نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، تحقیق در عملیات، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران

2 استادیار، مدیریت تولید، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران

3 کارشناس ‌ارشد، سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران

چکیده

مقدمه: مراکز خدمات درمانی با اتخاذ سیستم‌های اطلاعاتی پایدار SIS (Sustainable Information Systems)، امکان تحقق پایداری اجتماعی را کسب می‌کنند. تحقیق حاضر با هدف شناسایی و مدل‌سازی عوامل مؤثر در اتخاذ سیستم‌های اطلاعاتی توسط مراکز خدمات درمانی انجام گردید.روش بررسی: این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی و از جمله تحقیقات کاربردی بود. جامعه آماری از دو گروه تشکیل شد. گروه اول را متخصصان تشکیل دادند. با انجام مطالعات کتابخانه‌ای و سپس از طریق نظرسنجی با متخصصان، عوامل شناسایی و مدل‌سازی شد. جامعه دوم شامل کارکنان، پرستاران، سرپرستاران و سوپروایزرهای مرکز آموزشی- درمانی الزهرا (س) اصفهان بود. پرسش‌نامه تحقیق در بین جامعه دوم توزیع گردید و عوامل شناسایی‌ شده با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری سطح‌بندی شد. سپس با توجه به سطوح مدل، فرضیات تحقیق تعریف گردید. فرضیات با استفاده از فنون تحلیل مسیر مورد آزمون قرار گرفت.یافته‌ها: مدل ساختاری تفسیری شامل سه سطح بود. در سطح اول عامل کارکنان به همراه جامعه و ذی‌نفعان، در سطح دوم عامل اخلاق کسب ‌و کار و در سطح سوم عوامل مسؤولیت‌پذیری اجتماعی و سازمانی قرار داشت. بر اساس سطوح مدل، فرضیات تحقیق مشخص گردید. نتایج به دست آمده از برازش مدل پژوهش حاکی از تأیید همه فرضیه‌های تحقیق بود.نتیجه‌گیری: دو عامل زیربنایی مؤثر در اتخاذ SIS در مراکز خدمات درمانی، مسؤولیت‌پذیری اجتماعی و سازمانی می‌باشد. اتخاذ SIS نیازمند حمایت مدیریت ارشد، تدوین استراتژی و سیاست‌های مناسب و گسترش انباره دانش سازمانی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing a Comprehensive Model of Effective Social Factors in Adoption with Sustainable Information Systems in Healthcare Centers

نویسندگان [English]

 • Hossein Sayyadi-Tooranloo 1
 • Salim Karimi-Taklo 2
 • ُSajjad Rahimi-Ashjerdi 3

1 Assistant Professor, Operations Research, Department of Management, School of Economic and Administrative Science, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran

2 Assistant Professor, Production Management, Department of Management, School of Economic and Administrative Science, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran

3 MSc, Management Information Systems, Department of Management, School of Economic and Administrative Science, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Healthcare centers can achieve social sustainability through adoption of sustainable information systems (SIS). This study aimed to identify and model the factors played a role in affecting the adoption of health care centers with information systems.Methods: The current study was a descriptive survey in the category of applied research. The statistical population of this study included two groups. The first group consisted of experts. The factors were identified and modeled by library studies, and through interviews with experts. The second group consisted of the staff, nurses, head nurses, and supervisors in Alzahra training and treatment center of Isfahan, Iran. The research questionnaire was distributed among the second statistical population. The identified factors were leveled through the interpretive structural modeling. The research hypotheses were then defined based on the model’s levels. The research hypotheses were tested using the analysis techniques of the study route.Results: The interpretive interpretive-structural model included three levels. The factor of staff along with society and shareholders was placed at the first level. The factor of business ethics was placed at the second level. The third level included factors of social responsibility and organizational responsibility. The research hypotheses were determined based on the model’s levels. The results obtained from model fitness indicated the confirmation of all research hypotheses.Conclusion: Social responsibility and organizational responsibility are two fundamental and effective factors in adoption of health care centers with sustainable information system. The adoption of sustainable requires senior management support, strategy development, proper policies, and expansion of organizational knowledge storage.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sustainable Development
 • Information Systems
 • Care Services Centers
 1. Chofreh AG, Goni FA, Shaharoun AM, Ismail S, Klemes JJ. Sustainable enterprise resource planning: Imperatives and research directions. J Clean Prod 2014; 71: 139-47.
 2. Standing C, Jackson P. An approach to sustainability for information systems. Journal of Systems and Information Technology 2007; 9(2): 167-76.
 3. Yang Z, Kankanhalli A, Ng BY, Lim JTY. Analyzing the enabling factors for the organizational decision to adopt healthcare information systems. Decis Support Syst 2013; 55(3): 764-76.
 4. Garde S, Hullin CM, Chen R, Schuler T, Granz J, Knaup P, et al. Towards sustainability of health information systems: How can we define, measure and achieve it? Stud Health Technol Inform 2007; 129(Pt 2): 1179-83.
 5. Gopaldas A. Creating firm, customer, and societal value: Toward a theory of positive marketing. Journal of Business Research 2015; 68(12): 2446-51.
 6. Bilbao-Terol A, Arenas-Parra M, Canal-Fernandez Vn. A fuzzy multi-objective approach for sustainable investments. Expert Syst Appl 2012; 39(12): 10904-15.
 7. Beyazit E. Evaluating social justice in transport: Lessons to be learned from the capability approach. Transport Reviews 2011; 31(1): 117-34.
 8. Murugesan S, Gangadharan GR. Harnessing green IT: Principles and Practices. Hoboken, NJ: John Wiley and Sons; 2012. P. 395.
 9. Bai C, Sarkis J. Integrating sustainability into supplier selection with grey system and rough set methodologies. Int J Prod Econ 2010; 124(1): 252-64.
 10. Buchalcevova A, Gala L. Green ICT drivers and inhibitors perceived by the Czech SMEs. Journal of Systems Integration 2013; 4(2): 43-9.
 11. Gholami R, Sulaiman AB, Ramayah T, Molla A. Senior managers' perception on green information systems (IS) adoption and environmental performance: Results from a field survey. Information and Management 2013; 50(7): 431-8.
 12. Marnewick C. Information system project's sustainability capabality levels. Int J Proj Manage 2017; 35(6): 1151-66.
 13. Serenko N, Fan L. Patients' perceptions of privacy and their outcomes in healthcare. International Journal of Behavioural and Healthcare Research 2013; 4(2): 101-22.
 14. Martens ML, Carvalho MM. Key factors of sustainability in project management context: A survey exploring the project managers' perspective. Int J Proj Manage 2017; 35(6): 1084-102.
 15. Baggia A, Brezavscek A, Maletic M, Sparl P, Raharjo H, Znidarsic A. Awareness and attitude towards green IS in Slovenian enterprises. Organizacija 2016; 49(1): 15-27.
 16. Seok H, Nof SY, Filip FG. Sustainability decision support system based on collaborative control theory. Annual Reviews in Control 2012; 36(1): 85-100.
 17. Rammer C, Czarnitzki D, Spielkamp A. Innovation success of non-R&D-performers: substituting technology by management in SMEs. Small Bus Econ 2009; 33(1): 35-58.
 18. Mehra K, Dhawan SK. Study of the process of organisational learning in software firms in India. Technovation 2003; 23(2): 121-9.
 19. Yew MH, Cooper V. An exploratory study of the intention to use information systems to manage electricity consumption: A theme analysis of influencing factors. Proceedings of the 25th Australasian Conference on Information Systems; 2014 Dec 8-10; Auckland, New Zealand.