نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، مؤسسه آموزش عالی عطار، مشهد، ایران

2 استاد، مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: بسیاری از سازمان‌های عمومی و خدماتی، از اینترنت در جهت ارایه خدمات بهینه به ارباب رجوع بهره می‌برند. بدین منظور، تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مرتبط با مراجعه مجدد بیماران به خدمات اینترنتی بیمارستان انجام شد.روش بررسی: این تحقیق از نوع پیمایشی و جامعه آماری آن شامل کلیه مراجعان مجدد به خدمات اینترنتی بیمارستان‌های شهر مشهد بود. بدین ترتیب، با استفاده روش نمونه‌گیری در دسترس، 160 نفر انتخاب شدند. داده‌های مورد نیاز به وسیله پرسش‌نامه جمع‌آوری گردید و سپس با استفاده از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: ضریب مسیر نگرش مراجعان به استفاده از اینترنت بر گرایش آن‌ها، 389/0 به دست آمد که تأثیر مثبت و معنی‌داری را نشان داد. ضریب مسیر سودمندی درک شده و سهولت درک شده توسط مراجعان به خدمات اینترنتی بیمارستان‌ها بر نگرش به ترتیب 314/0 و 403/0 محاسبه گردید که بیانگر تأثیر مثبت و معنی‌داری بود. ضریب مسیر گرایش مراجعان به خدمات اینترنتی بیمارستان‌ها بر مراجعه مجدد بیماران برای استفاده از خدمات اینترنتی، 354/0 و نشان دهنده تأثیر مثبت و معنی‌داری بود. همچنین، یافته‌های تحقیق حاضر حاکی از تأثیر مثبت و معنی‌دار سهولت درک شده بر سودمندی درک شده با ضریب مسیر 563/0 بود.نتیجه‌گیری: تسهیل امکان استفاده از سیستم‌های الکترونیکی و آموزش‌هایی در خصوص استفاده از این سیستم‌ها، باعث می‌شود که افراد به جای مراجعه حضوری برای دریافت خدمات، از اینترنت استفاده نمایند و از مزایای آن آگاه و بهره‌مند شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Related to Reuse of Hospital Internet Services by Patients Based on the Technology Acceptance Model: A Case Study on Hospitals in Mashhad, Iran

نویسندگان [English]

  • Yousef Ramezani 1
  • Fariborz Rahimnia 2

1 Assistant Professor, Business Management, Department of Management, Attar Institute of Higher Education, Mashhad, Iran

2 Professor, Business Management, Department of Management, School of Economics and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Introduction: Many public and service-providing organizations use the Internet in order to provide their clients with optimal services. For this purpose, this study aimed to determine the factors associated with returning of hospital patients to hospital web services.Methods: The survey research method was used in this study. The population of this study included all returning patients to the Internet services of hospitals in Mashhad, Iran. Convenience sampling method was used to select 160 participants. The required data were collected through questionnaires. Data were analyzed using structural equation modeling.Results: The path coefficient of patients’ attitude toward using the Internet on their orientation was equal to 0.389, which shows a significant positive impact. The path coefficients of perceived usefulness and perceived ease of use of clients of hospitals’ Internet services were 0.314 and 0.403, respectively, which show a positive and significant effect. The path coefficient of clients’ tendency toward using hospitals’ Internet services over the patients’ reuse of online services was 0.354, which indicates a positive and significant impact. The research findings also indicated the significant and positive impact of perceived ease of use on perceived usefulness with the path coefficient of 0.563.Conclusion: Facilitating the use of hospital electronic systems and providing the necessary training is recommended to increase the use of hospitals’ Internet services, reduce the number of hospital visitors, and familiarize clients with the advantages of these Internet-based services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patients
  • Internet
  • Hospitals
  • Technology