نوع مقاله : مقاله مروری نظام مند

نویسندگان

1 استاد، مدیریت اطلاعات سلامت، مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت و گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 استادیار، مدیریت اطلاعات سلامت، مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت و گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد، فن‌آوری اطلاعات سلامت، گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه رشد و توسعه روزافزون فن‌آوری در صنایع ارتباطی و انفورماتیک، منجر به بروز تحولات شگرف در سیستم ارایه خدمات سلامت شده که دسترسی به اطلاعات حیاتی سلامت افراد و پشتیبانی اطلاعاتی از تصمیم‌گیری‌ها در حوزه سلامت را تسهیل نموده است. از آن‌جایی که یکی از مهم‌ترین تصمیم‌گیری‌ها در حوزه سلامت، تعیین سطح سلامت دانش‌آموزان می‌باشد، طراحی پرونده الکترونیک سنجش سلامت گامی است تا نیاز مراقبان سلامت کودکان و دانش‌آموزان را در بررسی شاخص‌های سلامتی آنان برطرف نماید.روش بررسی: ابتدا یک بررسی تطبیقی در مورد محتوا و ساختار سیستم‌های کاغذی و الکترونیک سلامت کودکان در کشورهای پیشرو در این زمینه شامل استرالیا، انگلستان و آمریکا انجام شد. در داخل کشور نیز با مراجعه به پایگاه سنجش سلامت و فرم‌های سنجش سلامت نوآموزان، اطلاعات مورد نیاز جمع‌آوری گردید. سپس چک‌لیستی با سه محور «اطلاعات دموگرافیکی و اجتماعی، معاینات غربالگری و ارزیابی پزشک» تهیه و در اختیار متخصصان قرار گرفت.یافته‌ها: با توجه به یافته‌های حاصل از نظرسنجی، عناصر داده‌ای توسط جامعه آماری تأیید شد و نرم‌افزار در محیط SQL Server و به زبان C# طراحی گردید.نتیجه‌گیری: نرم‌افزار امکان ثبت و گزارش‌گیری جامعی از شاخص‌های سلامت دانش‌آموزان را فراهم می‌آورد و با شناسایی کودکان دارای مشکل‌، مراقبان سلامت کودکان را برای یک تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی هدفمند یاری می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing of Elementary School Students’ Health Measurement Electronic Records

نویسندگان [English]

  • Reza Safdari 1
  • Niloofar Mohammadzadeh 2
  • Negar Gheibi 3

1 Professor, Health Information Management, Health Information Technology Research Center AND Department of Health Information Management, School of Allied Medical Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Health Information Management, Health Information Technology Research Center AND Department of Health Information Management, School of Allied Medical Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 MSc, Health Information Technology, Department of Health Information Management, School of Allied Medical Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Today, increasing development of technology in communication sciences has facilitated access to basic information in the area of individual health. One of the most important decisions in the field of health is measuring the health level of students; thus, designing electronic records is a step toward addressing the requirements of healthcare providers in the assessment of various health indexes in children.Methods: First, a comparative study was carried out on the content and structure of paper-based and electronic systems for children's health in leading countries in this field (Australia, England, and USA). Then, the required information was collected using health measuring database and elementary school students' health measurement sheets. Subsequently, a checklist with three axes of demographic and social information, screening tests, and physician's assessment was compiled and distributed among professionalsResults: Among 62 surveyed elements were approved as main elements and 2 as suggested elements. Based on the results of the survey, data elements were approved by the study population and the software was designed in SQL server database management system by C# language.Conclusion: This application provides the registration and reporting of students' health indexes. Therefore, it helps healthcare providers recognize troubled children and make decisions and targeted plans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Health Records
  • Assessment of Health Care
  • Children
  • Software Design