نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت اطلاعات سلامت، گروه مدیریت و فن‌‌آوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دکتری تخصصی، مدیریت اطلاعات سلامت، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، انفورماتیک پزشکی، گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 استادیار، مدیریت اطلاعات سلامت، گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: دستیابی به مزایای بالقوه پرونده الکترونیک سلامت، مستلزم تعامل‌پذیری داده‌ها می‌باشد و تعامل‌پذیری نیز با پرونده الکترونیک سلامت مختصر عملی‌‌تر است تا پرونده‌های مفصل. از جمله الزامات تعامل‌پذیری، شناسایی و ایجاد ساختار متحدالشکل و استانداردی برای پرونده‌های الکترونیک است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف ارایه مدل معماری برای ساختار پرونده الکترونیک سلامت مختصر انجام شد.روش بررسی: این پژوهش از نوع کاربردی- توصیفی بود و در آن ابتدا استانداردهای ساختاری پرونده الکترونیک سلامت بررسی شد. سپس، مدل ساختاری متناسب با پرونده مختصر طراحی و با استفاده از تکنیک Delphi، نظریات متخصصان کسب گردید. داده‌ها در مرحله تهیه مدل با استفاده از تحلیل محتوا و در مرحله اعتباریابی با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: مدل پیشنهادی برای ساختار پرونده الکترونیک سلامت مختصر، مبتنی بر ادغام مدل‌های ساختاری متناسب با پرونده مختصر شامل CCD (Continuity of Care Document)، MML (Medical Markup Language) و EHR extract (Electronic health record extract) (ISO 13606) طراحی گردید و مورد پذیرش صاحب‌نظران قرار گرفت.نتیجه‌گیری: ادغام مدل‌های ساختاری استانداردهای MML، CCD و EHR extract به علت تعامل‌پذیری و قابلیت نگاشت متقابل با یکدیگر، می‌تواند منجر به ایجاد مدل ساختاری مناسبی برای پرونده الکترونیک سلامت مختصر شود و قالب مناسبی برای سازماندهی و مبادله این پرونده در سطوح جغرافیایی گسترده فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Architectural Model for Structure of Summary Electronic Health Record

نویسندگان [English]

  • Hamid Moghaddasi 1
  • Maryam Jahanbakhsh 2
  • Reza Rabiei 3
  • Farkhondeh Asadi 4

1 Associate Professor, Health Information Management, Department of Health Information Management, School of Allied Medical Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 PhD, Health Information Management, Department of Health Service Management, School of Health Management and Medical Informatics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 Assistant Professor, Medical Informatics, Department of Health Information Management, School of Allied Medical Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

4 Assistant Professor, Health Information Management, Department of Health Information Management, School of Allied Medical Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Achieving the potential benefits of electronic health record (EHR) requires data interoperability. Interoperability of a summary record is more practical than a detailed record. Interoperability requirements include identification and development uniform and standard EHR structure. This study aimed to provide an architecture model for the summary record.Methods: This was an applied and descriptive study. In this study, EHR standards and structural models were studied. After studying the standards, a structural model was designed in accordance with the summary record and health information management. Delphi technique was also used to consult informatics experts.Results: Content analysis and descriptive statistics were respectively used for preparation of the model and its validating. A proposed model was prepared based on integration of the Continuity of Care Document (CCD), Medical Markup Language (MML) and ISO 13606 [Electronic health record extract (EHR extract)] structural models and was accepted by experts.Conclusion: It seems that merging the structural models of MML, CCD and standards of EHR extract can lead to designing a structural model for summary HER brief since these models have the potential of interoperability and mapping with each other. The designed model can also be a suitable framework for organizing and sharing the records across wide geographic area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structure
  • Electronic Health Records
  • Summary Electronic Health Record
  • Interoperability
  • Reference Standards