نوع مقاله : مقاله مروری نقلی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت اطلاعات سلامت، گروه فن‌آوری اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی، فن‌آوری اطلاعات سلامت، گروه فن‌آوری اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

3 دانشجوی کارشناسی، فن‌آوری اطلاعات سلامت، گروه فن‌آوری اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی و دفتر دانشجویان استعدادهای درخشان، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مقیاس ارزش نسبی مبتنی بر منابع RBRVS (Resource-Based Relative Value Scale)، به عنوان سیستمی برای بازپرداخت خدمات پزشکی ارایه شده در سیستم بهداشت و درمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی ویژگی‌های RBRVS در راستای ارایه چارچوب سیستمی برای تخمین بازپرداخت به خدمات پزشکی بر مبنای منابع مصرف شده بود. مطالعه حاضر به شیوه مروری روایتی، به بررسی 90 مقاله و مستندات دیگر پرداخت. به کارگیری سیستم RBRVS، مستلزم استفاده از کتاب اصطلاحات رایج اقدامات پزشکی CPT (Current Procedure Terminology) جهت تعیین واحد ارزش نسبی RVU (Relative Value Unit) کار پزشک و هزینه اقدامات جاری به عنوان مؤلفه‌های اصلی این سیستم و همچنین، وجود فاکتور تبدیل و شاخص منطقه جغرافیایی به عنوان مؤلفه‌های تعدیلی بود. با به کارگیری سیستم RBRVS، هزینه تعلق گرفته به هر خدمت پزشکی حتی در مطب‌ها مشخص می‌گردد و پرداخت از جیب بیمار به صورت عادلانه صورت می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Framework for Resource-Based Relative Value Scale Reimbursement System in the Iranian Health Care System

نویسندگان [English]

  • Peyman Rezaei 1
  • Mahsa Mirzaei 2
  • Afsoon Asadzadeh 3

1 Assistant Professor, Health Information Management, Department of Health Information Technology, School of Management and Medical Informatics, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

2 BSc student, Health Information Technology, Department of Health Information Technology, School of Management and Medical Informatics, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

3 BSc Student, Health Information Technology, Department of Health Information Technology, School of Management and Medical Informatics AND Talent Students Office, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

چکیده [English]

The resource-based relative value scale (RBRVS) system is used to reimburse physician services in health care systems. The aim of the present study was to study the features of RBRVS system in order to provide a framework to estimate reimbursement of physician services based on the resources used. This narrative study was carried out by surveying 90 articles and other documents. The adoption of the RBRVS system required the use of the Current Procedure Terminology (CPT) code to determine Relative value units (RVUs) of physicians’ work and practice expenses as major components. Geographic practice cost index (GPCI) and conversation factor were the modifier factors. With the employment of this system, the actual costs assigned to each medical service, even in offices, are determined and patient’s out-of-pocket payment is conducted fairly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resource Based Relative Value Scale
  • Relative Value Scale
  • Current Procedural Terminology