نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مطالعات برنامه درسی، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانشجوی دکتری، مدیریت آموزشی، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: ارایه نوآوری، به تمایل افراد و بروز رفتار نوآورانه بستگی دارد که می‌تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی صورت گیرد. بر این اساس، هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین نقش انسجام سازمانی در تبیین رابطه بین تعدی نظارتی و بروز رفتار نوآوری در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود.روش بررسی: روش این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از دسته مطالعات توصیفی- همبستگی بود. جامعه تحقیق را 224 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1394 تشکیل داد که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی، انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس‌های تعدی نظارتی، رفتارهای نوآورانه کارکنان و سنجش انسجام سازمانی بود که روایی آن‌ها بر اساس ضریب همبستگی Spearman و پایایی آن‌ها با استفاده از ضریب Cronbach¢s alpha (بیشتر از 70/0) مورد تأیید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمارهای استنباطی و به طور مشخص مدل معادلات ساختاری استفاده گردید.یافته‌ها: تعدی نظارتی تأثیر منفی و معنی‌داری بر انسجام سازمانی داشت. علاوه بر این، انسجام سازمانی تأثیر مثبت و معنی‌داری را بر رفتار نوآورانه کارکنان نشان داد. بنابراین، انسجام سازمانی سهم واسطه‌گری در روابط بین تعدی نظارتی و رفتار نوآورانه کارکنان ایفا کرد.نتیجه‌گیری: مدیران سازمان‌های سلامت ‌محور باید با رفتارهای خود، میزان تمایل کارکنان به ماندن در این سازمان‌ها، بهبود عملکرد و کمک به بالندگی سازمان را رشد دهند تا انگیزه بروز نوآوری در آن‌ها افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Organizational Cohesiveness in the Relationship between Abusive Supervision and Innovative Behavior in Staff of Shiraz University of Medical Sciences, Iran

نویسندگان [English]

  • Rahmatallah Marzooghi 1
  • Elham Heidari 2

1 Associate Professor, Curriculum Studies, Department of Educational Planning and Administration, School of Education and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran

2 PhD, Educational Administration, Department of Educational Planning and Administration, School of Education and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Introduction: Innovation depends on people's willingness towards innovative behavior and can be affected by various factors. Therefore, the aim of this study was to Explanation the role of organizational cohesiveness in explaining the relationship between abusive supervision and employees’ innovative behavior.Methods: This study is a descriptive-survey based on the method with applied goal. The sample included 224 employees of Shiraz University of Medical Sciences in 2015 who were selected using random sampling method. The research tool was the scales of abusive supervision, innovative behavior and measurement of organizational cohesiveness whose validity was significant based on Spearman correlation coefficient and their reliability was calculated using Cronbach's alpha coefficient to be higher than 0.70. To analyze the data, descriptive and inferential statistics especially the structural equation model, were used.Results: Abusive supervision has a significant negative impact on organizational cohesiveness. In addition, organizational cohesiveness has a significant positive impact on employees’ innovative behavior. Therefore, the organizational cohesiveness has an intermediary role in the relationship between abusive supervision and employees’ innovative behavior.Conclusion: Managers of health-based organizations must increase the willingness of their employees to stay with the organization, improve their performance and contribute to the development of the organization with their behavior in order to increase motivation for innovation in the staff. Keywords: Supervision; Innovation; Organizational Cohesiveness

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supervision
  • Organizational Innovation
  • Personnel
  • Organizational Cohesiveness