نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 استادیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: مدیریت‌ شش ‌‌سیگمای ‌ناب حاصل دو رویکرد مدیریت شش سیگما و تولید ‌ناب است که هر‌ کدام به دنبال ‌بهبود‌ فرایندها و برآورده‌سازی نیازهای کاربران سازمان با تمرکز بر استفاده از دانش کارکنان می‌باشند. هدف این پژوهش، الگویابی رابطه کاربرد مؤلفه‌های مدیریت‌ شش‌ سیگمای ‌ناب با مشتری‌ محوری در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر تهران با کاربست مدل‌سازی معادله ساختاری بود.روش بررسی: روش پژوهش پیمایشی-‌ تحلیلی، نوع مطالعه کاربردی و جامعه پژوهش تمامی مدیران و مسؤولان کتابخانه‌‌ مرکزی دانشگاه‌های زیر نظر وزارت ‌بهداشت و وزارت‌ علوم شهر تهران، با حجم 150 نفر بوده‌ است. جمع‌آوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و ابزار پرسشنامه انجام شـده، روایی پرسشنامه، مورد تأیید استادان حوزه کتابداری و مدیریت قرار گرفته و پایایی آن با Cronbach's alpha، در پرسشنامه شش‌ سیگمای‌ ناب برابر 89/0 و در پرسشنامه مشتری ‌محوری مقدار 86/0 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با روش‌ توصیفی و آزمون‌های Pearson، Kolmogorov-Smirnov، ماتریس همبستگی و مقادیر T برای تحلیل روابط و ایجاد الگو، آزمون t تک‌ نمونه و نرم‌افزارهای SPSS و LISREL در روش استنباطی استفاده شد. در نهایت، از تحلیل عاملی تأییدی و مدل‌یابی معادلات ساختاری برای آزمون فرضیات استفاده گردید.یافته‌ها: مؤلفه‌های مدیریت مبتنی‌ بر ‌حقایق‌ و ‌اطلاعات، همکاری بی‌حد و مرز و فن‌آوری ‌اطلاعات همبستگی مثبت و معنی‌داری با مشتری‌ محوری در کتابخانه‌ها داشت (میزان معنی‌داری مؤلفه‌ها به ترتیب 63/2، 98/2 و 98/1) و میزان کاربرد این مؤلفه‌ها در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر تهران در وضعیت مطلوبی قرار گرفته بود.نتیجه‌گیری: وضعیت به کارگیری مدیریت شش ‌سیگمای ‌ناب در جامعه مورد بررسی در سطح مطلوبی قرار ندارد و نیازمند توجه بیشتر مدیران کتابخانه‌هاست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling the Relationship between the Applications of Lean Six-Sigma Management Components with Customer-Oriented Approach in Academic Libraries in Tehran City, Iran

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Zahra Mousavi 1
  • Sedigheh Mohammadesmaeil 2

1 MSc Student, Knowledge of Information Sciences, Department of Knowledge of Information Sciences, School of Humanities, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Knowledge of Information Sciences, Department of Knowledge of Information Sciences, School of Humanities, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Lean Six- Sigma management is the result of two approaches of Six- Sigma and lean manufacturing as both seek to improve processes and answer the needs of the users. The aim of this study was modeling the relationship between the applications of Lean Six-Sigma management components with customer-oriented approach in academic libraries in Tehran city, Iran. Methods: In this analytical applied study, the study population was all the managers and officials of the central libraries of Tehran universities under the supervision of the Ministry of Health and Medical Education and Ministry of Science, which reached to 150 employees. Data collection was carried out using Library method and a questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed by experts in librarianship and management and its reliability was determined using Cronbach's alpha coefficient which was calculated to be 0.89 for Lean Six -Sigma questionnaire and 0.86 for customer-centric questionnaire. Data were analyzed using descriptive statistics and Pearson, Kolmogorov-Smirnov, test correlation matrix, t, and one-sample-t tests with the help of SPSS 20 and Lisrel software. Finally, confirmatory factor analysis and structural equation modeling was used to test the hypothesis.Results: The components based on facts and information management, limitless cooperation and information technology had a significant positive correlation with customer orientation in libraries and that these components had a suitable situation in academic libraries in Tehran city.Conclusion: The applications of Lean Six- Sigma management in the studied population are not desirable and it requires more attention by library managers.Keywords: Lean Six -Sigma management; Lean Six Sigma; Libraries; Customer Orientation