نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد، مدیریت جهانگردی، گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به این‌ که گردشگری پزشکی امروزه به یک صنعت تبدیل شده است، شناخت هرچه بهتر بازار این حوزه می‌تواند حایز اهمیت باشد. یکی از راه‌های شناخت بازار و مخاطبان آن، خوشه‌بندی آن‌ها و شناخت ویژگی‌های هر خوشه است. مطالعه حاضر با هدف تعیین و تحلیل متغیرهای جمعیت‌شناختی، جغرافیایی و رفتاری در درون خوشه‌های بازار گردشگری پزشکی انجام شد.روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بود و داده‌ها با استفاده از ابزار پرسش‌نامه جمع‌آوری شد. بدین منظور، 151 پرسش‌نامه به‌ صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای یک مرحله‌ای، توسط بیماران خارجی بیمارستان‌های منتخب شهر تهران تکمیل گردید. داده‌های به دست آمده پرسش‌نامه‌ها با استفاده از آزمون K-means و ضریب همبستگی χ2 در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: چهار خوشه متفاوت اول، دوم، سوم و چهارم شناسایی شد که تفاوت‌های معنی‌داری از لحاظ متغیرهای مورد بررسی با یکدیگر داشتند. به‌ عبارت ‌دیگر، جنسیت، سن، تحصیلات و درامد به عنوان متغیرهای جمیت‌شناختی و کشور مبدأ گردشگران نیز به ‌عنوان متغیر جغرافیایی در نظر گرفته شد. متغیرهای رفتاری شامل تعداد دفعات سفر، مدت زمان اقامت در ایران، نوع خدمت درمانی دریافت شده، منبع اصلی اطلاعات برای سفر به ایران، شیوه تنظیم درمان، انجام فعالیت جانبی و نوع آن بود. تفاوت معنی‌داری در اغلب متغیرهای رفتاری میان خوشه‌های متفاوت مشاهده شد.نتیجه‌گیری: توجه به تفاوت خوشه‌ها باید مد نظر سیاست‌گذاران و فعالان این حوزه قرار گیرد. ارایه برنامه منظم و مدون جهت شناخت و برنامه‌ریزی مناسب برای گردشگران پزشکی عراقی حایز اهمیت است. همچنین، مدیران حوزه گردشگری پزشکی می‌توانند با ارایه برنامه‌های جانبی و همکاری بیمارستان‌ها و آژانس‌ها، هرچه بیشتر از این بازار بالقوه استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Medical Tourism Market in Selected Hospitals in Tehran City, Iran: Application of Clustering

نویسندگان [English]

 • Mahdi Ebrahimi 1
 • ُSeyed Amirhossein Tayebi-Abolhasani 2
 • Morvarid Rostami 3

1 Assistant Professor, Business Management, Department of Business Management, School of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 PhD Student, Business Management, Department of Business Management, School of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

3 MSc, Tourism Management, Department of Tourism Management, School of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Due to the current role of medical tourism as an industry, better understanding of its market can be important. One way to understand the market and its targets is through clustering them, and understanding the characteristics of each cluster. The present study was conducted to determine and analyze the demographic, geographic, and behavioral variables within the clusters of medical tourism market.Methods: This was a descriptive-survey conducted using a questionnaire. 151 questionnaires were completed by foreigner patients in selected hospitals in Tehran City, Iran, who were selected using one-stage cluster sampling. The results of the questionnaires were examined using K-means and chi-square correlation coefficient via SPSS software.Results: The findings identified four different clusters of medical tourists, namely first, second, third, and fourth clusters, with significant differences in terms of the studied variables. In other words, the examined demographic variables included gender, age, education and income, the country of origin of tourists was considered as a geographical variable, as well as behavioral variables including the number of trips, the length of stay in Iran, the type of medical service received, the main source of information for travel in Iran, the method of regulating treatment, doing side activity, and the type of side activity. All the variables had significant differences in different clusters.Conclusion: The differences in clusters should be considered by policymakers and activists in this area. It is important to provide a regular and systematic program for recognizing and planning of Iraqi medical tourists. Furthermore, medical tourism managers can provide an increasing number of side plans in cooperation with hospitals and agencies for this potential market.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Medical Tourism
 • Hospitals
 • Clustering
 • Iran
 1. Rostami M. Segmentation of Iran's medical tourism market [MSc Thesis]. Tehran, Iran: Allameh Tabataba'i University; 2013. [In Persian].
 2. Jabbari A, Gholami M, Kavosi Z, Chamanpara P. The role of demographic variables on medical tourists' viewpoints about service quality of hospitals. Hospital 2016; 15(3): 95-102.
 3. Connell J. Medical tourism: Sea, sun, sand and ... surgery. Tour Manag 2006; 27(6): 1093-100.
 4. Delgoshaie B, Jabbari A, Farzin MR, Sherbafchizadeh N, Tabibi Seyed J. Medical tourism in Iran: a case study. Payesh Health Monit 2012; 11(2): 171-9. [In Persian].
 5. Taguri AE. Medical tourism and the libyan national health services. Libyan J Med 2007; 2(3): 109-10.
 6. Yavari Z, Mohammad Shafiee M, Ghauor F. Evaluating the service quality of selected specialized medical clinics in Shiraz city, Iran, using servqual model. Health Inf Manage 2018; 14(6): 236-42. [In Persian].
 7. Goodarzi M, Taghvaei M, Zangiabadi A. Developing of domestic medical tourism in Shiraz. Health Inf Manage 2014; 11(4): 485-96. [In Persian].
 8. Singal M. Corporate social responsibility in the hospitality and tourism industry: Do family control and financial condition matter? Int J Hosp Manag 2014; 36: 81-9.
 9. Suki NM, Suki NM, Azman NS. Impacts of Corporate Social Responsibility on the Links Between Green Marketing Awareness and Consumer Purchase Intentions. Procedia Economics and Finance 2016; 37: 262-8.
 10. Aminbeidokhti A, Zargar SM, Nazari M. A strategic marketing mix to tourist industry. Journal of Strategic Management Studies 2010; 1(3): 49-68.
 11. Zargham Boroujeni H, Shalbafian A. Country tourism policy (Comparative Study). Tehran, Iran: Mahkameh Publications; 2013. p. 27. [In Persian].
 12. Roosta A, Venous D, Ebrahimi A. Marketing management. Tehran, Iran: SAMT Publications; 2012. p. 37. [In Persian].
 13. Mohebbifar R, Zahedifar F, Ghanati E, Kiaei MZ, Khosravizadeh O. Quality standards and its compatibility rating prioritizing: The viewpoint of providers and recipients of hospital services in Iran. J Health Man & Info 2016; 3(3): 74-81.
 14. Kotler P, Keller KL. Marketing management. London, UK: Pearson; 2012.
 15. Thu T. Inbound tourism market segmentation of the Andaman cluster Iran [MSc Thesis]. Hat Yai, Thailand: Prince of Songkla University; 2009.
 16. Ranjnoush R, Zargham Boroujeni H, Hamidi N. Segmentation of medical tourism business in Iran: from foreign patients point of view. Tourism Planning and Development 2016; 5(18): 54-72.
 17. Danaee H, Rahmani H, Torkzade L, Nazari M. Segmentation of medical tourism market using cluster analysis medical tourism and cluster analysis. Hospital 2014; 13(3): 69-76. [In Persian].
 18. Jang SC, Morrison AM, Leary JT. Benefit segmentation of Japanese pleasure travelers to the USA and Canada: Selecting target markets based on the profitability and risk of individual market segments. Tourism Management 2002; 23(4): 367-78.
 19. Saiprasert W. Examination of the medical tourist’s motivational behavior and perception: A structural model [PhD Thesis]. Weatherford, OK: Oklahoma State University; 2011.
 20. Zarei A, Azar A, Rezaei Rad M. Measurement of social marketing in health tourism. Tourism Planning and Development 2016; 5(18): 33-53.
 21. Tkaczynski A, Rundle-Thiele SR, Beaumont N. Segmentation: A tourism stakeholder view. Tour Manag 2009; 30(2): 169-75.
 22. Taie ES. Emerging of medical tourism in Egyptian hospitals: International patient satisfaction towards nurses services quality. Global Adv Res J Manag Bus Stud 2013; 2: 93-104.
 23. Konu H. Identifying potential wellbeing tourism segments in Finland. Tour Rev 2010; 65(2): 41-51.
 24. Harandi A, Mirzaian Khamse P. Explaining health tourism attraction model: Using classic grounded theory strategy. Journal Management System 2017; 4(1): 87-98.
 25. Sevin HE. Understanding cities through city brands: City branding as a social and semantic network. Cities 2014; 38: 47-56.