نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه خدمات و اطلاعات سلامت، از طریق اینترنت و سایر ابزارهای ارتباطی الکترونیکی ارایه می‌شود و دستیابی به آن‌ها، نیازمند مهارت‌ها و قابلیت‌هایی است که سواد سلامت الکترونیک نامیده می‌شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت سواد سلامت الکترونیک در دانشجویان تحصیلات تکمیلی شش رشته دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 95-1394 انجام گرفت.روش بررسی: این پژوهش از نوع پیمایشی- توصیفی بود که در آن داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه محقق ساخته، از میان 700 دانشجوی مقطع تحصیلات تکمیلی رشته‌های پرستاری، بهداشت، اقتصاد سلامت، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، فن‌آوری اطلاعات سلامت و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران جمع‌آوری گردید. حجم نمونه با استفاده از جدول Morgan، 248 نفر برآورد شد و نمونه‌گیری به روش طبقه‌ای تناسبی صورت گرفت. روایی پرسش‌نامه با نظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از ضریب Cronbach¢s alpha (752/0 = α) تأیید گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های t تک نمونه‌ای و Independent t تجزیه و تحلیل شد.یافته‌ها: میانگین نمره سواد سلامت الکترونیک نمونه‌های مورد بررسی، 367/48 برآورد گردید. بر اساس نتایج آزمون t تک نمونه‌ای، سطح سواد سلامت الکترونیک در جامعه مورد مطالعه بیشتر از میانگین به دست آمد (001/0 > P). همچنین، تفاوت معنی‌داری در سطح سواد سلامت الکترونیک دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری وجود داشت، اما تفاوت معنی‌داری در وضعیت سواد سلامت الکترونیک مردان و زنان مشاهده نشد.نتیجه‌گیری: اعضای جامعه مورد بررسی، به تقویت مهارت کار با واژه‌پرداز و درک، ارزیابی و تفسیر یافته‌های پژوهش نیاز داشتند. بالاتر بودن سواد سلامت الکترونیک از سطح متوسط در میان نمونه‌ها، نشان دهنده آن است که این افراد با کمی آموزش، قابلیت به کارگیری در امر آموزش این مهارت در جامعه را دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

E-Health Literacy among Postgraduate Students in Tehran University of Medical Sciences, Iran, during 2015-2016

نویسندگان [English]

 • Seyed Javad Ghazi-Mirsaeed 1
 • Mahmood Ghaemizade 2

1 Associate Professor, Medical Library and Information Science, Department of Medical Library and Information Sciences, School of Paramedical Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 MSc, Medical Library and Information Sciences, Department of Medical Library and Information Sciences, School of Paramedical Science, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Today, the health information and services are delivered via internet and other communication devices, accessing which requires some capabilities and skills known as eHealth literacy. The aim of this study was to determine the state of the eHealth literacy of postgraduate students in Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran, in 2015-2016 educational years.Methods: This was a descriptive survey carried out among 700 postgraduate students of six selected majors in Tehran University of Medical Sciences. The sample size was determined to be 248, using Morgan table. Sampling was carried out using proportional sampling method. The data were collected through a questionnaire. The validity of questionnaire was confirmed through the experts’ opinions, and its reliability was measured through Cronbach’s alpha (α = 0.752). The collected data were analyzed using one-sample independent t test.Results: The mean score of eHealth literacy among the sample of study was 48.367, which was above the average (t = 17.692, P < 0.001). There was no significant difference between eHealth literacy level among men and women. The eHealth literacy level of PhD students was estimated to be higher than MSc Students.Conclusion: The studied population needs to be strengthening in the fields of working with word processors and understanding, evaluating, and interpreting research data. Being higher than average in eHealth literacy shows that studied population may be used as eHealth literacy instructors for other parts of society.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Telemedicine
 • eHealth
 • Health Literacy
 • Students
 1. Eysenbach G. What is e-health? J Med Internet Res 2001; 3(2): e20.
 2. Skarbinski J, Walker HK, Baker LC, Kobaladze A, Kirtava Z, Raffin TA. The burden of out-of-pocket payments for health care in Tbilisi, Republic of Georgia. JAMA 2002; 287(8): 1043-9.
 3. Eysenbach G, Jadad AR. Evidence-based patient choice and consumer health informatics in the Internet age. J Med Internet Res 2001; 3(2): e19.
 4. Yousefi M, Assari Arani A, Sahabi B, Kazemnejad A, Fazaeli S. Development of electronic health and household's health expenditure reduction. Health Inf Manage 2014; 10(6): 876-86.
 5. James DC, Harville C. eHealth literacy, online help-seeking behavior, and willingness to participate in mhealth chronic disease research among African Americans, Florida, 2014-2015. Prev Chronic Dis 2016; 13: E156.
 6. Xesfingi S, Vozikis A. eHealth literacy: In the quest of the contributing factors. Interact J Med Res 2016; 5(2): e16.
 7. Norman CD, Skinner HA. eHEALS: The eHealth literacy scale. J Med Internet Res 2006; 8(4): e27.
 8. Mitsutake S, Shibata A, Ishii K, Okazaki K, Oka K. Developing Japanese version of the eHealth literacy scale (eHEALS). Nihon Koshu Eisei Zasshi 2011; 58(5): 361-71.
 9. Welch JL, Siek KA, Connelly KH, Astroth KS, McManus MS, Scott L, et al. Merging health literacy with computer technology: Self-managing diet and fluid intake among adult hemodialysis patients. Patient Educ Couns 2010; 79(2): 192-8.
 10. Norman CD, Skinner HA. eHealth literacy: Essential skills for consumer health in a networked world. J Med Internet Res 2006; 8(2): e9.
 11. Tubaishat A, Habiballah L. eHealth literacy among undergraduate nursing students. Nurse Educ Today 2016; 42: 47-52.
 12. Park H, Lee E. Self-reported eHealth literacy among undergraduate nursing students in South Korea: A pilot study. Nurse Educ Today 2015; 35(2): 408-13.
 13. Brown CA, Dickson R. Healthcare students' e-literacy skills. J Allied Health 2010; 39(3): 179-84.
 14. Bruce H, Stellefson M. E-health literacy competencies among undergraduate health education students: A preliminary study. Int Electron J Health Educ 2011; 14: 46-58.
 15. Escoffery C, Miner KR, Adame DD, Butler S, McCormick L, Mendell E. Internet use for health information among college students. J Am Coll Health 2005; 53(4): 183-8.
 16. Heuberger RA, Ivanitskaya L. Preferred sources of nutrition information: Contrasts between younger and older adults. J Intergener Relatsh 2011; 9(2): 176-90.