نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات فن‌آوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: تحقق رسالت آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی به عنوان اصلی‌ترین سرمایه دانشگاه، با برخورداری از سواد اطلاعاتی میسر خواهد شد. برخورداری از سواد اطلاعاتی کافی در حوزه سلامت به دلیل جامعه هدف آن، اهمیت و ضرورت ویژه‌ای دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع کاربردی بود و به روش پیمایشی صورت گرفت. نمونه‌ها 160 نفر بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه تعدیل شده سواد اطلاعاتی Davarpanah and Siamak (DAS) بود که روایی آن در مطالعات پیشین توسط متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی و پایایی آن نیز به کمک ضریب Cronbach¢s alpha با مقدار 83/0 تأیید گردید. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون‌های Independent t و ANOVA و ضرایب Spearman و Pearson) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: میانگین نمره سواد اطلاعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 7/11 ± 7/50 به دست آمد که حد متوسطی را نشان داد. همچنین، تفاوت معنی‌داری بین میانگین نمره سواد اطلاعاتی با متغیرهای جمعیت‌شناختی (جنسیت، دانشکده، رتبه علمی و سابقه کار) وجود نداشت.نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر، وضعیت متوسط سواد اطلاعاتی اعضای هیأت علمی را نشان می‌دهد. با توجه به اهمیت برخورداری از سواد اطلاعاتی مناسب و تأثیر آن بر آموزش و پژوهش در حوزه سلامت، لازم است تا برنامه‌ها و آموزش‌های لازم به منظور توسعه و رشد سواد اطلاعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اندیشیده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining the Level of Information Literacy among the Faculty Members of Isfahan University of Medical Sciences, Iran

نویسندگان [English]

 • Sona Imani-Tayebbi 1
 • Firoozeh Zare-Farashbandi 2
 • Hasan Ashrafi-Rizi 2

1 MSc Student, Medical Library and Information Sciences, Department of Medical Library and Information Sciences, School of Management and Medical Information, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Associate Professor, Medical Library and Information Sciences, Health Information Technology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: The goals and the missions of teaching and research by faculty members, as the original university wealth, will be achieved via having the information literacy. Sufficient information literacy in the field of health, due to its target community, is of special importance. This study aimed to determine the level of information literacy among the faculty members of Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.Methods: In this applied survey, 160 faculty members of Isfahan University of Medical Sciences were selected using a simple random sampling technique. The data collection tool was the Davarpanah and Siamak (DAS) questionnaire used in previous researches and its Cronbach’s alpha was 0.83. The collected data were analyzed through in two levels of descriptive and analytical statistics (independent t, ANOVA, Spearman, and Pearson Correlation tests).Results: The mean level of information literacy among the faculty members of Isfahan University of Medical Sciences was 50.7 with the standard deviation of 11.7, which was the midpoint. There was no significant statistical relationship between the level of information literacy and gender, school, study degree, and work experience among the faculty members.Conclusion: According to the research findings, the level of information literacy among faculty members was average. Considering the importance of proper information literacy and its impact on education and research in the field of health, it is necessary to consider program and educational workshop to support and encourage the faculty members to increase their level of information literacy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Information Literacy
 • Faculty
 • Iran
 1. Moghadas Zadeh H. Assessment of information literacy among faculty members of Islamic Azad University-Mashad. Information Seeking and Information Science Monthly 2008; 2(8): 57-65. [In Persian].
 2. Keikha B, Tahamtan I, Mohammadi MH. Survey on information literacy status of faculty members in Zabol University of Medical Sciences: 2009-2010. J Rostamineh Zabol Univ Med Sci 2011; 2(3): 20-33. [In Persian].
 3. Niknam Vaziveh M, Khosravi F, Talebi S. A comparison of information literacy of library & information science, and information technology MS students at Tehran University. National Studies on Librarianship and Information Organization 2014; 25(1): 160-73. [In Persian].
 4. Hashemi A, Hemmati A, Abbasi A. A study on the information literacy of the faculty members of IAU region one. Information and Communication Technology in Educational Sciences 2013; 3(2): 105-26. [In Persian].
 5. Naderi M, Shahrabadi E, Rezaeian M, Hadavi M. Evaluation of the information literacy of the students at Rafsanjan University of Medical Sciences in year 2010. J Rafsanjan Univ Med Sci 2013; 12(8): 631-40. [In Persian].
 6. Momeni M, Valizadeh S, Ghorbani R. A survey on the information literacy of final-year students studying at Semnan University of Medical Sciences (2012). Koomesh 2014; 15(4): 502-10. [In Persian].
 7. Sajedi M, Isfandyari Moghaddam A. A survey of information literacy on PhD students and faculty of the research institute of Hawzeh and university in Qom. Information Systems & Services 2013; 2(1): 93-103. [In Persian].
 8. Azad Pilerood L. An investigation into information literacy of academic staff of departments of librarianship in government and non-government universities in Tehran and its impact on their creation of scientific information. National Studies on Librarianship and Information Organization 2008; 19(1): 213-28. [In Persian].
 9. Hazrati H, Gavgani VZ, Ghorbanian N, Rahmatvand N, Vahedi L. Determining information literacy competency of faculty members in using medical information resources. Res Dev 2014; 3(1): 49-52.
 10. Deepamala MA, Shivraj KS. Information literacy skills among women faculty members in engineering colleges in Coimbatore, Tamil Nadu: A Study. Asian J Res Soc Sci Humanit 2016; 6(6): 2064-76.
 11. Hazrati H, Zarea Gavgani V, Ghornanian N. Determining information literacy competency of faculty members and post graduate medical and Para medical students in using medical information resources. Library Philosophy and Practice (e-journal) 2013; 8(1).
 12. Abdi F. Information literacy in Imam Ali Military University (A case study). A Research Quarterly in Military Management 2011; 10(40): 69-86. [In Persian].
 13. Sharif Moghadam H, Salami M, Narimani M R, Razmkhah M. The rate of information literacy of faculty members and PhD students of faculty of nursing and midwifery based on successful evidence healthcare. Journal of Nursing Education 2016; 5(4): 60-6. [In Persian].
 14. Iranfar S, Memar Eftekhari L, Homayooni Zand R, Rezaei M, Kazemi M. The relationship between information literacy with the scientific products of faculty members of Kermanshah University of Medical Sciences during the years of 2005 TO 2010. Iran J Med Educ 2016; 14(3): 107-13. [In Persian].
 15. Rafique GM. Information literacy skills of faculty members: A study of the University of Lahore, Pakistan. Library Philosophy and Practice (e-journal) 2014.
 16. Karimi Z. The survey of the effect of information literacy training course on information literacy skills of undergraduate students in Isfahan University of Medical Sciences based on ACRL standards in 2012 [MSc Thesis]. Isfahan, Iran: Isfahan University of Medical Sciences; 2013. [In Persian].
 17. Everett JB. A study of faculty teaching of information literacy in Alabama's public associate's colleges [PhD Thesis]. Tuscaloosa, AL: University of Alabama; 2010.
 18. Abdollahi M, Jowkar A. Study of the state of Public Librarian's Information Literacy in Fars province. Research on Information Science & Public Libraries 2015; 20(4): 771-87. [In Persian].