نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، واحد الکترونیکی، واحد تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دکتری تخصصی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: طرح تحول نظام سلامت به شیوه‌های مختلف بر فعالیت بیمارستان‌ها تأثیر می‌گذارد. با توجه به اهمیت کسورات بر درامد بیمارستان، پژوهش حاضر با هدف مقایسه کسورات صورت‌حساب‌های بیمه قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت در مرکز آموزشی- درمانی الزهرای (س) اصفهان انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بود. داده‌های مربوط به کسورات بیمه‌ای 50288 پرونده بستری سال 1392 و 51699 پرونده بستری سال 1394 تحت پوشش بیمه‌های تأمین اجتماعی و خدمات درمانی مرکز آموزشی- درمانی الزهرا (س) به کمک گزارش‌های کارشناسان واحد فن‌آوری اطلاعات و گزارش‌های مالی سیستم اطلاعات سلامت در قالب فایل‌های الکترونیکی جمع‌آوری گردید و با استفاده از آزمون‌های t و Paired t در سطح معنی‌داری 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: نسبت کسورات به درامد بیمارستان در سال 1394 نسبت به سال 1392 کاهش معنی‌داری را نشان داد (010/0 = P). این کاهش در نسبت کسورات به درامد خدمات ویزیت، بیهوشی، جراحی، هزینه تخت و خدمات پاراکلینیک مشاهده شد. حجم خدمات پاراکلینیک، مشاوره، بیهوشی، جراحی و کل خدمات پس از طرح تحول نظام سلامت افزایش معنی‌داری داشت.نتیجه‌گیری: کسورات بیمه‌ای مرکز آموزشی- درمانی الزهرا (س) پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت کاهش یافت. بیشترین افزایش کسورات در خدمات پاراکلینیکی بیمه تأمین اجتماعی مشاهده گردید. علت این امر را می‌توان به بالا بودن حجم اسناد این بیمه یا نامساوی بودن مراجعان تحت پوشش بیمه‌ها نسبت داد. با این وجود، بهتر است علل کسورات به تفکیک بیمه‌ها مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهایی جهت کاهش کسورات بیمه تأمین اجتماعی ارایه گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of the Deductions of Insurance Bills in an Education-Treatment Center in Iran before and after Health Care Reform

نویسندگان [English]

 • Zahra Rostami 1
 • Amir Ashkan Nasiripour 2

1 MSc, Health Services Management, Electronic Campus, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 PhD, Health Services Management, Department of Health Services Management, School of Medical Sciences and Technologies, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Health care reform affects the hospital activities from various ways. According to the important effect of insurance bill deductions on hospitals revenue, this study was aimed to compare the deductions from the insurance bills of Alzahra hospital affiliated to Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran, before and after of health care reform.Methods: This descriptive-analytic study was carried out by examining data about insurance bill deductions among 50288 and 51699 inpatient cases in 2013 and 2015, respectively, in Alzahra hospital covered by Social Security Insurance Organization and Health Services Insurance. To data collection, information technology (IT) staff reports and Health Information System reports were used and exported to electronic files. Data were analyzed using t and paired t tests at a significant level of 0.05.Results: The ratio of deductions to total hospital income significantly reduced in 2015 compared to 2013 (P = 0.010). This significant reduction was seen in visiting, anesthesia, surgery, bed-day costs, and para-clinic services. There was a significant increase in load of para-clinic, consulting, anesthesia, surgery, and total services.Conclusion: Insurance bill deductions in Alzahra hospital decreased after health care reform. The most rate of deductions referred to para-clinic services of Social Security Insurance Organization; that was because of great load of documents of this organization or inequity of patients covered by different insurers. But it is necessary to investigate the causes of insurance bill deductions according to insurance types to find approaches to reduce Social Security Insurance Organization bill deductions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Deductions
 • Insurance
 • Hospitals
 • Health Care Reform
 • Iran
 1. Karimi S, Vesal S, Saeedfar S, Rezayatmand M. The study deductions of insurance bills and presenting suggestions approaches in Seyed Alshohada hospital. Health Inf Manage 2011; 7(Special Issue): 594-600. [In Persian].
 2. Mosadeghrad AM, Afshari M, Nasrolahi R, Daneshgar S, Corani Bahador R. The impact of education on reducing bill deductions in a hospital: A case study. Hakim Health Sys Res 2017; 20(3): 156-63. [In Persian].
 3. Norooz Sarvestani E, Pour Mohammadi K, Kavoosi Z, Yousefi AR. The amount and causes insurance deductions of Shohada-e Sarvestan hospital and ways to reduce it by using the techniques of problem solving, 2012. J Manage Med Inform Sci 2015; 2(2): 122-32. [In Persian].
 4. Karami M. The role of documentation in hospital bill deduction. Zahedan J Res Med Sci 2011; 12(5): 95. [In Persian].
 5. Omrani MD, Farajzadeh F, Rashidi G. Determination of the causes of income deficits at hospitals affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences. J Med Counc I R Iran 2012; 30(3): 265-71. [In Persian].
 6. Safdari R, Sharifian R, Ghazi Saeedi M, Masoori N, Azad Manjir Z. The amount and causes deductions of bills in Tehran University of Medical Sciences Hospitals. Payavard Salamat 2011; 5(2): 61-70. [In Persian].
 7. Moshaveri F, Saghaeyannejad S, Rezayatmand M. Deductions applied by Khadamat-e-Darman insurance company on patients' bills at teaching hospitals affiliated to Isfahan University of Medical Sciences. Health Inf Manage 2007; 3(2): 53-61. [In Persian].
 8. Bagheri H, Amiri M. Causes of deductions insurer to document the treatment of patients in one hospital in Iran. Journal of Healthcare Management 2013; 4(3-4): 17-24.
 9. Dehghan A, Mirjalili MR, Zare Mehrjardi MH, Maliheh R, Samiyezargar A, Kazemeini SK. Performance of health care system reform plan from the perspective of university hospitals executives in Yazd Province in 2015. Manage Strat Health Syst 2016; 1(1): 43-9. [In Persian].
 10. Ghasem Zadeh Z, Sajadi HS, Sajadi FS, Aghili G, Hadi M. The comparison of selected statistical indicators of a hospital before and after the implementation of health reform plan: Isfahan-2015. Journal of Health in the Field 2017; 4(4): 9-16. [In Persian].
 11. Shaham G, Komeili A, Masoudi Asl I. Impact of healthcare overhaul plan on manpower distribution at selected hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences. Journal of Healthcare Management 2016; 7(3): 17-26. [In Persian].
 12. Shirozhan S, Hosseini M, Rajabi S, Sedighi Pashaki M. Explaining the nurses' experiences of implementation of health system reform plan. J Health Promot Manag 2018; 7(4): 1-7. [In Persian].
 13. Rafiee S, Sadeghi P, Askari Keysomi M. Investigating the rate and causes of insurance deductions in hospitals affiliated to Qazvin University of Medical Sciences before and after of health sector reform and providing operational solutions to reduce it. Edrak 2017; 12(46): 1-11. [In Persian].
 14. Khorami F, Hosseini Eshpala R, Baniasadi T, Azarmehr N, Mohammadi F. Prioritizing insurance deductions factors of Shahid Mohammadi hospital inpatients records using shannon entropy, Bandar Abbas, Iran. Hormozgan Med J 2013; 17(1): 77-82. [In Persian].
 15. Lu TH, Chang YT, Lin YM. Implementation of an automatic laboratory data checking system to reduce deduction of statins reimbursement in a teaching hospital in Taiwan. Value Health 2014; 17(7): A500.
 16. Mohammadi A, Azizi AA, Cheraghbaigi R, Mohammadi R, Zarei J, Valinejadi A. Analyzing the deductions applied by the medical services and social security organization insurance toward receivable bills by university hospitals of Khorramabad. Health Inf Manage 2013; 10(2): 1-9. [In Persian].
 17. Karami M, Safdari R, Moini M. Impact of hospital deductions imposed by the social security insurance on patient's teaching hospitals of Kashan. Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty 2011; 8(4): 220-8. [In Persian].
 18. Mosadeghrad A, Afshari M, Nasrolahi R, Daneshgar S, Corani Bahador R. The impact of health transformation plan on deductions imposed on Imam Khomeini hospital complex's bills. Hospital 2018; 17(2): 71-9. [In Persian].