نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، اقتصاد بهداشت، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

3 دانشیار، آمار زیستی، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

چکیده

مقدمه: وجود اطلاعات باکیفیت، لازمه برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و نظارت بر عملکرد می‌باشد. ابزارهای ارزیابی عملکرد مدیریت سیستم روتین اطلاعات سلامت PRISM (Performance of Routine Information Systems Management)، به عنوان ابزار ارزیابی کیفیت داده‌ها (اطلاعات)، کاربرد بین‌المللی دارند. بنابراین، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی پایایی و روایی این ابزارها بود.روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی انجام شد. برای بررسی پایایی و روایی، ابتدا ابزارها به فارسی روان برگردانده شد. به منظور بررسی روایی، از نظرات 20 نفر عضو پنل کارشناسان خبره استفاده گردید. پایایی این ابزارها نیز با به کارگیری در 50 واحد مراقبت بهداشتی اولیه استان مازندران و استفاده از شاخص Kuder-Richardson و ضریب همبستگی Cronbach's alpha تعیین شد.یافته‌ها: روایی محتوایی ابزارهای PRISM مورد تأیید پنل تخصصی قرار گرفت. این افراد با حفظ ساختار و ابعاد اصلی آن‌ها و انجام تغییراتی شامل حذف، اضافه و یا تغییر ساختار برخی سؤالات، آن را به ابزاری قابل استفاده در نظام اطلاعات بهداشتی کشور تبدیل کردند. در رابطه با پایایی این ابزارها، شاخص Kuder-Richardson، 72/0 و ضریب Cronbach's alpha، 77/0 به دست آمد.نتیجه‌گیری: ابزارهای بررسی شده PRISM با هدف ارزیابی کیفیت داده‌ها و اطلاعات بهداشتی روتین و ارزیابی عملکرد نظام ثبت اطلاعات بخش بهداشت کشور، ابزارهای مناسبی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Translation and Survey of Validity and Reliability of Routine Information Systems Management Tools in Iran

نویسندگان [English]

 • Samad Rouhani 1
 • Khadijeh Safizadeh 2
 • Seyed Nouraddin Mousavinasab 3

1 Associate Professor, Health Economics, Department of Public Health, School of Health, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

2 MSc Student, Health Services Management, Student Research Committee, School of Health, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

3 Associate Professor, Biostatistics, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Health, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

چکیده [English]

Introduction: Qualitative information is necessary for planning, decision-making, and performance management. Scales for assessing the Performance of Routine Information Systems Management (PRISM) have international applications as tools for data quality assessment. So, the aim of this study was to survey the validity and reliability of these scales in the context of Iran.Methods: This was a descriptive study. In order to determine the validity and reliability of these scales, first, they were translated to Persian. Then, an expert panel with 20 members was used to determine the validity of the scales. In order to determine the reliability, the tools were used in 50 primary health care centers in Mazandaran Province, and the Kuder-Richardson and Cronbach’s alpha reliability coefficients were used as well.Results: The expert panel confirmed the content validity of the scales. These experts, while maintaining the original structure and dimensions of the tools, modified them by making some changes including eliminating, adding, and/or modifying some items. The reliability coefficients of these scales for Kuder-Richardson and Cronbach’s alpha were estimated to be 0.72 and 0.77, respectively.Conclusion: Translated PRISM scales are appropriate instruments for assessing the performance of health information systems, as well as quality assessment of routine health system data in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Qualitative Evaluation
 • Data Quality
 • Health Care Systems
 1. Belay H, Lippeveld T. Inventory of PRISM framework and tools: Application of PRISM tools and interventions for strengthening routine health information system performance [Online]. [cited 2013]; Available from: URL: https://www.measureevaluation.org/resources/publications/wp-13-138
 2. Moghaddasi H. Data quality in health care. Tehran, Iran: Word Processing Publishing; 2005. [In Persian].
 3. World Health Organization, Regional office for the western pacific. Improving data quality: A guide for developing countries. Geneva, Switzerland: WHO; 2003.
 4. Johns ML. Information management for health professions. Clifton Park, NY: Delmar Thomson Learning; 2002.
 5. Garner P, Harpham T, Annett H. Information support for urban primary health care. World Health Forum 1992; 13(2-3): 244-9.
 6. Alberta Health. Primary health care evaluation framework [Online]. [cited 2013]; Available from: URL:
 7. www.health.alberta.ca/documents/PHC-Evaluation-Framework-2013.pdf
 8. Bergdahl M, Ehling M, Elvers E, Foldesi E, Korner T, Kron A. Handbook on data quality assessment methods and tools. Luxembourg City, Luxembourg: Eurostat; 2007.
 9. World Health Organization. Framework and standards for country health information systems. Geneva, Switzerland: WHO; 2008.
 10. Aqil A, Lippeveld T, Hozumi D. PRISM framework: A paradigm shift for designing, strengthening and evaluating routine health information systems. Health Policy Plan 2009; 24(3): 217-28.
 11. Hotchkiss DR, Aqil A, Lippeveld T, Mukooyo E. Evaluation of the performance of routine information system management (PRISM) framework: Evidence from Uganda. BMC Health Serv Res 2010; 10: 188.
 12. World Health Organization. Toolkit on monitoring health systems strengthening. Geneva, Switzerland: WHO; 2008.
 13. Aqil A, Lippeveld T, Moussa T, Barry A. PRISM tools user guide [Online]. [cited 2012]; Available from: URL: https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-12-51
 14. Aqil A, Lippeveld T, Moussa T, Barry A. PRISM tools user guide: The performance of routine information system management (PRISM) framework. Chapel Hill, NC: MEASURE Evaluation, Carolina Population Center; 2012.
 15. Mokhtarinia H, Shafiee A, Pashmdarfard M. Translation and localization of the extended Nordic musculoskeletal questionnaire and the evaluation of the face validity and test-retest reliability of its Persian version. J Ergon 2015; 3(3): 21-9. [In Persian].
 16. Hajizadeh E, Asghari M. Methods and statistical analysis by looking at the method of research in Biosciences & Health Sciences. Tehran, Iran: Iranian Students Book Agency; 2011. [In Persian].
 17. Shafiei Nikabadi M, Naghipour N. A model for assessing hospital information systems. J Health Adm 2015; 18(60): 50-66. [In Persian].
 18. Moghaddasi H. A comparative study of quality control mechanisms for in-patients the United States and England and providing a suitable model for Iran [PhD Thesis]. Tehran, Iran: Iran University of Medical Sciences; 2003. [In Persian].
 19. Asadi F, Hosseini A, Moghaddasi H, Nasr Haydarabadi N. Primary health care information systems in health centers of Tehran, Iran. Health Inf Manage 2012; 9(1): 1-10. [In Persian].