نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، مدیریت اطلاعات سلامت، مرکز تحقیقات فن‌آوری اطلاعات در امور سلامت و گروه مدیریت و فن‌آوری اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، فن‌آوری اطلاعات سلامت، گروه مدیریت و فن‌آوری اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 مربی، مدیریت آموزشی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 مربی، اپیدمیولوژی و آمار زیستی، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 کارشناس ارشد، مدیریت فن‌آوری اطلاعات، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: وب‌سایت‌های بیمارستانی دارای قابلیت‌های بالایی برای ارایه اطلاعات و خدمات به مشتریان هستند. ارزیابی و مقایسه وب‌سایت‌های بیمارستانی، میزان بهره‌برداری آن‌ها از این قابلیت‌ها را مشخص می‌نماید و به شکل‌گیری رقابت سازنده بین بیمارستان‌ها کمک می‌کند. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مقایسه‌ای وب‌سایت بیمارستان‌های دولتی و خصوصی شهر اصفهان انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع کاربردی و از دسته تحقیقات توصیفی- تحلیلی بود که در سال 1396 انجام گرفت. جامعه پژوهش شامل وب‌سایت‌های 13 بیمارستان دولتی و 3 بیمارستان خصوصی شهر اصفهان بود. داده‌ها با استفاده از چک‌لیستی مشتمل بر 11 معیار اصلی و 69 معیار فرعی جمع‌آوری گردید و با استفاده از آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: تفاوت معنی‌داری بین میانگین امتیازات کسب شده وب‌سایت‌های بیمارستان‌های دولتی و خصوصی در رابطه با 4 معیار اصلی «اطلاعات تماس و راه‌های دسترسی، خدمات پذیرش و نوبت‌دهی، ویژگی‌ها، طراحی و روزامدی صفحات و روابط عمومی» وجود داشت، اما بین میانگین امتیازات به دست آمده در 7 معیار دیگر و نیز امتیاز کلی تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد.نتیجه‌گیری: با استفاده از نتایج مطالعه حاضر، مسؤولان این حوزه می‌توانند گام‌های جدی‌تری جهت ارایه اطلاعات و خدمات مطلوب به مشتریان بردارند تا برای جلب مشتریان بیشتر و افزایش رضایتمندی آن‌ها وارد رقابت سازنده با یکدیگر شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Assessment of Websites of Public and Private Hospitals in Isfahan, Iran

نویسندگان [English]

 • Maryam Jahanbakhsh 1
 • Majid Matinfar 2
 • Sakineh Saghaeiannejad-Isfahani 3
 • Akbar Hassanzadeh 4
 • Habibollah Nikafraz 5

1 Lecturer, Health Information Management, Research Center of Information Technology in Health Affairs AND Department of Management and Health Information Technology, School of Management and Medical Information, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 MSc Student, Health Information Technology, Department of Management and Health Information Technology, School of Management and Medical Information, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 Lecturer, Educational Management, Social Determinants of Health Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

4 Lecturer, Biostatistics and Epidemiology, Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

5 MSc, Information Technology Management, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Hospital websites have a high potential for providing information and services to customers. The assessment and comparison of hospital websites determine the extent of their utilization and contributes to the formation of constructive competition between hospitals. Therefore, the present study was conducted with the aim of comparative assessment of the websites of public and private hospitals.Methods: This applied research is an analytical-descriptive study and was conducted in 2017. The study population included 13 public hospital websites and 3 private hospital websites in Isfahan, Iran. The data were gathered through a checklist based on 11 main and 69 sub-criteria and analyzed by inferential statistics.Results: There was a significant difference between the average of scores obtained from public and private hospitals’ websites in terms of the 4 main criteria including contact information and access methods, admission service and reservation, features, design and updating of pages and public relations. However, there was no significant difference between the average of scores obtained in terms of 7 other criteria and the overall score.Conclusion: The assessed websites did not fully utilize web capabilities and did not have a favorable status. Therefore, according to the results of this research, the authorities in this area must provide the information and services to the customers in a desirable way so that they can compete with other hospitals in order to attract more customers and improve customer satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Assessment
 • Website
 • Public Hospitals
 • Private Hospitals
 1. Mohamadesmaeil S, Movahedi F. Comparative evaluation of websites of u.s. national library of medicine and Iranian national library of medicine. Health Inf Manage 2013; 10(3): 1-11. [In Persian].
 2. Moradi GR, Ahmadi M, Zohour Ar, Ebadifard Azar F, Saberi MR. Evaluation of structure and content of websites of the educational hospitals in Iran-2007. Health Inf Manage 2007; 4(2): 175-84. [In Persian].
 3. Moradi GR, Fazaeli S, Meraji M, Kimiafar K, Sarbaz M, Ershadnia Z. Evaluation of an awareness of clinical information systems among the staff of medical records departments of hospitals affiliated to the Tehran University of Medical Sciences, 2011. J Paramed Sci Rehabil 2012; 1(1): 35-42. [In Persian].
 4. Abdekhoda MH, Ghazimirsaeed Sj, Alibyek M, Ershad Sarabi R. Assessment of hospital websites of medical universities in Tehran, Iran, based on information necessary for attracting medical tourism. Health Inf Manage 2016; 13(2): 102-7. [In Persian].
 5. Daghagheleh N, Bigdeli Z, Azimi MH. WebQEM, qualitative evaluation, portals of subsidiaries of the Iranian petroleum ministry, petroleum ministry, Iran. Information Sciences & Technology 2014; 29(4): 1069-89. [In Persian].
 6. Piri Z, Abdekhoda M, Alibyek M, Ershad Sarbi R. The minimum data set needed for hospitals' website to attract medical tourism. Payesh Health Monit 2016; 15(5): 497-503. [In Persian].
 7. Zahedi SS. Assessing quality of websites: Instrumentation and critera. Journal of Development Evolution Management 2010; (4): 5-16.
 8. Dastani M, Sattari M. Assessing the quality of hospitals' websites in Khorasan Razavi Province. Depiction of Health 2017; 8(1): 50-6. [In Persian].
 9. Amiri MR, Karami S, Farhadi A, Rezaei N, Zareian S. Evaluation of hospitals' Websites of Hamedan University of Medical Sciences based on webometrics criteria in 2014. Pajouhan Scientific Journal 2016; 14(2): 53-61. [In Persian].
 10. Alipour Hafezi M, Karimi M. Assessment of web portals of private hospitals in Tehran, Iran. Health Inf Manage 2013; 13(3): 184-90. [In Persian].
 11. Llinas G, Rodriguez-Inesta D, Mira JJ, Lorenzo S, Aibar C. A comparison of websites from Spanish, American and British hospitals. Methods Inf Med 2008; 47(2): 124-30.
 12. Alipour-Hafezi M, Karimi M, Tofighi S. Hospital portal assessment: Suggested checklist. Health Inf Manage 2015; 12(3): 367-83. [In Persian].
 13. Salarvand S, Sheikh Abumasoudi R, Kashani F, Samadbeik M, Salarvand H. Assessing the necessitate quality indicators of hospitals' websites (A literature review). Hospital 2016; 15(1): 87-100. [In Persian].
 14. Management and Planning Organization, E-Government Development Commission. The standard instructions for executive web sites and provincial departments for all executive agencies and governors [Online]. [cited 2015]; Available from: URL: https://shenasname.ir/bakhsh30.html [In Persian].
 15. Alipour-Hafezi M, Karimi M, Tofighi S. Conceptual model to improve portal services of private hospitals in Tehran. J Health Adm 2015; 17(58): 42-57. [In Persian].
 16. Farzandipour M, Meidani Z, Gilasi H. Evaluation of healthcare services of medical universities' websites in line with e-government. Payavard Salamat 2014; 8(2): 143-53. [In Persian].
 17. Saghaeian Nejad Esfahani S, Sheikh-Abumasoudi R, Esmaeili N, Saberi T, Mahmmodi N. Evaluation of websites of Isfahan hospitals by WebMedQual scale for 2014. [Research Project]. Isfahan, Iran: School of management and medical information, Isfahan University of Medical Sciences; 2014. [In Persian].