نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز و کارشناس، معاونت درمان، بیمارستان الزهرا (س)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری تخصصی، مدیریت فن‌آوری اطلاعات، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد و معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان و دانشجوی دکتری تخصصی، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: از آن‌جا که پیشرفت علم نتیجه فعالیت‌های جمعی است، مطالعه کمی و کیفی همکاری میان نویسندگان در سطوحی همچون کشورها، مؤسسات و مجلات، اهمیت فراوانی دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی همکاری‌های علمی بین رشته‌ها، مؤسسات، کشورها و نویسندگان مجله مدیریت اطلاعات سلامت بود.روش بررسی: این مطالعه به روش تحلیل هم‌تألیفی و با رویکرد علم‌سنجی انجام شد. بدین ترتیب، اسامی نویسندگان مقالات مجله مدیریت اطلاعات سلامت به همراه وابستگی سازمانی آن‌ها از سال 1383 تا سال 1396 به عنوان داده‌های تحقیق استخراج گردید. تحلیل‌های هم‌نویسندگی، محاسبه شاخص‌های مرکزیت شبکه و همچنین، محاسبه فراوانی بر روی مؤلفه‌های مورد بررسی شامل نویسندگان و وابستگی سازمانی آن‌ها صورت گرفت.یافته‌ها: در بین رشته‌ها و مؤسسات، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی- علوم پزشکی اصفهان (102 مقاله)، کتابداری- علوم پزشکی اصفهان (87 مقاله) و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی- علوم پزشکی تهران (46 مقاله)، بیشترین مقالات را به خود اختصاص دادند. مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، بیشترین سطح همکاری با سایر مؤسسات را دارا بود. در مجله مدیریت اطلاعات سلامت، همکاری بین‌المللی با کشورهای ایالات متحده آمریکا، اتریش، استرالیا، انگلستان، بوسنی و هرزگوین، فرانسه و مالزی وجود داشت.نتیجه‌گیری: با توجه به این که همکاری‌های بین ‌دانشگاهی و بین‌المللی هم در ارزیابی‌های ملی و هم در ارزیابی‌های بین‌المللی پایگاه‌های نمایه‌کننده به عنوان یک معیار مهم ارزیابی مجلات در نظر گرفته می‌شود، با وجود سطح مناسب همکاری‌های علمی داخلی و خارجی این مجله، لازم است به صورت مداوم در پذیرش و جذب مقالات با همکاری‌های نویسندگان خارج از دانشگاه، وضعیت مجله ارتقا داده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Scientific Collaborations in Articles of Journal of Health Information Management

نویسندگان [English]

 • Behjat Taheri 1
 • Asefeh Hadadpour 2
 • Roghayeh Ghazavi 3

1 PhD Student, Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, School of Education and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz AND Vice-Chancellery for Clinical Affairs, Alzahra Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 PhD Student, Information Technology Management, Department of Management, School of Humanities, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad AND Vice-Chancellery for Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 Health Information Technology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan AND PhD Student, Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, School of Education and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Introduction: As science progress is the result of collective activity, the study of quality and quantity of coauthorship in countries, institutions, and journals is important. This research examined the scientific collaboration between disciplines, institutions, countries, and authors of the Journal of Health Information Management.Methods: This study was done using coauthorship analysis with scientometrics approach. All of the authors of articles from 2004 to 2017 were extracted with their affiliations. The coauthorship analysis, and calculating centrality indicators, and the frequencies of studied items including authors and their affiliations were done.Results: Among the institutions, Medical Services Management, Isfahan University of Medical Sciences (102 articles), Medical Library and Information Science, Isfahan University of Medical Sciences (87 articles), and Medical Services Management, Tehran University of Medical Sciences (46 articles) had the most articles, respectively. Moreover, Medical Services Management, Isfahan University of Medical Sciences also had the highest level of collaboration with other institutions. There were international collaborations with the United States, Austria, Australia, the United Kingdom, Bosnia and Herzegovina, France, and Malaysia in this journal.Conclusion: Considering of the importance of inter-institutional and international collaborations in national and international evaluations of journal indexing databases, despite the appropriate level of internal and external scientific collaboration of this journal, it is necessary for this journal to consider the acceptance and recruitment of articles with the collaboration of authors outside the university, to improve its status regarding to these criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Health Information Management
 • Scientific Collaborations
 • Coauthorship, Scientific Network Analysis
 1. Posner RA. Public Intellectuals: A Study of Decline. Cambridge, MA: Harvard University Press; 2001.
 2. Hariri N, Nikzad M. Co-authorship networks of Iranian articles in library and information science, psychology, management and economics in ISI during 2000-2009. Iranian Journal of Information Processing and Management 2011; 26(4): 825-44. [In Persian].
 3. Bukvova H. Studying Research Collaboration: A Literature Review. Sprouts: Working Papers on Information Systems 2010; 10(3): 1-16.
 4. Soheili F, Cheshme Sohrabi M, Atashpaykar S. Co-authorship network analysis of Iranian medical science researchers: A social network analysis. Caspian Journal of Scientometrics 2015; 2(1): 24-32. [In Persian].
 5. Liu X, Bollen J, Nelson M, Van de Sompel H. Co-authorship networks in the digital library research community. Inf Process Manag 2005; 41(6): 1462-80.
 6. Chakrabarti D, Chakrabarti D. Graph mining: Laws, generators, and algorithms. ACM Comput Surv 2006; 38(1): 1-78.
 7. Erfanmanesh M, Basirian Jahromi R. The co-authorship network of the articles published in the national studies on librarianship and information organization journal using social networks analysis indexes. National Studies on Librarianship and Information Organization 2013; 24(2): 76-96. [In Persian].
 8. Asemani Z, Tavakolizadeh Ravari M, Papi A. A study on scientific collaboration and individuals' article frequency. Health Inf Manage 2016; 13(1): 61-4. [In Persian].
 9. Yan E, Ding Y, Zhu Q. Mapping library and information science in China: A coauthorship network analysis. Scientometrics 2010; 83(1): 115-31.
 10. Erfanmanesh A, Rohani V, Abrizah A. Co-authorship network of scientometrics research collaboration. Malays J Libr Inf Sci 2012; 17(3): 73-93.
 11. Marefat R, Saberi M, Abdolmajid A, Zoodranj M. A survey on collaboration rate of authors in presenting scientific papers in Koomesh Journal during 1999-2010. Koomesh 2012; 13(3): 279-86. [In Persian].
 12. Borgatti S, Everett M, Freeman L. UCINET IV for Windows: Software for social network analysis [Software]. Harvard, MA: Analytic Technologies; 2002.
 13. Van-Eck NJ, Waltman L. VOSviewer [Software]. Leiden, Netherland: Leiden University; 2017.
 14. Tavakolizadeh-Ravari M. Ravar Premap [Software]. Yazad, Iran: Yazd University; 2016.
 15. Erfanmanesh MA, Morovati Ardakani M. A scientometrics and collaboration network analysis of the quarterly journal of interdisciplinary studies in the humanities. Interdisciplinary Studies in Humanities 2016; 8(4): 55-77. [In Persian].
 16. Erfanmanesh M, Arshadi H. Co-authorship network of institutions in Iranian knowledge and information science papers. Journal of Academic Librarianship and Information Research 2015; 49(1): 79-99. [In Persian].
 17. Fallah M, Fahimifar S, Chamani Z. Study the Co-authorship network of Persian scientific research journals in Faculty of Management of Tehran University. Caspian Journal of Scientometrics 2016; 3(2): 48-60. [In Persian].
 18. Soheili F, Osare F. Reviewing the co-authorship network structure. Ketabmah-Koliat 2012; 16(3): 62-71. [In Persian].