
  • Social Influence
  • Self-Efficacy
  • Cognitive Learning