نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 مربی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بم، بم، ایران

2 دانشجوی کارشناسی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بم، بم، ایران

چکیده

مقدمه: میزان رضایت شغلی پرستاران، نشان دهنده نگرش مثبت یا منفی آنان نسبت به حرفه خودشان است که تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد و می‌تواند به طور مستقیم بر کیفیت خدمات پرستاری تأثیرگذار باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین میزان رضایتمندی شغلی پرستاران از طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان پاستور بم در سال 1394 بود.روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی- مقطعی بود. جامعه مورد مطالعه را 195 نفر از پرستاران بیمارستان پاستور بم تشکیل داد. نمونه‌گیری به روش سرشماری انجام شد و داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه روا و پایای رضایت‌سنجی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های وابسته به وزارت بهداشت جمع‌آوری گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های ANOVA و Independent t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: بیشترین میزان رضایت کارکنان پرستاری از آموزش‌های داده شده از طرح تحول نظام سلامت (1/42 درصد نسبتاً راضی) و کمترین میزان رضایت آن‌ها از افزایش تعداد مراجعان (1/64 درصد کاملاً ناراضی) بود. نتایج آزمون ANOVA نشان داد که بین تعداد مراجعان، کیفیت فعالیت‌های تشخیصی درمانی، نحوه رسیدگی به پیشنهادها و درخواست‌ها، رضایت از برخورد بیماران و همراهان، آموزش‌های داده شده و امکانات محل کار با رضایتمندی ارتباط معنی‌داری وجود داشت (001/0 = P).نتیجه‌گیری: بسیاری از کارکنان از اجرای طرح تحول رضایت نداشتند و این مسأله بر عملکرد و کیفیت کار پرستاران تأثیر می‌گذارد. نتایج مطالعه حاضر می‌تواند برای مدیران و مسؤولان بیمارستان جهت برنامه‌ریزی بهتر برای این گروه استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey of Nurses’ Satisfaction with the Healthcare Reform Plan at Pasteur Hospital of Bam, Iran, 2016

نویسندگان [English]

  • Rahil Ghorbani-Nia 1
  • Ali Khezri 2
  • Sepide Kamali 2
  • Najme Ghorbani 2

1 Lecturer, Health Management, Department of Health Management, School of Health, Bam University of Medical Sciences, Bam, Iran

2 BSc Student, Health Management, Department of Health Management, School of Health, Bam University of Medical Sciences, Bam, Iran

چکیده [English]

Introduction: Nurses’ job satisfaction reflects their positive or negative attitude towards their profession that can be influenced by various factors and may directly affect the quality of nursing care. The purpose of this study was to determine the rate of satisfaction of nurses regarding the healthcare reform plan at the Pasteur Hospital in Bam, Iran, in 2016.Methods: This was a descriptive, cross-sectional study. The study participants consisted of 195 nurses at Pasteur Hospital. Sampling method was census and data were collected using a valid and reliable Satisfaction of nurses working in hospitals affiliated to the Ministry of Health questionnaire. Data analysis was performed using ANOVA and independent t-test in SPSS software.Results: According to the results, the highest rate of satisfaction of nursing staff was with the training provided on the healthcare reform plan (1.42% relatively satisfied) and the lowest rate of staff satisfaction was related to the increasing number of patients (1.64% completely dissatisfied). ANOVA results illustrated that satisfaction had a significant association with the number of patients, quality of diagnostic and treatment medical measures, handling of suggestions and requests, satisfaction with patients’ and their relatives’ behavior, the provided training, and work facilities (P = 0.001).Conclusion: Many of the nurses’ were not satisfied with the implementation of the healthcare reform plan. This can affect the nurses’ performance and quality of nursing activities. The results of the present study can assist hospital officials for a better planning for this group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nurses
  • Personal Satisfaction
  • Health Care Reform
  • Health Plan Implementation