نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: تحقیق حاضر با هدف تعیین میزان وجود و توجه به مقالات پراستناد علوم پزشکی کشور در رسانه‌های اجتماعی انجام گرفت.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بود که با استفاده از شاخص‌های علم‌سنجی و آلتمتریکس انجام شد. جامعه پژوهش شامل 1288 مقاله پراستناد ایرانی طی سال‌های 2007 تا 2016 بود که در پایگاه ESI (Essential Science Indicators) معرفی شده بود. علاوه بر ESI، پایگاه‌های Web of Science و Altmetric Explorer نیز مورد استفاده قرار گرفت.یافته‌ها: 27/0 درصد از برون‌دادهای پژوهشی علوم پزشکی کشور، در میان مقالات پراستناد جهانی (1 درصد برتر) قرار داشت. همچنین، 28/0 درصد از کل مقالات پراستناد جهانی در حوزه علوم پزشکی، متعلق به ایران بود. در مجموع، 5/85 درصد از مقالات پراستناد علوم پزشکی ایران حداقل یک‌بار در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده بود. ابزار مدیریت منابع Mendeley و میکروبلاگ Twitter، مهم‌ترین رسانه‌های اجتماعی منتشرکننده مقالات پراستناد علوم پزشکی کشور بودند. همچنین، بررسی مقالات پرتوجه علوم پزشکی در رسانه‌های اجتماعی نشان داد که هر پنج مقاله برتر، حاصل همکاری‌های علمی بین‌المللی بوده، بیش از ده نویسنده داشته و در مجله Lancet انتشار یافته است.نتیجه‌گیری: پوشش آلتمتریک مقالات علوم پزشکی ایران در مقایسه با سایر حوزه‌های موضوعی از سطح قابل قبولی برخوردار است. با توجه به وجود رابطه معنی‌دار و مثبت میان تعداد استنادات دریافتی و نمره آلتمتریک، می‌توان نتیجه‌گیری نمود که مقالات پراستناد علوم پزشکی، در رسانه‌های اجتماعی نیز پرتوجه می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Do Highly-Cited Articles from Iran in the Field of Medical Sciences Attract High Attentions in Social Media?

نویسندگان [English]

 • Tahereh Bashiri 1
 • Mohammadamin Erfanmanesh 2
 • Amirreza Asnafi 3

1 MSc Student, Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, School of Educational Sciences and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, School of Psychology and Education, University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 Assistant Professor, Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, School of Educational Sciences and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: The present study aimed to investigate the presence and attentions received by Iranian highly-cited articles in the field of medical science, in various social media platforms.Methods: This descriptive and analytical survey was conducted using scientometrics and altmetrics indicators. The study population comprised of 1288 highly-cited papers from Iran in Essential Science Indicators (ESI) database during 2007-2016. In addition to Essential Science Indicators, Web of Science and Altmetric Explorer database were utilized for data gathering, too.Results: 0.27% of the total publications from Iran in the field of medical sciences were among highly-cited papers (top 1% with the highest number of citations). Moreover, Iranian researchers contributed in 0.28% of world highly-cited papers in the field of medical sciences. 85.5% of Iranian highly-cited papers were mentioned at least once in social media platforms. Mendeley and Twitter were the most promising altmetrics sources for Iranian highly-cited papers in the field of medical sciences. Investigating the characteristics of highly-mentioned articles showed that they had similar publishing patterns. All five highly-alted papers in social media, were produced through international research collaboration, had more than 10 authors, and were published in the Lancet journal.Conclusion: Comparing to other subject categories, the altmetrics coverage of highly-cited papers in the field of medical sciences was in an acceptable level. Considering the positive and statistical significant association between the number of citations received by papers and their altmetrics scores, we can conclude that highly-cited papers from Iran in the field of medical sciences attract high attentions in social media as well.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Journal Article
 • Social Media
 • Bibliometrics
 • Iran
 1. Erfanmanesh M. Investigating the international highly cited papers of Iran in medical sciences indexed in Scopus during 2010-2014. J Health Adm 2017; 19(66): 91-101. [In Persian].
 2. Erfanmanesh M. The presence of iranian information science and library science articles in social media: An altmetric study. Journal of Information Processing and Management 2017; 32(2): 349-73. [In Persian].
 3. Zahedi Z, Costas R, Wouters P. How well developed are altmetrics? A cross-disciplinary analysis of the presence of ‘alternative metrics’ in scientific publications. Scientometrics 2014; 101(2): 1491-513.
 4. Holmberg K, Bowman TD, Haustein S, Peters I. Astrophysicists' conversational connections on Twitter. PLoS One 2014; 9(8): e106086.
 5. Priem J, Piwowar HA, Hemminger BM. Hemminger. "altmetrics in the wild: Using social media to explore scholarly impact. arXiv preprint arXiv:1203. 4745.
 6. Ortega JL. To be or not to be on Twitter, and its relationship with the tweeting and citation of research papers. Scientometrics 2016; 109(2): 1346-53.
 7. Goltaji M, Jowkar A. Presence of scientific outputs of medical informatics in social media: An altmetric study. Health Inf Manage 2017; 14(2): 71-7. [In Persian].
 8. Thelwall M, Wilson P. Mendeley readership altmetrics for medical articles: An analysis of 45 fields. J Assn Inf Sci Tec 2015; 67(8): 1962-72.
 9. Amath A, Ambacher K, Leddy JJ, Wood TJ, Ramnanan CJ. Comparing alternative and traditional dissemination metrics in medical education. Med Educ 2017; 51(9): 935-41.
 10. Persson O, Glanzel W, Danell R. Inflationary bibliometric values: The role of scientific collaboration and the need for relative indicators in evaluative studies. Scientometrics 2004; 60(3): 421-32.
 11. Araujo R, Sorensen AA, Konkiel S, Bloem BR. Top Altmetric scores in the Parkinson's disease literature. J Parkinsons Dis 2017; 7(1): 81-7.
 12. Erfnmanesh MA, Hosseini E. Dissemination of the Iran's international scientific output in social media. Human Info Interact 2017; 4(3): 1-16. [In Persian].
 13. Holmberg KJ. Altmetrics for information professionals: Past, present and future. Oxford, UK: Chandos Publishing; 2015.
 14. Haustein S, Peters I, Sugimoto CR, Thelwall M, Lariviere V. Tweeting biomedicine: An analysis of tweets and citations in the biomedical literature. J Assn Inf Sci Tec 2013; 65(4): 656-69.