نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت اطلاعات سلامت، گروه فن‌آوری اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

2 دکتری تخصصی، انفورماتیک، گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی، فن‌آوری اطلاعات سلامت، گروه فن‌آوری اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی و دفتر دانشجویان استعدادهای درخشان، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

4 دانشجوی کارشناسی، فن‌آوری اطلاعات سلامت، گروه فن‌آوری اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه: اصطلاحات پزشکی جزء دروس اختصاصی رشته فن‌آوری اطلاعات سلامت به شمار می‌رود که نیازمند به خاطرسپاری تعداد زیادی از واژگان است و استفاده از وسایل کمک آموزشی می‌تواند باعث بهبود یادگیری این درس شود. نرم‌افزارهای آموزشی همراه، به عنوان ابزار کمک آموزشی نوین، در عصر کنونی مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر محتوای کمک آموزشی همراه تولید شده بر پیشرفت تحصیلی، انگیزه و تعداد دفعات مطالعه دانشجویان رشته فن‌آوری اطلاعات سلامت صورت گرفت.روش بررسی: این مطالعه به روش شبه تجربی، بر روی 12 نفر از دانشجویان ترم دوم رشته فن‌آوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام شد. جهت تعیین میزان پیشرفت تحصیلی، از نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون و برای تعیین تأثیر نرم‌افزار بر روی میزان مطالعه و انگیزه، از پرسش‌نامه پژوهشگر ساخته که روایی آن توسط استادان و پایایی آن با استفاده از آزمون Cronbach¢s alpha تأیید شده بود، استفاده گردید. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون‌های Paired t و McNemar) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: بین استفاده از نرم‌‌افزار کمک آموزشی و پیشرفت تحصیلی (001/0 > P) و انگیزه دانشجویان (013/0 = P) رابطه معنی‌داری وجود داشت، اما در میزان مطالعه آن‌ها رابطه معنی‌داری مشاهده نشد.نتیجه‌گیری: استفاده از نرم‌‌افزار کمک آموزشی همراه در کنار روش‌های سنتی مطالعه، می‌تواند منجر به ارتقای پیشرفت تحصیلی و انگیزه دانشجویان در مطالعه درس اصطلاحات پزشکی گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Mobile Educational Content Produced on Learning of Health Information Technology Students in the Medical Terminology Course

نویسندگان [English]

  • Shahla Damanabi 1
  • Reza Ferdousi 2
  • Afsoon Asadzadeh 3
  • Mahsa Mirzaei-Saeidabad 4

1 Assistant Professor, Health Information Management, Department of Health Information Technology, School of Management and Medical Informatics, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

2 PhD, Medical Informatics, Department of Health Information Management, School of Allied Medical Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 BSc Student, Health Information Technology, Department of Health Information Technology, School of Management and Medical Informatics AND Talent Students Office, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

4 BSc Student, Health Information Technology, Department of Health Information Technology, School of Management and Medical Informatics, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Introduction: Medical Terminology is one of the specialized courses of the Health Information Technology (HIT) educational program, requires the recollection of numerous words, and educational tools could improve learning in this course. Mobile applications have been used as educational software and have recently received much attention. This study was conducted with the purpose of determining the effect of mobile educational content on study frequency, motivation, and educational improvement among HIT students.Methods: This quasi-experimental study was performed on 12 HIT students (in their second semester) of Tabriz University of Medical Sciences, Iran. Educational improvement of students was examined using pretest and posttest scores and the effect of the software on students’ motivation and study frequency was determined using a researcher-made questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed by professors and its reliability was confirmed using Cronbach’s alpha. Data were analyzed using descriptive and analytical statistics (paired t-test and McNemar’s test).Results: The use of educational software had a meaningful relationship with educational improvement (P < 0.001) and students’ motivation (P = 0.013); however, it did not have a significant relationship with study frequency.Conclusion: The use of mobile educational software along with traditional methods of study can lead to academic improvement and motivation among students in the medical terminology course.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mobile Applications
  • Educational Technology
  • Medical Terminology
  • Students