نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه: شبکه RG (ResearchGate) فرصتی را برای مشارکت علمی پژوهشگران در جریان تولید اطلاعات فراهم می‌کند. این پژوهش با هدف بررسی وضعیت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در شبکه RG انجام شد.روش بررسی: مطالعه حاضر به صورت کمی و از نوع کاربردی بود که در آن از روش‌های علم‌سنجی (دگرسنجی) استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش را دانشگاه‌های علوم پزشکی حاضر در شبکه علمی RG تشکیل داد. داده‌ها به روش مشاهده و ثبت دستی اطلاعات از سایت‌های RG، Webometrics و پایگاه استنادی جهان اسلام در بازه زمانی 6 اردیبهشت تا 31 خرداد سال 1394 جمع‌آوری شد. جهت بررسی آزمون رابطه بین متغیرها از ضریب همبستگی Spearman استفاده گردید. در نهایت، داده‌ها در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ترسیم گراف‌ها در نرم‌افزار Pajak انجام شد.یافته‌ها: دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، شیراز، مشهد، اصفهان و تبریز به ترتیب بیشترین مشارکت را در سایت RG داشتند. پژوهشگران کشورهای آمریکا، چین و ایران نیز به ترتیب بیشترین رؤیت کنندگان و دانلود کنندگان مدارک (مقالات) دانشگاه‌های علوم پزشکی در RG بودند. دانشگاه علوم پزشکی تهران نقش محوری‌ در هم‌نویسندگی با بیشتر دانشگاه‌های علوم پزشکی داشت. رابطه قوی و مثبتی بین نمره RG و رتبه دانشگاه‌های علوم پزشکی در پایگاه استنادی جهان اسلام و رتبه‌بندی Webometrics مشاهده شد.نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که دانشگاه‌های دارای رتبه بهتر در رتبه‌بندی‌ها، در RG نیز فعال‌تر هستند. دانشگاه علوم پزشکی تهران، مهم‌ترین گره شبکه هم‌نویسندگی می‌باشد. نزدیکی جغرافیایی در هم‌نویسندگی دانشگاه‌ها مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Participation of Iranian Medical Universities in ResearchGate

نویسنده [English]

  • Leila Khalili

Assistant Professor, Knowledge of Information Sciences, Department of Knowledge of Information Sciences, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Introduction: ReseachGate network provides an opportunity for scientific collaboration between researchers in process of knowledge production. This study investigated the situation of Iranian medical universities in ReseachGate.Methods: This applied and quantitative study used a scientometric method (altmetrics). Population of the study was 45 Iranian medical universities present in ReseachGate. Data collection was carried out from 27 April until 21 June 2015 by means of manual observation and recording information from ReseachGate, webometric and Islamic World Science Citation Center (ISC) websites. Spearman coefficient was used to test the correlation between variables. SPSS17 software was used for data analysis and Pajak software for drawing the related graphs.Results: Medical universities of Tehran, Shahid Behesti, Shiraz, Mashhad, Isfahan and Tabriz had the highest ReseachGate scores, respectively. United State of America, China and Iran respectively had the most view and download of Iranian medical documents (papers) in ReseachGate. Tehran University of Medical Sciences had a central role in co-authorship with majority of Iranian medical universities. Finally, there was a strong and positive correlation between ReseachGate score and ranking of medical universities in ISC and webometics.Conclusion: The results showed that the higher ranking universities are more active in ReseachGate. Tehran University of Medical Sciences is the most important node of co-authorship network. Geographical closeness is influential in co-authorship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Universities
  • Social Networks
  • ResearchGate
  • Scientometrics
  • Altmetrics
  • Co-authorship