نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، فن‌آوری اطلاعات سلامت، گروه فن‌آوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

2 دانشجوی کارشناسی، فن‌آوری اطلاعات سلامت، گروه فن‌آوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از توسعه سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی، ارتقای سرویس مکانیزه اطلاعات بیمار می‌باشد که به منظور ارتقای اثربخشی و عملکرد مطلوب خدمات، طراحی می‌شود. در این راستا، استقرار سیستم‌های اطلاعات مدیریت، نقش بسزایی را در اتخاذ تصمیمات و تعیین استراتژی توسط مدیران ایفا می‌نماید.روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- مقطعی بود و به صورت موردی در مرکز آموزشی- درمانی بوعلی سینای شهر ساری در سال 1396 انجام شد. جامعه آماری مطالعه را 111 نفر از کاربران سیستم اطلاعات بیمارستانی آن مرکز تشکیل داد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌ای شامل 9 مؤلفه (78 عامل) بود. داده‌ها در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: تحلیل وضعیت عوامل مؤثر بر مهندسی مجدد از دیدگاه کاربران نشان داد که سطح وضعیت مؤلفه‌ها، 8/65 درصد متوسط، 8/19 درصد نامطلوب و 4/10 درصد مطلوب بود.نتیجه‌گیری: نتایج به دست آمده برای مدیران در سطوح مختلف جهت بهبود عملکرد سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی در راستا‌ی استقرار سیستم‌های اطلاعات مدیریت قابل استفاده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Feasibility of Re-engineering with Deployment Approach in Information Management System of Bu-Ali Sina Educational-Treatment Center, Sari, Iran, in 2017

نویسندگان [English]

 • Azita Balaghafari 1
 • Afieh Pangh 2
 • Parisa Sadeghitoosi 2
 • Shaghayegh Bay 2

1 Lecturer, Health Information Technology, Department of Health Information Technology, School of Allied Medical Sciences, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

2 Student, Health Information Technology, Department of Health Information Technology, School of Allied Medical Sciences, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Mazandaran, Iran

چکیده [English]

Introduction: The aim of the development of Hospital Information Systems (HIS) is to promote the patient information mechanization service, which is designed to enhance the effectiveness and desirable service performance. Regarding that deployment of management information systems plays an important role in decision making and strategy determination by managers.Methods: This cross-sectional descriptive study was carried out at the Bu-Ali Sina hospital in Sari City, Iran, in 2017. The statistical population of this study was 111 users of the hospital information system. The data collection tool was a questionnaire containing nine components (78 factors). Data were analyzed using SPSS software.Results: Analysis of the status of factors influencing re-engineering view point of users showed that the level of components was moderate at 65.8%, undesirable at 19.8%, and desirable at 10.4% of them.Conclusion: The results of this study are applicable to managers at different levels to improve the performance of hospital information systems in order to establish management information systems.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hospital Information Systems
 • Management Information Systems
 • Feasibility Studies
 1. Khalesi N, Ahmadi M, Ayat Elahi H. A study on the attitudes of users about application of Admission Discharge System-9 (ADS-9) software in Iran and Shahid Beheshti Universities Teaching hospitals, 2002. Hakim Res J 2003; 6(3): 47-53. [In Persian].
 2. Taghavifard MT, Hanafizadeh P, Hamidi M, Zare Ravasan A. The role of BPR in the realization of ERP benefits. Iranian Journal of Management Sciences 2013; 7(26): 71-88. [In Persian].
 3. Hua J, Ruan J. Study on the interactive relationship between BPR and ERP. Proceedings of 4th International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing; 2008 Oct 12-17; Dalian, China. Piscataway, NJ: IEEE Operations Center; p. 1-5.
 4. Sigari Tabrizi R, Marthandan, G, Esferjani Sheibani P, Chavosh A, Bagherzad Halimi A. A Study on the recursive relationship between BPR and ERP implementation. Adv Mater Res 2012; 433-440: 4947-51.
 5. Somers TM, Nelson KG. A taxonomy of players and activities across the ERP project life cycle. Information and Management 2004; 41(3): 257-78.
 6. Business process re-engineering (BPR) [Online]. [cited 2018 May 28]; Available from: URL:
 7. http://file.qums.ac.ir/repository/vcm/modiriatebodje/Modiriat4.pdf
 8. Davenport TH. Putting the enterprise into the enterprise system. Harvard Business Review 1998; 76(4): 121-31.
 9. Tavassoli J. Reengineering Inventory in Education [Online]. [cited 2018]; Available from: URL:
 10. http://porseshname.com/?id=357
 11. Zarei B, Farkish S. Review re-engineering experience in Iran. Proceedings of the 4th International Industrial Engineering Conference; 2005 Jun 14; Tehran: Iran.
 12. Rouhollahi MR, Zarei B. Reengineering the national health research and innovation system of iran; a heuristic approach. Journal of Science and Technology Policy 2008; 1(1): 39-52. [In Persian].
 13. Shomaran System. Examining the Barriers and Problems of Implementing Management Information Systems (MIS) in Iran [Online]. [cited 2019 Feb 4]; Avaiable from: URL: http://www.shomaran.com/blog1
 14. Balaghafari A, Pangh A, Sedeghnejad H. Evaluating the software programs in hospital information system: A case study of Sari Bou-Ali Sina Hospital. J Mazandaran Univ Med Sci 2018; 28(160):166-72. [In Persian].