نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، پرستاری، گروه داخلی- جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

2 کارشناس، مدارک پزشکی، مرکز آموزشی و درمانی علوی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

3 کارشناسی ارشد، مدارک پزشکی، گروه فن‌آوری اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، قطب علمی و آموزشی مدیریت سلامت ایران، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از پایه‌های اصلی مدیریت اثربخش خدمات مراقبت بهداشتی- درمانی، اطلاعات سلامت می‌باشد و به عنوان عامل اصلی حرکت و یکپارچگی نظام سلامت توصیف شده است. از آن‌جایی که بیشتر اطلاعات سلامت توسط بخش مدارک پزشکی فراهم می‌شود، به کارگیری مدیریت خطر برای حفظ این سرمایه‌های اطلاعاتی، یک ضرورت به شمار می‌رود. هدف از انجام این مطالعه، بررسی نحوه مدیریت خطر در واحد مدارک پزشکی بیمارستان علوی تبریز با استفاده از تکنیک تحلیل حالات و اثرات خطا FMEA (Failure modes and effects analysis) بود.روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از دسته مطالعات اقدام‌پژوهی بود. جامعه مطالعه را بیمارستان علوی و نمونه‌های پژوهش را واحد مدارک پزشکی بیمارستان تشکیل داد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، کاربرگ استاندارد FMEA بود که روایی و پایایی آن تأیید شد. داده‌ها با مشاهده فرایندهای اصلی بخش مدارک پزشکی و بحث گروهی متمرکز با کارکنان واحد مدارک پزشکی جمع‌آوری گردید.یافته‌ها: در مجموع، 31 حالت بالقوه خطا در واحد مدارک پزشکی شناسایی شد که 10 مورد آن مربوط به فرایند واحد پذیرش بستری، 8 مورد مربوط به فرایند بایگانی، 5 مورد مربوط به فرایند واگذاری اطلاعات مدارک پزشکی بیماران و 8 مورد مربوط به تحلیل کمی و کیفی پرونده بود. همه خطاهای شناسایی شده در سطح خطر متوسط و بالا قرار داشتند.نتیجه‌گیری: تکنیک تحلیل حالات و اثرات خطا FMEA روش اثربخشی برای مدیریت خطر در واحد مدارک پزشکی است. در این رویکرد پس از شناسایی خطرات، یکسری اقدامات مداخله‌ای برای کاهش خطرات سطح بالا انجام می‌شود و منجر به کاهش سطح خطر می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Risk Management in the Medical Records Department of Alavi Hospital of Tabriz, Iran, Using Failure Mode and Effects Analysis Technique

نویسندگان [English]

  • Shahla Shahbazi 1
  • Adel Mazaheri 2
  • Maryam Kashef 2
  • Leila Ghaderi Nansa 3

1 Assistant Professor, Nursing, Department of Internal-Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

2 BSc, Medical Records, Alavi Hospital, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

3 MSc, Medical Records, Department of Health Information Technology, School of Management and Medical Informatics, Iranian Center of Excellence in Health Management, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Introduction: Health information is one of the key pillars of effective management of health care services, and has been recognized as the main factor in the operation and integrity of health systems. As most health information is provided by the medical records department, the use of risk management is necessary to protect information assets. The aim of the present study was to investigate risk management in the medical records department of Alavi Hospital of Tabriz, Iran, using failure mode and effects analysis (FMEA) technique.Methods: This study was an action research. The study population consisted of the medical records department staff of Alavi Hospital. Data gathering tools was a FMEA checklist. The validity and reliability of the checklist were approved. Data were gathered through the observation of the medical records process and focus group discussion with medical records department staff.Results: There were 31 possible failure modes; 10 failures were related to inpatient admission process, 8 failures to medical filing, 8 failures to releasing medical record information, and 8 failures to quantitative and qualitative analysis of records.Conclusion: FMEA technique is an effective method for risk management in the medical records department. In this approach, risks are identified and assessed. Then, a series of intervention measures are planned to control risk levels. These procedures lead to reduced risk level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk
  • Risk Management
  • Medical Records
  • Failure Mode and Effect Analysis