نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت اطلاعات سلامت، گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، کودکان، مرکز طبی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد، فن‌آوری اطلاعات سلامت، گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 دستیار، کودکان، مرکز طبی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: کاتترهای مرکزی که از طریق یک ورید محیطی ایجاد می‌شوند PICC (Peripherally inserted central catheters)، به عنوان وسیله‌ای برای دسترسی به عروق در NICU (Neonatal intensive care units) معرفی شده‌اند. PICCs در مقایسه با کاتترهای وریدی محیطی و مرکزی، به میزان قابل توجهی عوارض را کاهش داده‌اند و می‌توانند عامل ایجاد عفونت گردش خون ناشی از کاتتر CRBSI (Catheter-related bloodstream infection) باشند. هدف از انجام پژوهش حاضر، ایجاد سیستم خبره فازی تشخیص زود هنگام عفونت کاتتر PICC در نوزادان بود.روش بررسی: این مطالعه توصیفی- کاربردی در سال 1388 انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل پرونده پزشکی نوزادان مرکز طبی کودکان تهران و نمونه‌گیری به روش در دسترس بود. ابزار تحقیق، چک‌لیست و پرسش‌نامه بود. ع‍وام‍ل‌ مؤثر در تشخیص عفونت با کمک پرسش‌نامه و بر اساس نظر پزشکان فوق تخصص تعیین گردید. طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ با استفاده از ن‍رم‌اف‍زار C# و پایگاه داده ‌SQL Server به صورت دو زبانه (فارسی و انگلیسی) انجام‌ ش‍د. خروجی سیستم، درصد احتمال ابتلا به عفونت بود. ارزی‍اب‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ با استفاده از داده‌های پ‍رون‍ده‌ه‍ای‌ ن‍وزادان‌ ی‍ک‍ی‌ از ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ ت‍ه‍ران‌ انجام گرفت. داده‌ها در نرم‌افزار Excel تجزیه و تحلیل گردید.یافته‌ها: پس از ارزیابی سیستم و مقایسه تشخیص سیستم با تشخیص ثبت شده متخصصان، میزان حساسیت سیستم 95 درصد و دقت و صحت سیستم به ترتیب 88 و 91 درصد محاسبه گردید. این شاخص‌ها بیانگر توانایی مناسب سیستم در تشخیص زود هنگام عفونت بود.نتیجه‌گیری: غیر اختصاصی بودن علایم بالینی و یافته‌های آزمایشگاهی عفونت خونی نوزادی، تشخیص آن را مشکل و غیر قطعی کرده است. به کارگیری از سیستم خبره طراحی شده می‌تواند در تشخیص عفونت خونی ناشی از کاتتر مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Fuzzy Expert System to Diagnose Neonatal Peripherally Inserted Central Catheters Infection

نویسندگان [English]

  • Reza Safdari 1
  • Maliheh Kadivar 2
  • Mahnaz Nazari 3
  • Mahbubeh Mohammadi 4

1 Associate Professor, Health Information Management, Department of Health Information Management, School of Allied Medical Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Pediatrics, Children’s Medical Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 MSc, Health Information Technology, Department of Health Information Management, School of Allied Medical Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

4 Resident, Pediatrics, Children’s Medical Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Peripherally inserted central catheters (PICC) are utilized in neonatal intensive care units (NICUs) as an instrument to vascular access. The PICCs significantly reduce side effects compared to central and peripheral venous catheters and can be the cause of catheter-related bloodstream infections (CRBSIs). The purpose of this study was to create a fuzzy expert system for the early diagnosis of PICC-related infections in newborns.Methods: This descriptive-applied study was conducted in 2016. The statistical population of this research consisted of the medical files of newborns in Children's Medical Center in Tehran, Iran, and sampling was carried out using convenient sampling method. The research tools were a checklist and questionnaires. Factors affecting infection diagnosis were determined based on pediatric specialists’ comments. The system was designed bilingually (Persian and English) using C# software and SQL Server database. The output of the system is the percentage of infection risk. The system evaluations were carried out using data from the medical files of newborns in a hospital in Tehran, Iran. Data was analyzed using Excel software.Results: Based on system assessment and comparison of the system output with the diagnosis of the specialists, the sensitivity, specificity, and accuracy of the system were 95%, 88%, and 91%, respectively.Conclusion: The non-specificity of clinical signs and laboratory findings of blood infection in newborns have made its diagnosis difficult and uncertain. Using a designed expert system can be effective in the diagnosis of CRBSIs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clinical Decision Support Systems
  • Fuzzy Logic
  • Peripherally Inserted Central Catheters
  • Catheter-related Infections