نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، کتابداری و اطلاع‎رسانی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه کتابداری و اطلاع‎رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

2 استادیار، مامایی، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

3 استادیار، کتابداری و اطلاع‎رسانی پزشکی، گروه کتابداری و اطلاع‎رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

چکیده

مقدمه: مادران، یکی از گروه‎هایی هستند که توجه به نیازهای اطلاعات سلامتشان از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چرا که آن‌ها مسؤولیت پرورش نسل آینده را بر عهده دارند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تعیین نیازهای اطلاعات سلامت مادران کودکان کمتر از دو سال مراجعه‌کننده به مراکز جامع سلامت انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- پیمایشی بود و جمعیت مورد نظر را مادران کودکان کمتر از دو سال مراجعه‏کننده به مراکز جامع سلامت شهر بوشهر تشکیل داد. جهت جمع‌آوری داده‏ها، از پرسش‌نامه پژوهشگر ساخته استفاده گردید که اعتبار آن به روش اعتبار محتوا و صوری به شیوه کیفی و کمی و پایایی آن از طریق آزمون- بازآزمون و محاسبه ضریب Cronbach's alpha مورد تأیید قرار گرفت. روش نمونه‏گیری به صورت سهمیه‏ای در دسترس بود و برای توصیف اطلاعات از آماره‎های توصیفی استفاده شد.یافته‌ها: مهم‏ترین نیاز اطلاعات مادران در مورد سلامت خود و کودکشان به ترتیب در ارتباط با رفتار صحیح با کودک و ارتباط صحیح با همسر و دیگر فرزندان عنوان شد. مهم‏ترین انگیزه مادران جهت جستجوی اطلاعات، علاقمندی به کسب اطلاعات و مهم‏ترین منبع مورد استفاده آن‌ها پزشک بود.نتیجه‌گیری: مادران در مورد سلامت خود و کودکشان نیاز زیادی به اطلاعات دارند و این مطلب نشان می‌هد که اطلاعات فعلی از جامعیت کاملی برای پاسخگویی به نیازهای مادران برخوردار نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Health Information Needs of Mothers of Children Younger than Two Years Old Referred to Healthcare Centers of Bushehr City, Iran

نویسندگان [English]

 • Syedeh Fatemeh Mortazavi 1
 • Razieh Bagherzadeh 2
 • Ali Hamidi 3

1 MSc, Medical Library and Information Sciences, Student Research Committee, Department of Medical Library and Information Sciences, School of Paramedical Sciences, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

2 Assistant Professor, Midwifery, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Bushehr University of Medical Science, Bushehr, Iran

3 Assistant Professor, Medical Library and Information Sciences, Department of Medical Library and Information Sciences, School of Paramedical Sciences, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

چکیده [English]

Introduction: Mothers’ health has a special importance due to their responsibility in providing the conditions necessary for their children’s health. This study aimed to investigate the health information needs of mothers of children younger than two years old referred to healthcare centers in Bushehr City, Iran.Methods: In this descriptive study, the statistical population constituted of mothers of children under two years old in Bushehr City. Data collection was done using a researcher-made questionnaire whose credibility was measured by content validity and formal validity methods in quantitative and qualitative ways, and its reliability was measured by stability test method (test-retest) and Cronbach’s alpha. Mothers were selected using convenient sampling method. The results were described using descriptive statistics.Results: The most important information needs of mothers regarding their and their children’s health included information of proper behavior toward their new child, other children, and husband. Their first motivation for seeking and obtaining information was their interest in information, and the main sources of data were physicians.Conclusion: Results of this study show that mothers needed information regarding their health and that of their children. This fact shows that current information and trainings given to mothers by healthcare systems is insufficient.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Health Services Needs
 • Infant
 • Child Health
 1. Zare Farashbandi F, Lalazaryan A, Rahimi AR, Hassanzadeh A. Active and passive information seeking by diabetic patients. Payesh 2015; 14(6): 729-40. [In Persian].
 2. Pasha A, Hasan Tehrani T, Chehrzad M M, Atrkar Roushan Z. Relationship between maternal health behavior and physical growth pattern of children under one year referred to health departments of Rasht city. J Holist Nurs Midwifery 2005; 15(1): 32-8. [In Persian].
 3. Zeinali J, Mirhaghjou S N, Mirzaei M, Alhani F, Kazem Nezhad Leili E, Dehghani M. The effect of family centered care on meeting parental information needs of hospitalized children. J Holist Nurs Midwifery 2012; 22(1): 30-7. [In Persian].
 4. Mohseni M, Loripoor M, Nekuei N. Educational needs of postpartum period in women referring to health care centers of Rafsanjan In 2008. Journal of Community Health 2013; 7(1): 18-27. [In Persian].
 5. Malata AM. Labour and birth information needs of first time mothers in Malawi and satisfaction with information received [MSc Thesis]. Joondalup, Australia: Edith Cowan University; 1997.
 6. Vargas M. The perspectives of mothers and clinicians on the information needs, information-seeking behavior, communication processes, and information resources of first-time breastfeeding Latina mothers [PhD Thesis]. New York, NY: Columbia University; 2008.
 7. Shieh C, McDaniel A, Ke I. Information-seeking and its predictors in low-income pregnant women. J Midwifery Womens Health 2009; 54(5): 364-72.
 8. Bakar ABA. Information Seeking Behaviours of Rural Women in Malaysia. Library Philosophy and Practice 2011; 2011: 461-8.
 9. Devolin MA, Phelps D, Duhaney T, Benzies K, Hildebrandt C, Rikhy S, et al. 1870 assessing the information and support needs of parents of young children in Canada. Arch Dis Child 2012; 97(Suppl 2): A528.
 10. Ruthven I, Buchanan S, Loudon K. The everyday life information seeking behaviours of first-time mothers. J Doc 2015; 72(1): 24-46.
 11. Hesari Z. Study of information needs of housewives in public libraries of Mashhad. Payame Baharestan 2016; 66: 11-4. [In Persian].
 12. Mohammadi M, Sapidnameh Z, Ebadollah Amoghin J. Information needs of nomadic women of Kohkilouyeh City. Human Info Interact 2016; 2(4): 77-85. [In Persian].
 13. Nasrollahzadeh S. Health information-seeking behavior of pregnant women: A grounded theory study. Human Info Interact 2015; 1(4): 270-81. [In Persian].
 14. White K, Small M, Frederic R, Joseph G, Bateau R, Kershaw T. Health seeking behavior among pregnant women in rural Haiti. Health Care Women Int 2006; 27(9): 822-38.
 15. Bigdeli Z, Azimi MH, Zarei F. A survey on the factors affecting women employees' health information- seeking on the web in khuzestan water and power authority during 2011. Library and Information Science 2012; 15(1): 165-84. [In Persian].
 16. Zare Gavgani V, Gheysari E, Asghari Jafar Abadi M. A study on the information seeking behavior of members of Qazvin public libraries on health related topics. Research on Information Science and Public Libraries 2014; 20(1): 93-112. [In Persian].
 17. Csete J. Health-seeking behavior of Rwandan women. Soc Sci Med 1993; 37(11): 1285-92.
 18. Davies MM, Bath PA. Interpersonal sources of health and maternity information for Somali women living in the UK: Information seeking and evaluation. J Doc 2002; 58(3): 302-18.