نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، کتابداری و اطلاع‌رسانی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: استناد، از جمله اصول اساسی تألیفات پژوهشی به شمار می‌رود. از این‌رو، محققان و سازمان‌های متبوع آن‌ها همواره می‌کوشند تا به وسیله تمهیداتی، میزان جذب استناد آثار خود و از رهاورد آن نرخ استنادی خود را افزایش دهند. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کیفیت شاخص‌های علم‌سنجی مقالات محققان دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ یک کشور انجام شد.روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی بود که با رویکرد علم‌سنجی صورت گرفت و در آن از روش سرشماری استفاده گردید. جامعه مورد بررسی شامل مجموعه مقالات استناد کننده به مقالات محققان دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ یک ایران در پایگاه Web of Science طی سال‌های 2010 تا 2014 بود. داده‌ها با استفاده از فراوانی، درصد و میانگین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: طی بازه زمانی سال‌های 2010 تا 2014، با گذشت زمان، میانگین سرعت استناد به مقالات افزایش یافت و با افزایش تعداد مقالات، میزان استناد به مقالات نیز رشد چشمگیری را نشان داد. هرچند میانگین استناد به ازای هر مقاله پایین بود، اما میزان خوداستنادی در حد قابل قبول بین 1 تا 3 درصد گزارش گردید.نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر می‌تواند در جهت کاهش موانع عدم رؤیت‌پذیری و استناد که مهم‌ترین عوامل رشد شاخص‌های علم‌سنجی مقالات محققان تراز اول علوم پزشکی کشور است، مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey on Scientometrics Indicators of Articles Citing to Researchers Affiliated to Iranian Type-One Universities of Medical Sciences in Web of Science Database during 2010-2014

نویسندگان [English]

 • Mohammadreza Alibeik 1
 • Mohammad Kharabati-Neshin 2

1 Lecturer, Library and Information Science, Department of Library and Information Science, School of Health Management and Information Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 MSc Student, Medical Library and Information Science, School of Allied Medical Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Citation is the fundamental principle of research compilation; therefore, researchers and their organizations always try to increase their citation rates by means of attracting other researchers. This study aimed to evaluate the quality of the scientometrics indicators of the researches done in Iranian type-one universities of medical sciences.Methods: This was a descriptive study with the scientometrics approach. A full-scale method was used in this research and frequency, percentage, and mean were used to describe the data. The research population consisted of articles which cited articles from researchers in Iranian type-one universities of medical sciences on the Web of Science Database from 2010 to 2014.Results: During the years 2010 to 2014, with increase in the number of articles, the average rate of citations to the articles had increased significantly. Although the average citation per article was low, the citation rate was acceptable (between 1 to 3 percent).Conclusion: The results of this research can be useful for reducing the barriers of obscurity and citation which are the most important factors in the growth of the scientometrics indices of the articles produced by high-level researchers in medical sciences in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Citation
 • Scientometrics
 • Universities
 • Database
 • Web of Science
 1. Kulkarni AV, Busse JW, Shams I. Characteristics associated with citation rate of the medical literature. PLoS One 2007; 2(5): e403.
 2. Cronin B. The citation process: The role and significance of citations in scientific communication. London, UK: Taylor Graham, 1984.
 3. Ajiferuke I, Lu K, Wolfram D. A comparison of citer and citation-based measure outcomes for multiple disciplines. J Assoc Inf Sci Technol 2010; 61(10): 2086-96.
 4. Omrani E. A review of indicators of evaluation of research outcome. Faslname-Ketab 2007; 18(3): 157-76. [In Persian].
 5. Clarivate Analytics. Web of Science [Online]. [cited 2014]; Available from: URL:
 6. https://clarivate.com/products/web-of-science
 7. Rahimi S, Osareh F, Karami T. Visualizing the structure of Iranian medical science publications. International Journal of Information Science and Management 2014; 12(2): 19-33.
 8. Wouters P. The citation culture [PhD Thesis]. Amsterdam, Netherlands: University of Amsterdam; 1999.
 9. Garfield E. How ISI selects journal for coverage: Quantitative and qualitative considerations. Essays of an Information Scientist 1990; 13(2): 185.
 10. Garfield E, Sher IH. New factors in the evaluation of scientific literature through citation indexing. J Assoc Inf Sci Technol 1963; 14(3): 195-201.
 11. Garfield E, Welljams-Dorof A. Citation data: their use as quantitative indicators for science and technology evaluation and policy-making. Sci Public Policy 1992; 19(5): 321-7.
 12. Siebers R. Which journals are citing articles from the New Zealand Journal of Medical Laboratory Science? New Zealand J Med Lab Sci 2012; 66(1): 14-7.
 13. Podlubny I, Kassayova K. Towards a better list of citation superstars: Compiling a multidisciplinary list of highly cited researchers. Research Evaluation 2006; 15(3): 154-62.
 14. Davarpana MR, Behrouzfar H. International visibility of Iranian ISI journals: A citation study. Aslib Proceedings 2009; 61(4): 407-19.
 15. Basu A. Using ISI's 'Highly Cited Researchers' to obtain a country level indicator of citation. Scientometrics 2006; 68(3): 361-75.
 16. Shahbodaghi A, Shekofteh M. A comprehensive study of published articles by members of SBMU and their citation status as reported by the Institute for Scientific Information (ISI) from 1998-2007. Research in Medicine 2009; 33(2): 81-7. [In Persian].
 17. Abbasi F, Biglu M H. Scientometrics Study of scientific productions of Iranian Medical Sciences Universities in Web of Science During 1999-2008. Journal of Information Processing and Management 2011; 26(2): 355-71. [In Persian].
 18. Okhovati M, Bazrafshan A, Zare M, Abdollahi L, Bazrafshan MS. The scientific output of Kerman University of Medical Sciences, Iran, in web of science. Strides Dev Med Educ 2016; 12: 606-17. [In Persian].
 19. Ghazimirsaied S, Hemmat M, Dargahi H, Khansari J. Self-citation status of Iranian prolific authors in the field of medicine and its impact on the Hirsch index in web of science database. Payavard Salamat 2011; 4(3-4): 67-76. [In Persian].
 20. Mehrad J, Goltaji M. Correlation between journal self-citation and impact factor in medical scientific journals indexed in published journal citation reports of Islamic world science citation database. Health Inf Manage 2010; 7(3): 251-9. [In Persian].
 21. Nowkarzi M, Farkhari F. Comparison of the status of Iranian scientific articles indexed in the citation index of Iranian Science and Web Sciences with an emphasis on their self-citation. Journal of Academic Librarianship and Information Research 2010; 44(53): 121-45. [In Persian].
 22. Hassanzadeh H, Gorji H, Shokranehnanehkaran F, Valinejadi A. Scientific products of Iran university of medical sciences' authors with co-authorship networks in web of science (WOS) database, up to 2007. J Health Adm 2009; 11(34): 59-67.
 23. Binesh SM, Maghsoudi Dareh R. Investigation of Iran universities' scientific publications during 2002-2006 according to web of science database. Journal of Librarianship 2008; (47): 139-54. [In Persian].
 24. Mirhosseini Z, Jalili Baleh M. Investigation of the research output of faculty members of Tehran pharmacy colleges according to h-index factor. Journal of Epistemology 2010; 2(7): 85-100. [In Persian].
 25. Mirzaei AM, Mokhtari H. Hirsch index, a new approach to assessing the scientific outcomes of researchers. Faslname-Ketab 2007; 18(3): 107-14. [In Persian].
 26. Karami N, Alijani R. Examining the status and impact factor of Muslim scientific journals in ISI database: A bibliometric study. Journal of Information Processing and Management 2010; 25(4): 597-615. [In Persian].