نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت استراتژیک، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استاد، مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشیار، مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: رقابت‌پذیری زنجیره تأمین بیمارستانی، نشان‌ دهنده‌ قابلیت یک بیمارستان در ارایه خدمات در رقابت با دیگر بیمارستان‌ها است. زنجیره تأمین بیمارستانی رقابت‌پذیر، توانایی رقابت با سایر بیمارستان‌ها را در ارایه خدمات به بیماران دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارایه مدل زنجیره تأمین بیمارستانی رقابت‌پذیر بود.روش بررسی: این مطالعه به روش کیفی- کمی انجام شد. در مرحله اول با بررسی پیشینه پژوهش به روش فراترکیب و انجام 12 مصاحبه اکتشافی با افراد مطلع کلیدی بیمارستان‌های خصوصی، مؤلفه‌های رقابت‌پذیری زنجیره تأمین بیمارستانی استخراج و پس از دریافت نظر خبرگان با روش مصاحبه کانونی، با مشارکت 8 نفر از متخصصان حوزه بهداشت و درمان کشور، مدل عملیاتی پژوهش طراحی و سنجه‌های پرسش‌نامه بر اساس نسبت اعتبار محتوا تأیید گردید. جامعه آماری تحقیق در بخش کمی شامل رئیس و معاونان بیمارستان‌های‌ خصوصی فعال شهر تهران (73 بیمارستان) بود (238 نفر). برای اطمینان، 272 پرسش‌نامه برای مدیران ارشد 34 بیمارستان خصوصی ارسال شد که 244 پرسش‌نامه جمع‌آوری گردید. برای بررسی پایایی از ضریب Cronbach's alpha و پایایی ترکیبی استفاده گردید. داده‌ها به روش مدل‌سازی معادلات ساختاری، با رویکرد حداقل مربعات جزیی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: سازه‌های سه‌گانه پیشران‌های رقابت‌پذیری (شامل متغیر‌های استراتژی، فن‌آوری اطلاعات، سرمایه انسانی، یکپارچگی و منابع فیزیکی)، عوامل رقابت‌پذیری (شامل تخصص‌گرایی، پاسخ به تقاضا، برون‌سپاری، روابط با تأمین‌کنندگان، استانداردسازی، تسهیم اطلاعات، گردشگری سلامت و سبک مدیریت) و عملکرد رقابتی زنجیره تأمین (شامل مشتری، مالی، فرایندهای سازمانی و یادگیری و نوآوری) به ‌عنوان مؤلفه‌های اصلی مدل رقابت‌پذیر زنجیره تأمین بیمارستانی شناسایی شد.نتیجه‌گیری: شاخص‌های شناسایی ‌شده، چارچوب جامعی را برای افزایش رقابت‌پذیری زنجیره تأمین بیمارستانی فراهم می‌کند که با به ‌کارگیری آن، عملکرد زنجیره تأمین بیمارستان در برابر رقبا بهبود می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Competitive Model of Supply Chain for Private Hospitals in Tehran, Iran

نویسندگان [English]

 • Seyed Mohammad Hossein Hosseini 1
 • Mohammadreza Hamidizadeh 2
 • Bahman Hajipoor 3
 • Abbasli Hajikarimi 3

1 PhD Student, Strategic Management, Department of Business Administration, School of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Professor, Business Administration, Department of Business Administration, School of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Business Administration, Department of Business Administration, School of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Hospital supply chain (HSC) competitiveness represents the ability of a hospital to provide its services in competition with other hospitals. The competitive HSC has the ability to compete with other hospitals in provide services to patients. The purpose of this research was to provide a competitive model for HSC.Methods: This was a mixed-method study. By reviewing the literature using meta-analysis method, and performing 12 exploratory interviews with the key informants of private hospitals, the components of competitive HSC were extracted. Then, the opinions of health professionals in focus group were gathered, the competitive model of HSC was designed, and the indicators of questionnaire were finalized. The statistical population of the study consisted of the directors and assistant directors of private hospitals in Tehran, Iran (73 hospitals), with a sample of 238 people. In order to increase the certainty, 272 questionnaires were sent to top managers of 34 private hospitals, and 244 questionnaires were collected. The content validity of the questionnaire was confirmed by the participation of 17 health professionals in the country. Cronbach's alpha coefficient and composite reliability were used to verify the reliability. Data was analyzed using structural equation modeling with partial least squares approach using SmartPLS 3 software.Results: Triple constructs of competitiveness leading factors (including strategy, information technology, human resource, and integrity), competitiveness factors (including specialization, demand management, outsourcing, supplier’s relationship, standardization, information sharing, and health tourism), and competitive supply chain performance factors (including customer, financial, organizational processes, and learning and innovating) were identified as the main components of the HSC competitive model.Conclusion: Identified indicators provide a comprehensive framework for increasing the competitiveness of the HSC, which will improve the performance of HSC against competitors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hospital Purchasing
 • Centralized Hospital Services
 • Private Hospitals
 • Managed Competition
 1. Lee SM, Lee D, Schniederjans MJ. Supply chain innovation and organizational performance in the healthcare industry. International Journal of Operations & Production Management 2011; 31(11): 1193-214.
 2. Andritsos DA, Tang DS. Linking process quality and resource usage: An empirical analysis. Production and Operations Management 2014; 23(12): 2163-77.
 3. Chandra C, Kumar S, Ghildayal NS. Hospital cost structure in the USA: What's behind the costs? A business case. Int J Health Care Qual Assur 2011; 24(4): 314-28.
 4. National Institute of Health Research. Five years observatory report of treatment department of Ministry of Health in the Islamic Republic of Iran. Tehran, Iran; Ministry of Health and Medical Education; 2014. [In Persian].
 5. National Institute of Health Research. Health Sector Evolution Plan in the field of treatment. Tehran, Iran; Ministry of Health and Medical Education; 2015. [In Persian].
 6. Cinar F, Eren E. Organizational learning capacity impact on sustainable innovation: The case of public hospitals. Procedia Soc Behav Sci 2015; 181: 251-60.
 7. Budgett A, Gopalakrishnan M, Schneller E. Procurement in public & private hospitals in Australia and Costa Rica-a comparative case study. Health Sys 2017; 6(1): 56-67.
 8. Ganbari R, Karimi E, Mahmoudi M. Designing a model of competition in Iranian public hospital services. Journal of Healthcare Managment 2009; 1(3): 57-68. [In Persian].
 9. Maher A, Hosseini SM, Mohtashami A. Identifying competitive factors affecting Private and public hospital performance based on Porter's generic approach. Proceedings of the 1st National Conference on Management and Global Economy; 2017 Feb. 16; Tehran, Iran. [In Persian].
 10. Chakraborty S, Dobrzykowski D. Linking service-dominant logic and healthcare supply chain [Online]. [cited 2014]; Available from: URL: https://www.pomsmeetings.org/confpapers/043/043-0044.pdf
 11. Rivard-Royer H, Landry S, Beaulieu M. Hybrid stockless: A case study: Lessons for health? Care supply chain integration. International Journal of Operations & Production Management 2002; 22(4): 412-24.
 12. Kim D. An integrated supply chain management system: A case study in healthcare sector. Proceedings 6th International Conference E-Commerce and Web Technologies, EC-Web 2005; 2005 Aug 23-26; Copenhagen, Denmark.
 13. McKone-Sweet KE, Hamilton P, Willis SB. The ailing healthcare supply chain: A prescription for change. Journal of Supply Chain Management 2005; 41(1): 4-17.
 14. Klein R, Rai A, Straub DW. Competitive and cooperative positioning in supply chain logistics relationships. Decision Sciences 2007; 38(4): 611-46.
 15. Augurzky B, Scheuer M. Outsourcing in the German hospital sector. The Service Industries Journal 2007; 27(3): 263-77.
 16. Ovretveit J, Scott T, Rundall TG, Shortell SM, Brommels M. Improving quality through effective implementation of information technology in healthcare. Int J Qual Health Care 2007; 19(5): 259-66.
 17. Benfatto MC, Del Vecchio C. Organizational impact of technological innovation on the supply chain management in the healthcare organizations. Interdisciplinary Aspects of Information Systems Studies 2008; 71-7.
 18. Kumar A, Ozdamar L, Ning Zhang C. Supply chain redesign in the healthcare industry of Singapore. Supply Chain Management: An International Journal 2008; 13(2): 95-103.
 19. Cuellar AE, Gertler PJ. Strategic integration of hospitals and physicians. J Health Econ 2006; 25(1): 1-28.
 20. Chandra C. The case for healthcare supply chain management: Insights from problem-solving approaches. International Journal of Procurement Management 2008; 1(3): 261-79.
 21. Woosley JM, Wiley-Patton S. Decision support in healthcare supply chain management. Proceedings of the 15th Americas Conference on Information Systems 2009 (AMCIS 2009; 2009 Aug 6-9; San Francisco, CA.
 22. Haszlinna Mustaffa N, Potter A. Healthcare supply chain management in Malaysia: A case study. Supply Chain Management: An International Journal 2009; 14(3): 234-43.
 23. Tiwari V, Heese HS. Specialization and competition in healthcare delivery networks. Health Care Manag Sci 2009; 12(3): 306-24.
 24. Kritchanchai D. A framework for healthcare supply chain improvement in Thailand. Operations and Supply Chain Management 2012; 5(2): 103-13.
 25. Samuel C, Gonapa K, Chaudhary PK, Mishra A. Supply chain dynamics in healthcare services. Int J Health Care Qual Assur 2010; 23(7): 631-42.
 26. Lee M. Competitive strategy for successful national university hospital management in the republic of Korea. Osong Public Health Res Perspect 2016; 7(3): 149-56.
 27. Behzad B, Moraga RJ, Chen SJ. Modelling healthcare internal service supply chains for the analysis of medication delivery errors and amplification effects. Journal of Industrial Engineering and Management 2011; 4(4): 554-76.
 28. Bendavid Y, Boeck H. Using RFID to improve hospital supply chain management for high value and consignment items. Procedia Comput Sci 2011; 5: 849-56.
 29. Yap LL, Tan CL. The effect of service supply chain management practices on the public healthcare organizational performance. International Journal of Business and Social Science 2012; 3(16): 216-24.
 30. Acharyulu GV, Raja SB. Role of value chain strategy in healthcare supply chain management: An empirical study in India. Int J Manag 2012; 29(1): 91.
 31. Delaney KR, Robinson KM, Chafetz L. Development of integrated mental health care: Critical workforce competencies. Nurs Outlook 2013; 61(6): 384-91.
 32. Sheng ML, Chang SY, Teo T, Lin YF. Knowledge barriers, knowledge transfer, and innovation competitive advantage in healthcare settings. Management Decision 2013; 51(3): 461-78.
 33. Chen DQ, Preston DS, Xia W. Enhancing hospital supply chain performance: A relational view and empirical test. Journal of Operations Management 2013; 31(6): 391-408.
 34. Hamidizadeh M, Javidi H, Mojarrad F. Iran's competitive advantage in medical tourism marketing (open heart and cataract removal surgeries). Health Inf Manage 2016; 13(5): 373-9. [In Persian].