نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت سیستم‌های طلاعاتی، گروه مدیریت صنعتی و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

2 استاد، آمار حیاتی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

3 کارشناس ارشد، مدیریت اجرایی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

مقدمه: با وجود مزایای فراوان ایران در حوزه گردشگری پزشکی، هنوز تعداد گردشگران ورودی به کشور در این زمینه بسیار ناچیز است. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل تأثیرگذار بر انتخاب یک مقصد گردشگری پزشکی بود.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری آن شامل خبرگان آشنا به موضوع گردشگری پزشکی بود که تعداد 12 نفر از آن‌ها نمونه پژوهش را تشکیل دادند. برای سنجش اهمیت و اولویت‌بندی عوامل استخراج شده مؤثر بر انتخاب یک مقصد گردشگری پزشکی، از پرسش‌نامه استفاده ‌شد و داده‌ها با روش فرایند تحلیل سلسله ‌مراتبی AHP (Analytical Hierarchy Process) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: عوامل مؤثر بر انتخاب یک مقصد گردشگری پزشکی در 4 بعد و 24 شاخص شناسایی گردید. در میان ابعاد شناسایی ‌شده، بعد تکنولوژی درمان از اهمیت و اولویت بیشتری نسبت به سایر ابعاد برخوردار بود.نتیجه‌گیری: به طور کلی می‌توان گفت که عوامل مؤثر بر جذب گردشگران پزشکی به ترتیب اهمیت شامل چهار بعد «تکنولوژی درمان، کارکنان و فرایند درمان، عوامل اقتصادی و عوامل گردشگری» می‌باشد که توجه به این عوامل و شاخص‌های هر یک از آن‌ها، موجب جذب بیشتر گردشگری پزشکی به ایران می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing the Factors Affecting the Choice of Medical Tourism Destination

نویسندگان [English]

 • Seyed Mohammadbagher Jafari 1
 • Gholamreza Jandaghi 2
 • Sahar Rafiee 3

1 Assistant Professor, Information Systems Management, Department of Industrial and Financial Management, School of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran

2 Professor, Vital statistics, Department of Public Administration, School of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran

3 MSc, Executive Management, Deportment of Business Management, School of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran

چکیده [English]

Introduction: Despite the vast benefits of Iran in the field of medical tourism, the number of tourists entering the country for medical reasons is still negligible. The aim of this study was to identify and prioritize the factors affecting the choice of medical tourism destination.Methods: This was a descriptive study using survey method. The study population consisted of experts familiar with the subject of medical tourism, among which a sample of 12 individuals was selected. A questionnaire was used to measure the importance and priority of the extracted factors influencing the selection of medical tourism destination. Data analysis was performed by utilizing analytical hierarchy process (AHP).Results: Twenty-four indicators in four dimensions were identified, affecting the choice of medical tourism destination. Among the identified dimensions, the medical technology was more important than the other dimensions.Conclusion: According to the importance level, the affecting factors on the choice of medical tourism destination are medical technology, staff and treatment process, economic dimensions, and tourism dimensions. Paying attention to these factors and indicators for each of them will increase the attractively of medical tourism to Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Medical Tourism
 • Health Services
 • Choice Behavior
 1. Tourani S, Jamaledin Tabibi S, Tofighi S, Shaarbafchi Zadeh N. Medical tourism in Iran: Analysis of opportunities and challenges with MADM approach. Res J Biol Sci 2010; 5(3), 251-257 2010; 5(3): 251-7.
 2. Zia Sheikholeslami N, Rezaeian M, Bahsoun M, Taghavipoor M. Medical tourism: The view of Rafsanjan medical university staff. Iran J Epidemiol 2010; 5(4): 31-6. [In Persian].
 3. Ye BH, Qiu HZ, Yuen PP. Motivations and experiences of Mainland Chinese medical tourists in Hong Kong. Tour Manag 2011; 32(5): 1125-7.
 4. Yu JY, Ko TG. A cross-cultural study of perceptions of medical tourism among Chinese, Japanese and Korean tourists in Korea. Tour Manag 2012; 33(1): 80-8.
 5. Michael Hall C, Tourism review. Health and medical tourism: A kill or cure for global public health? Medical Tourism 2011; 66(1-2): 4-15.
 6. Awadzi W, Panda D. Medical Tourism: Globalization and the marketing of medical services. Consortium Journal of Hospitality & Tourism 2006; 11(1).
 7. Garcia AG, Besinga CA. Challenges and opportunities in the Philippine medical tourism industry. The SVG Rev 2006; 4(1): 41-55.
 8. Marlowe J, Sullivan P. Medical tourism: The ultimate outsourcing. People and Strategy 2007; 30(2): 8-10.
 9. Bookman M. Medical tourism in developing countries. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan US, 2007.
 10. Sirakaya E, Sheppard AG, McLellan RW. Assessment of the relationship between perceived safety at a vacation site and destination choice decisions: Extending the behavioral decision-making model. Journal of Hospitality & Tourism Research 1997; 21(2): 1-10.
 11. Connell J. Medical tourism: Sea, sun, sand and ... surgery. Tour Manag 2006; 27(6): 1093-100.
 12. Seddighi HR, Theocharous AL. A model of tourism destination choice: A theoretical and empirical analysis. Tour Manag 2002; 23(5): 475-87.
 13. Darko A, Chan AP, Ameyaw EE, Owusu EK, Pärn E, Edwards DJ. Review of application of analytic hierarchy process (AHP) in construction. International Journal of Construction Management 2018; 1-7.
 14. Ajzen I. Nature and operation of attitudes. Annu Rev Psychol 2001; 52: 27-58.
 15. Burkett L. Medical tourism. Concerns, benefits, and the American legal perspective. J Leg Med 2007; 28(2): 223-45.
 16. Chinai R, Goswami R. Medical visas mark growth of Indian medical tourism. Bull World Health Organ 2007; 85(3): 164-5.
 17. Ng SI, Lee JA, Soutar GN. Tourists intention to visit a country: The impact of cultural distance. Tour Manag 2007; 28(6): 1497-506.