نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 پزشک عمومی، مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)، اصفهان، ایران

4 کارشناس، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، پژوهشکده الزهرا (س)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 کارشناس ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

6 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از بسته‌های هشت‌گانه فاز اول طرح تحول نظام سلامت، به ارتقای کیفیت ویزیت بیماران سرپایی در بیمارستان‌ها اختصاص یافته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اجرای این بسته، شاخص ویزیت- ساعت در بیمارستان الزهرا (س) را به‌ عنوان بزرگ‌ترین مرکز آموزشی درمانی استان اصفهان مورد مطالعه قرار داد.روش بررسی: این مطالعه کاربردی و از نوع توصیفی- مقطعی بود که با استفاده از میانگین ویزیت- ساعت پزشکان به‌ عنوان شاخص اصلی کیفیت ویزیت، بر روی همه 26 درمانگاه بیمارستان الزهرا (س) انجام شد. منشی درمانگاه‌ها، وظیفه جمع‌آوری اطلاعات را در بازه زمانی خرداد سال 1393 تا تیر سال 1394 به‌ صورت سرشماری بر اساس برگه‌های تکمیل ‌شده بر عهده داشتند. اطلاعات به نرم‌افزار SPSS وارد گردید و میانگین ویزیت- ساعت درمانگاه‌ها به تفکیک داخلی و جراحی، با استفاده از آماره‌های توصیفی فراوانی، میانگین و انحراف معیار سه ماهه گزارش شد.یافته‌ها: استاندارد ویزیت پزشکان متخصص، 8 بیمار بر ساعت اعلام شد. میانگین شاخص ویزیت- ساعت پزشکان در درمانگاه‌های داخلی در سه ‌ماهه اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب 27/2 ± 06/6، 80/4 ± 76/7، 18/4 ± 02/7 و 52/2 ± 37/6 و در درمانگاه‌های جراحی به ترتیب 09/6 ± 88/9، 47/5 ± 11/10، 26/6 ± 40/9 و 93/2 ± 63/7 به دست آمد.نتیجه‌گیری: با اجرای برنامه تحول نظام سلامت که از اردیبهشت سال 1393 آغاز گردید، شاخص ویزیت- ساعت پزشکان در سه ‌ماهه دوم بدتر شد، اما در سه ‌ماهه سوم و چهارم بهبود یافت که شاید به علت مراجعه بیشتر بیماران و مسایل درامدی در شروع طرح و نظارت‌های انجام‌ شده در دنباله آن از سوی مسؤولان بیمارستان باشد. پیشنهاد می‌شود استاندارد متفاوتی برای دو دسته درمانگاه داخلی و جراحی تعیین شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Quality Improvement Package of Outpatient Visit from Iran Health Transformation Plan in Alzahra University Hospital, Isfahan, Iran (2014-2015)

نویسندگان [English]

 • Masoud Ferdosi 1
 • Ahmadreza Raeisi 2
 • Hamid Ganji 3
 • Sahar Vesal 4
 • Amir Jannesari 5
 • Hamzeh Yazdi 6

1 Associate Professor, Health Services Management, Health Management and Economics Research Center (HMERC) AND Department of Health Care Management, School of Health Management and Medical Informatics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Associate Professor, Health Services Management, Department of Health Care Management, School of Health Management and Medical Informatics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 General Practitioner, Alzahra Medical and Educational Hospital, Isfahan, Iran

4 BSc, Health Services Management, Alzahra Research institute, Isfahan University of Medical Sciences, Iran

5 MSc, Health Services Management, School of Health Management and Medical Informatics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

6 MSc Student, Health Services Management, School of Health Management and Medical Informatics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: One of the 8 service packages in the first phase of Iran health transformation plan (HTP) is dedicated to improving the quality of outpatient visits. We investigated the average visits/hour criterion at the Alzahra university hospital, Isfahan, Iran, as the biggest province health center, after implementation of health transformation plan.Methods: This descriptive cross-sectional study, conducted in all 26 clinics of Alzahra hospital using visit/hour as the main indicator for evaluating the quality of outpatient services. Data gathered from June 2014 to July 2015 from clinic secretaries with the help of a checklist. Gathered data were analyzed via calculating the quarterly mean and standard deviation of visits/hour separately for internal and surgical clinics using SPSS18 software.Results: Considering 8 visits/hour as the desired standard number, the mean visits/hour in the internal clinics in the first, second, third and fourth quarter were 6.06 ± 2.27, 7.76 ± 4.80, 7.02 ± 4.18 and 6.37 ± 2.52, respectively. For the Surgical clinics, the mean visit/hour was 9.88 ± 6.09, 10.11 ± 5.47, 9.40 ± 6.26 and 7.63 ± 2.93 for first, second, third and fourth quarters, respectively. Conclusion: After implementation of health transformation plan in Alzahra hospital in May 2014, the visits/hour criterion worsened during the second quarter but improved in the third and fourth quarters. This can be due to the increase in the number of patients at the start of the plan or financial issues and the effects of which was reduced due to better supervision later on. We suggest using different standards for surgical and internal clinics in order to improve the effectiveness of the plan.Keywords: Hospitals; Visit; Outpatients; Health Transformation Plan; Iran

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hospitals
 • Visit
 • Outpatients
 • Health Transformation Plan
 • Alzahra Hospital
 • Isfahan