نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، اقتصاد سلامت، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، اقتصاد سلامت، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: رشد فزاینده هزینه‌های سلامت در کشورها و مناطق مختلف جهان باعث شده است تا توجه به عوامل تأثیرگذار بر هزینه‌های سلامت به یک مسأله مهم برای سیاست‌گذاران حوزه سلامت تبدیل شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل مؤثر بر هزینه‌های سلامت در ایران و کشورهای عضو سند چشم‌انداز 1404 انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بود که با استفاده از داده‌های بانک جهانی برای ایران و کشورهای عضو سند چشم‌انداز 1404 در طی سال‌های 1995 تا 2014، تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی GDP (Gross Domestic Product) سرانه، نرخ شهرنشینی، نرخ بیکاری، درصد جمعیت 14-0 سال، درصد جمعیت 65 سال و بیشتر، نرخ رشد جمعیت، تعداد تخت بیمارستان و تعداد پزشک را بر هزینه‌های سلامت بررسی نمود. برآورد مدل با استفاده از الگوی داده‌های تابلویی صورت گرفت.یافته‌ها: متغیرهای GDP سرانه، نرخ شهرنشینی و درصد جمعیت 65 سال و بیشتر، تأثیر مثبت و معنی‌داری بر هزینه‌های سلامت داشت. نرخ بیکاری، درصد جمعیت 14-0 سال و تعداد تخت بیمارستان نیز تأثیر منفی و معنی‌داری را بر هزینه‌های سلامت نشان داد.نتیجه‌گیری: نرخ شهرنشینی و درصد جمعیت 65 سال و بالاتر، بیشترین تأثیر را در افزایش هزینه‌های سلامت دارد. بنابراین، سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان حوزه سلامت می‌توانند سیاست‌های مناسب را برای کاهش هزینه‌های سلامت طراحی کنند و در جهت فراهم‌سازی زیربناهای اقتصادی، اجتماعی و نظام سلامت در آینده اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determinants of Health Expenditures in Iran and Other Country Members of Perspective Document of 1404 of Iran

نویسندگان [English]

 • Hamed Shabani 1
 • Reza Rezayatmand 2
 • Farzaneh Mohammadi 2

1 MSc Student, Health Economics, Department of Health Services Management, School of Management and Medical Information, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor, Health Economics, Health Management and Economics Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Ever rising of health expenditure all over the world has shifted policy makers’ attention toward the determinants of health expenditures. The purpose of this study was to investigate the determinants of health expenditures in Iran and the other member countries which are the members of Perspective Documents of 1404 (Hijri) of Iran.Methods: This was a descriptive-analytic study which investigated the impact of gross domestic product (GDP)/capita, urbanization rate, unemployment rate, the percentage of the population between 0 to 14 years old, the percentage of the population older than 65 years and above, population growth rate, number of hospital beds, and number of physicians on health expenditures using panel data from World Bank during 1995-2014 for Iran and other country members of the Perspective Document of 1404 of Iran.Results: GDP/capita, urbanization rate, and the percentage of the population older than 65 years and above had a positive impact on health expenditures. Unemployment rate, the percentage of the population between 0 and 14 years old and number of hospital beds had a negative impact on health expenditures.Conclusion: The results of this study showed that urbanization rate and the percentage of the population older than 65 had the greatest impact on rising health expenditures. These findings can be used by policy makers in the health sector to design a better future for the health of the population while containing the health expenditures.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Health Expenditures
 • Iran
 • Aging
 1. Phi G, Mohan R. Determinants of Health Expenditures in OECD Countries, 2017 [Online]. [cited 2017 Apr]; Available from: URL: https://digitalcommons.bryant.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1025&context=honors_economics
 2. Nghiem SH, Connelly LB. Convergence and determinants of health expenditures in OECD countries. Health Econ Rev 2017; 7(1): 29.
 3. Akca N, Sonmez S, Yilmaz A. Determinants of health expenditure in OECD countries: A decision tree model. Pak J Med Sci 2017; 33(6): 1490-4.
 4. Xu K, Saksena P, Holly A. The determinants of health expenditure: A country-level panel data analysis (Working paper). Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2011.
 5. El-Farouk AE, Banjar FM, Karar HMO, Elamin FO. Determinants of public healthcare expenditure in Saudi Arabia. Eur J Pharm Med Res 2016; 3(12): 85-93.
 6. Di Matteo L. The macro determinants of health expenditure in the United States and Canada: assessing the impact of income, age distribution and time. Health Policy 2005; 71(1): 23-42.
 7. Sen A. Is health care a luxury? New evidence from OECD data. Int J Health Care Finance Econ 2005; 5(2): 147-64.
 8. Souliotis K, Kartzi G, Athanasakis K, Golna C, Yfantopoulos J. Determinants of health care expenditure in Greece: Can primary health care impact on their evolution? Int J Pharm Sci Res 2014; 5(2): 383-91.
 9. Maciejewski ML, Liu CF, Kavee AL, Olsen MK. How price responsive is the demand for specialty care? Health Econ 2012; 21(8): 902-12.
 10. Kowalski A. Censored Quantile Instrumental Variable Estimates of the Price Elasticity of Expenditure on Medical Care (Yale and NBER working paper) [Online]. [cited 2013 Jul 19]; Available from: URL:
 11. http://www.econ.yale.edu/~ak669/akcqiv07_19_13submit.pdf
 12. Hosoya K. Determinants of health expenditures: Stylized facts and a new signal. J Mod Econ 2014; 5(13): 1171-80.
 13. Samadi A, Homaie RE. Determinants of healthcare expenditure in Economic Cooperation Organization (ECO) Countries: Evidence from Panel Cointegration Tests. Int J Health Policy Manag 2013; 1(1): 63-8.
 14. Kouassi E, Silue GG, Akinkugbe O, Brou JMB. Health expenditures and Income with Nonstationary Panel Data: Evidence from ECOWAS member countries. Economics Bulletin 2017; 37(3): 2198-218.
 15. Murthy VNR, Okunade AA. Determinants of U.S. health expenditure: Evidence from autoregressive distributed lag (ARDL) approach to cointegration. Econ Model 2016; 59: 67-73.
 16. Nordin N, Nordin N, Ahmad NA. The effects of the ageing population on healthcare expenditure: A comparative study of China and India. Proceedings of the 1st International Conference on Economics and Banking (ICEB-15); 2015 May 26-27; Jawa Barat, Indonesia. Paris, France: Atlantis Press; 2015. p. 297-310.
 17. Lago-PenasS, Cantarero-Prieto D, Blazquez-Fernandez C. On the relationship between GDP and health care expenditure: A new look. Econ Model 2013; 32: 124-9.
 18. Magazzino C, Mele M. The determinants of health expenditure in Italian regions. International Journal of Economics and Finance 2012; 4(3): 61-72.
 19. Wang KM. Health care expenditure and economic growth: Quantile panel-type analysis. Econ Model 2011; 28(4): 1536-49.
 20. Abbas F, Hiemenz U. Determinants of public Health expenditures in Pakistan, ZEF- Discussion Papers on Development Policy No. 158. Bonn, Germany: Center for Development Research; 2011.
 21. Behboodi D, Bastan F, Feshari M. The relationship between per capita health expenditure and per capita GDP (A case study of low and middle income countries). Journal of Economical Modeling 2011; 15(5): 81-96. [In Persian].
 22. Mehrara M, Sobhanian SMH, Bayat S. Effects of income on health expenditure in Iran using logistic smooth transition regression model. Economic Studies and Policies 2013; 9(2): 163-80. [In Persian].
 23. Beheshti MB, Sojoudi S. The relationship between health expenditure and GDP in Iran. Journal of Economics Review 2008; 4(4): 115-35. [In Persian].
 24. Leu RE. The public-private mix and international health care costs. In: Culyer AJ, Jonsson B, editors. Public and private health services: Complementarities and conflicts. Oxford, UK: Blackwell; 1986. p. 41-63.
 25. Hitiris T, Posnett J. The determinants and effects of health expenditure in developed countries. J Health Econ 1992; 11(2): 173-81.
 26. Di Matteo L, Di Matteo R. Evidence on the determinants of Canadian provincial government health expenditures: 1965-1991. J Health Econ 1998; 17(2): 211-28.
 27. Huang SL. Factors Influencing healthcare spending in Singapore: A regression model. International Journal of the Computer, the Internet and Management 2004; 12(3): 51-6.
 28. Murthy NRV, Ukpolo V. Aggregate health care expenditure in the United States: Evidence from cointegration tests. Appl Econ 1994; 26(8): 797-802.
 29. Khan HN, Razali RB, Shafie AB. Modeling determinants of health expenditures in Malaysia: Evidence from time series analysis. Front Pharmacol 2016; 7: 69.
 30. Lopreite M, Mauro M. The effects of population ageing on health care expenditure: A Bayesian VAR analysis using data from Italy. Health Policy 2017; 121(6): 663-74.
 31. Maresova P, Mohelska H, Kuea K. Economics aspects of ageing population. Procedia Economics and Finance 2015; 23: 534-8.
 32. Karami Matin B, Rezaei S, Shaahmadi F, Kazemi Karyani A. Ageing in Iran in 1410, a warning to health care system. Teb va Tazkieh 2013; 22(2): 9-18. [In Persian].
 33. Sulku SN, Caner A. Health care expenditures and gross domestic product: The Turkish case (Working Papers 0903). Ankara, Turkey: TOBB University of Economics and Technology, Department of Economics; 2009.
 34. Kiymaz H, Akbulut Y, Demir A. Tests of stationarity and cointegration of health care expenditure and gross domestic product: An application to Turkey. Eur J Health Econ 2006; 7(4): 285-9.
 35. Odubunmi AS, Saka JO, Oke DM. Testing the cointegrating relationship between health care expenditure and economic growth in Nigeria. International Journal of Economics and Finance 2012; 4(11): 99-107.
 36. Busse R, Krauth C, Schwartz FW. Use of acute hospital beds does not increase as the population ages: Results from a seven year cohort study in Germany. J Epidemiol Community Health 2002; 56(4): 289-93.
 37. Watson DE, McGrail KM. More doctors or better care? Healthc Q 2009; 12(4): 101-4.
 38. Lavy V, Strauss J, Thomas D, de Vreyer P. Quality of health care, survival and health outcomes in Ghana. J Health Econ 1996; 15(3): 333-57.
 39. Or Z, Wang J, Jamison D. International differences in the impact of doctors on health: A multilevel analysis of OECD countries. J Health Econ 2005; 24(3): 531-60.
 40. Alderman H, Lavy V. Household responses to public health services: Cost and quality tradeoffs. World Bank Res Obs 1996; 11(1): 3-22.
 41. Pan J, Liu GG. The determinants of Chinese provincial government health expenditures: Evidence from 2002-2006 data. Health Econ 2012; 21(7): 757-77.
 42. Toor IA, Butt MS. Determinants of health care expenditure in Pakistan. Pakistan Economic and Social Review 2005; 43(1): 133-50.
 43. Gerdtham UG, Sogaard J, Andersson F, Jonsson B. An econometric analysis of health care expenditure: A cross-section study of the OECD countries. J Health Econ 1992; 11(1): 63-84.
 44. Bose S. Determinants of per capita state-level health expenditures in the United States: A spatial panel analysis. Journal of Regional Analysis and Policy 2015; 45(1): 93-107.
 45. Mohammadi F, Sahabi B, Akbari N, Asari A. Investigating the effect of longevity on saving in Iran. Economic Development Policy 2014; 1(1): 119-44. [In Persian].
 46. United Nation, Department of Economic and social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2017 Revision [Online]. [cited 2017 Jun 21]; Available from: URL: https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WPA2017_Highlights.pdf