نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت اطلاعات سلامت، قطب علمی مدیریت، مرکز تحقیقات ترافیک و حوادث جاده‌ای، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

2 استادیار، انفورماتیک پزشکی، گروه فن‌آوری اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، فن‌آوری اطلاعات سلامت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه: به منظور طراحی و اجرای هرچه بهتر پرونده الکترونیک سلامت EHR (Electronic Health Record) در ایران، ادغام سیستم‌های اطلاعات سلامت بر اساس یک زبان مشترک جهت تفسیر و تبادل اطلاعات با سیستم پرونده الکترونیک، ضروری می‌باشد. پژوهش حاضر به ارایه طراحی شی‌گرای مدیریت داده‌ای زنان و زایمان بر اساس زبان مدل‌سازی یکپارچه UML (Unified Modeling Language) پرداخت. با استفاده از این مدل، پرونده‌های الکترونیک زنان و زایمان امکان تبادل با سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایران (سپاس) را خواهند داشت.روش بررسی: این پژوهش از نوع توسعه‌ای- کاربردی بود و به صورت مقطعی در سال 1394 انجام گرفت. نخست مجموعه حداقل داده‌های منتشر شده در زمینه دوره پری‌ناتال و مجموعه داده‌های مراقبت زنان در ایران مورد بررسی قرار گرفت و پس از تأیید متخصصان حوزه، جامع‌ترین مجموعه حداقل داده پیشنهاد شده برای ایران استفاده گردید. سپس طراحی شی‌گرای سامانه بر اساس الگوهای داده‌ای خاص اقتباس شده از استانداردهای جهانی و منطبق با سامانه پرونده الکترونیک ایران برای تبادل اطلاعات سلامت و با استفاده از UML و نرم‌افزار Visual Paradigm رسم گردید و نمونه اولیه‌ آن طراحی شد.یافته‌ها: در این سامانه، 3 نفر به عنوان کاربران اصلی سیستم (منشی بالینی، پزشک و مدیر سیستم) به طور مستقیم با سیستم در تعامل بودند. همچنین، سیستم امکان تعامل با سامانه سپاس به عنوان یک سیستم خارجی را داشت. نمودارهای مورد- کاربرد، فعالیت، توالی و نمودار کلاس رسم گردید. پس از تعیین کلاس اصلی سیستم، عناصر اطلاعاتی آن با استفاده از سیستم‌های کدگذاری متناسب با آن، کدگذاری شد.نتیجه‌گیری: برای پذیرش همه جانبه EHR، هماهنگی مراحل استانداردسازی اجزای مختلف برای پیاده‌سازی آن با استفاده از طراحی و آنالیزهای نرم‌افزاری، ضروری می‌باشد. طراحی و تحلیل شی‌گرا، ابزار مناسبی برای مدل‌سازی پیچیدگی این سیستم‌های نرم‌افزاری است. به کارگیری استانداردهای محتوایی و فنی در طراحی و پیاده‌سازی این پرونده، آن را از لحاظ تبادل اطلاعات و یکپارچگی با سایر سیستم‌ها، قابل استفاده و کاربردی می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Development of an Interoperable Object-Oriented Design for Gynecology Data Management Compatible with the Iranian Electronic Health Record

نویسندگان [English]

  • Peyman Rezaei-Hachesu 1
  • Taha Samad-Soltani 2
  • Nazila Moftian 3

1 Assistant Professor, Health Information Management, Center of Excellence in Management, Road Traffic Injury Research Center, School of Management and Medical Informatics, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

2 Assistant Professor, Medical Informatics, Department of Health Information Technology, School of Management and Medical Informatics, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

3 MSc Student, Health Information Technology, Student Research Committee, School of Management and Medical Informatics, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Introduction: In order to design and develop an efficient electronic health record (EHR) in Iran, the assimilation of health information systems based on a common language for the interpretation and sharing of information with HER is essential. The current research provides an object-oriented design for gynecology data management based on unified modeling language (UML). By applying this model, it is possible to improve interoperability capabilities of Iranian EHR.Methods: This applied, developmental, and cross-sectional study was carried out in 2015. First, published minimum data sets on gynecology and prenatal care in Iran were evaluated. Then, experts assessed and verified the most comprehensive minimum data set for Iran. In the next step, an object-oriented model was designed based on specific data patterns which were extracted from international standards matched with Iranian EHR to satisfy the interoperability requirements of healthcare information. Finally, the object-oriented design was created by applying UML in visual paradigm software package and the prototype of the system was developed.Results: The designed system was directly used by 3 people as main users (clinical secretor, physician, and system administrator). Moreover, this system can interact with the Iranian EHR as an external actor. Use case, activity, sequence, and class diagrams were drawn. Data elements were coded based on national coding standards.Conclusion: Coordination of standardization of different components using software analysis and design is necessary for the successful implementation and pervasive acceptance of EHRs. Object-oriented analysis and design provide a suitable tool for the modeling complexity in software systems. Applying content and technical standards in the design and implementation of EHRs render it useful and applicable in terms of information integration and interoperability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Health Records
  • Gynecology
  • Object-Oriented Design