نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 کارشناس، علم‌سنجی، گروه علم‌سنجی و انتشارات، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

2 کارشناسی ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، نهاد کتابخانه‌های عمومی، کرمان، ایران

3 کارشناس، امور اداری و سیستم پرسنلی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

4 دانشیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه: سواد سلامت به عنوان توانایی فرد در کسب، تحلیل و درک اطلاعات مورد نیاز جهت اتخاذ تصمیم صحیح در مورد سلامت تعریف می‌شود. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین سطح سواد سلامت افراد 18 تا 50 ساله مراجعه‌ کننده به کتابخانه‌های نهاد کتابخانه‌های‌ عمومی شهر کرمان بود.روش بررسی: در این تحقیق توصیفی، 375 نفر به عنوان نمونه به روش خوشه‌بندی انتخاب شدند. ابزار مطالعه، پرسش‌نامه استاندارد سنجش سواد سلامت ایرانیان با پایایی 89/0 بود. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های Independent t و ANOVA یک‌طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: میانگین سواد سلامت در زیرمؤلفه «دانش» با 9/14 و در زیرمؤلفه «خواندن» با 5/8 به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار را به خود اختصاص داد. 0/24 درصد (90 نفر) از مراجعه‌ کنندگان سواد سلامت کافی، 3/52 درصد (196 نفر) سواد سلامت متوسط و 7/23 درصد (89 نفر) سواد سلامت ضعیفی داشتند. بنابراین، سواد سلامت مراجعه‌ کنندگان به کتابخانه‌های ‌عمومی شهر کرمان در سطح «متوسط» برآورد شد.نتیجه‌گیری: با توجه به متوسط بودن سطح سواد سلامت، ایجاد و ارایه محتوای بهداشتی معتبر و روزامد توسط مراکز بهداشتی- درمانی، در ارتقای سواد سلامت افراد جامعه مؤثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey of Health Literacy of People Referred to the Libraries of Public Libraries Foundation

نویسندگان [English]

 • Masomeh Ansari 1
 • Eham Shahdadnejad 2
 • Mehrdad Khalediyan 3
 • Mozhdeh Salajegheh 4

1 Expert, Scientometrics, Publication and Scientometrics Center, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran

2 MSc, Knowledge and Information Science, Institution of Public Libraries, Kerman, Iran

3 Expert, Administrative Affairs and Personnel System, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran

4 Associate Professor, Library and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, School of Literature and Humanities, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

چکیده [English]

about person’s health. The purpose of this study was to determine the level of literacy among 18-50-year old people that referred to the public libraries of Kerman, Iran.Methods: Sample size determined 375 people using clustering method. Research tool was health literacy for Iranian adults (HELIA) standard assessment questionnaire (reliability was 0.89). Data were analyzed by Student's independent t-test and analysis of variance (ANOVA).Results: Mean of health literacy has the highest and lowest scores in knowledge (14.9) and reading (8.5) subcomponents, respectively. Research findings, in general, showed that 24% (90 people) of clients had sufficient health literacy, 52.3% (196 people) had average health literacy and 23.7% (89 people) had weak health literacy. Therefore, health literacy level of 18-50-year old clients of libraries under coverage public libraries institution of Kerman was middle.Conclusion: In regard to the middle level of health literacy, creating and presenting valid and up-to-date hygienic content of health centers could be effective in promoting the public health literacy level of society.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Health Literacy
 • Libraries
 • Health
 1. Kindig DA, Panzer AM, Nielsen-Bohlman L. Health literacy: A prescription to end confusion. Washington, DC: National Academies Press, 2004.
 2. Kickbusch I, Wait S, Maag D. Navigating Health: The role of health literacy. London, UK: Alliance for Health & the Future, International Longevity Centre UK; 2017.
 3. World Health Organization. Health promotion glossary. Geneva, Switzerland: WHO; 1998.
 4. Jorm AF. Mental health literacy. Public knowledge and beliefs about mental disorders. Br J Psychiatry 2000; 177: 396-401.
 5. Baker DW. The meaning and the measure of health literacy. J Gen Intern Med 2006; 21(8): 878-83.
 6. Peyman N, Samiee Roudi K. Investigating the status of health literacy among health providers of rural area. Journal of Health Literacy 2016; 1(1): 6-52. [In Persian].
 7. Nutbeam D, Kickbusch I. Advancing health literacy: A global challenge for the 21st century. Health Promot Int 2000; 15(3): 183-4.
 8. Tol A, Pourreza A, Tavasoli E, Rahimi Foroshani A. Determination of knowledge and health literacy among women with type 2 diabetes in teaching hospitals of TUMS. Hospital 2012; 11(3): 45-52.
 9. World Health Organization. Social determinants of health, commission on social determinants of health-final report [Online]. [cited 2008]; Available from: URL: http://www.who.int/social_determinants/thecommission/finalreport/en
 10. Zaidan S, Roehrer E. Popular mobile phone apps for diet and weight loss: A content analysis. JMIR Mhealth Uhealth 2016; 4(3): e80.
 11. Kickbusch I, Pelikan JM, Apfel F, Tsouros AD. Health literacy: The solid facts. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2013.
 12. Meraji M, Rafat-Panah H, Mahmoodian S, Daeyan A. Assessment of university student health literacy toward Influenza. Journal of Health Literacy 2016; 1(3): 191-7. [In Persian].
 13. Mohseni M, Khanjani N, Iranpour A, Tabe R, Borhaninejad V. Investigate the relationship between health literacy and health status among elderly people in Kerman-2013. Salmand Iran J Ageing 2015; 10(2): 149-20. [In Persian].
 14. Izadirad H, Zareban I. The relationship between health literacy with health status, preventive behaviors and health services utilization in the region of Baluchistan, Sistan and Baluchestan province. Journal of Education and Community Health 2015; 2(3): 44-52. [In Persian].
 15. Ghanbari S, Majlessi F, Ghaffari M, Mahmoodi Majdabadi M. Evaluation of health literacy of pregnant women in urban health centers of Shahid Beheshti Medical University. Daneshvar Med 2012; 19(97): 1-12. [In Persian].
 16. Tehrani Banihashemi SA, Amirkhani MA, Alavian SM, Asgharifard H, Baradaran H, Barghamdi M, et al. Health literacy and the influencing factors: A study in five provinces of Iran. Strides Dev Med Educ 2007; 4(1): 1-9. [In Persian].
 17. Javadzade SH, Sharifirad G, Radjati F, Mostafavi F, Reisi M, Hasanzade A. Relationship between health literacy, health status, and healthy behaviors among older adults in Isfahan, Iran. J Educ Health Promot 2012; 1: 31.
 18. Khosravi A, Ahmadzadeh K. Investigating health literacy Level of patients referred to Bushehr hospitals and recognizing its effective factors. Iran South Med J 2015; 18(6): 1245-53. [In Persian].
 19. Sahar F. Public libraries of Tehran municipality art and cultural organization management's assessment of administrators and librarians [MSc Thesis]. Qom, Iran: University of Qom; 2012. [In Persian].
 20. Tavousi M, Haeri Mehrizi A, Rafiefar S, Solimanian A, Sarbandi F, Ardestani M, et al. Health literacy in Iran: Findings from a national study. Payesh Health Monit 2016; 15(1): 95-102. [In Persian].
 21. Berkman ND, Sheridan SL, Donahue KE, Halpern DJ, Viera A, Crotty K, et al. Health literacy interventions and outcomes: An updated systematic review. Evid Rep Technol Assess (Full Rep) 2011; (199): 1-941.
 22. Safeer RS, Keenan J. Health literacy: The gap between physicians and patients. Am Fam Physician 2005; 72(3): 463-8.
 23. Rafiezadeh Gharrehtapeh S, Tabarsy B, Hassanjani S, Razavi M, Amjady M, Hojjati H. Relationship between the health literacy with self-efficacy of the diabetic patient's type 2 referred to Gorgan city clinic in 2014. Journal of Diabetes Nursing 2015; 3(2): 30-42. [In Persian].