نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، مدیریت اطلاعات سلامت، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

2 کارشناسی ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

3 کارشناسی، مدیریت اطلاعات سلامت، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

4 کارشناسی، پرستاری، مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

چکیده

مقدمه: داده‌های گواهی فوت، اساس مطالعات اپیدمیولوژی می‌باشد. از آن‌جایی که ثبت عللی مانند علایم و نشانه‌ها فاقد ارزش اطلاعاتی است، پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان ثبت علایم و نشانه‌ها در گواهی‌های فوت انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بود. کلیه پرونده‌های متوفیان که کد علت مرگ آن‌ها 99R-00R بود، در مطالعه مشارکت داده شد. داده‌ها در چک‌لیست وارد گردید و جهت محاسبه رابطه معنی‌داری، آزمون 2c مورد استفاده قرار گرفت.یافته‌ها: در 3/11 درصد از گواهی‌های فوت، علایم و نشانه‌ها به عنوان علت مرگ گزارش شده بود. بیمارستان‌های خصوصی بیشترین میزان (7/33 درصد) ثبت علایم و نشانه‌ها را نسبت به سایر بیمارستان‌ها داشتند. در بین گروه‌های سنی، ثبت علایم و نشانه‌ها در افراد بالای 60 سال، 51 درصد و بیشتر از گروه‌های سنی دیگر بود. هرچه مدت اقامت بیمار در بیمارستان کمتر بود، میزان ثبت علایم و نشانه‌ها به عنوان علت زمینه‌ای مرگ بیشتر شده بود. بیشترین علایم و نشانه ثبت شده (9/50 درصد)، حالات بد تعریف شده (99R-95R) گزارش گردید.نتیجه‌گیری: ثبت علایم و نشانه‌ها هنوز هم به عنوان علت اصلی فوت ثبت می‌شود. به منظور بهبود داده‌های مندرج در پرونده، باید برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Registration of Symptoms and Signs in Death Certificates Issued In Hospitals Affiliated with Mazandaran University of Medical Sciences, Iran

نویسندگان [English]

  • Benyamin Mohseni-Saravi 1
  • Mohammad Fallah-Kharyeki 2
  • Zoleykha Asghari 3
  • Seyede Fatemeh Hoseyni-Damiri 4

1 MSc, Health Information Management, Treatment Deputy, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

2 MSc, Health Care Management, Treatment Deputy, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

3 BSc, Health Information Management, Treatment Deputy, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

4 BSc, Nursing, Booalisina Hospital, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

چکیده [English]

Introduction: Data in death certificates are a basis of epidemiological studies. Since registering causes such as signs and symptoms is not informative in data processing, this research aims to determine their rate of registration in death certificates.Methods: This study was a descriptive, cross-sectional research. The study population included all death certificates with R00-R99 codes for cause of death. Data were collected using a checklist. Chi-square test was used to calculate the significance of relationships.Results: The findings show that, in 11.3% of death certificates, symptoms and sign were reported as the cause of death. The use of symptoms and sign as causes of death was higher in private hospitals (33.7%) than other hospitals. The use of symptoms and signs as causes of death was 51% in the age group of over 60 years of age which was higher than any other age groups. Based on the findings, reduction in the length of hospitalization resulted in increased rate of recording of symptoms and signs as causes. Most reported symptoms and signs (50.9%) were in ill-defined and unknown causes of mortality (R95-R99).Conclusion: The results of this study show that symptoms and signs are often recorded as cause of death. Therefore, it is necessary to take steps in order to improve the data of health records.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cause of Death
  • Death Certificates
  • International Classification of Diseases
  • Signs and Symptoms