نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 استادیار، روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: کتاب‌درمانی استفاده از فن کتاب خواندن برای راهنمایی فرد و گروه است. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی کتاب‌درمانی بر استرس، اضطراب و افسردگی زنان شهر شیراز بود.روش بررسی: این مطالعه به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و گروه شاهد انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق را کلیه زنان مراجعه‌کننده به فرهنگسرای شهرداری شیراز در بازه زمانی شش ماهه اول سال 1397 تشکیل داد (60 نفر). نمونه آماری شامل زنانی بود که اظهار می‌کردند اضطراب، استرس یا افسردگی دارند. شرکت‌کنندگان پرسش‌نامه 21-DASS (21-Depression Anxiety Stress Scales) را تکمیل نمودند و از بین آنان، زنانی که نمره استرس، اضطراب و افسردگی بالاتر از حد طبیعی (نمره 7) داشتند، 30 نفر انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره (آزمایش و شاهد) قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت 8 هفته آموزش دریافت نمود و سپس پس‌آزمون اجرا گردید.یافته‌ها: کتاب‌درمانی به شیوه گروهی، منجر به کاهش معنی‌دار افسردگی، استرس و اضطراب در زنان مراجعه‌کننده به فرهنگسرای شهرداری شهر شیراز شد.با همکاری کتابداران و روان‌شناسان و بهره‌مندی از روش‌های کتاب‌درمانی، می‌توان برای بهبود برخی علایم همچون افسردگی، استرس و اضطراب برنامه‌ریزی و اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Bibliotherapy on Stress, Anxiety, and Depression in Women Referring to Shiraz Municipality Cultural Center, Iran

نویسندگان [English]

 • Maryam Sahami 1
 • Sajad Amini-Manesh 2

1 MSc, Psychology, Department of Psychology, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

2 Assistant Professor, Psychology, Department of Psychology, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Introduction: The bibliotherapy is to use the technique of reading to guide the individual and the group. The aim of this study was to determine the effectiveness of the bibliotherapy on stress, anxiety, and depression in women in Shiraz City, Iran.Method: This was a semi-experimental study with pretest-posttest design and control group. The statistical population included all women clients (60) referred to Shiraz Municipality Cultural Center in the first six months of the year 2018, and the statistical sample included women who said they had anxiety, stress, or depression. The Depression, Anxiety and Stress Scale-21 items (DASS-21) was completed by participants. Among the women who had a stress, anxiety, and depression score of higher than the normal (score of 7), 30 were selected and then randomly divided into two groups of 15 (experimental and control). The experimental group, received educations for 8 weeks, and then the questionnaire was implemented in both groups.Results: Group therapy significantly reduced depression, stress, and anxiety in women referring to Shiraz Municipality Cultural Center.Conclusion: Librarians and psychologists together with the use of bibliotherapy techniques can be used not only to treat depression, stress and anxiety, but also to treat other diseases.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bibliotherapy
 • Stress
 • Anxiety
 • Depression
 • Women
 1. Barry MM, Clarke AM, Petersen I, Jenkins R. Implementing mental health promotion. 1st ed. London, UK: Churchill Livingstone; 2006.
 2. Ghasemi S, Delavaran A, Karimi Zarchi M. A comparative study of the total index of mental health in males and females through meta-analysis method. Educational Measurement 2012; 3(10): 159-75. [In Persian].
 3. Butcher JN, Hooley JM, Mineka S. Abnormal psychology. Trans. Seyed Mohammadi Y. Tehran, Iran: Arasbaran Publications; 2015. [In Persian].
 4. Sadeghi R, Zareipour MA, Akbari H, Beygi M. Mental health and associated factors amongst women referred to health care centers. Journal of Health and Care 2011; 13(4): 1-9. [In Persian].
 5. Clark DA, Beck AT. The anxiety and worry workbook: The cognitive behavioral solution. Trans. Rezaei F. 1st ed. Tehran, Iran: Arjmand Publications; 2014. [In Persian].
 6. Stora JB. Stress or stress, new century disease. Trans. Dadsetan P. Tehran, Iran: Roshd Publications; 2008. [In Persian].
 7. Tabrizi M, Tabrizi O. Book therapy: Psychotherapy using the reading book technique. Tehran, Iran: Fara Ravan Publications; 2009. [In Persian].
 8. Gee BA, Antony MM, Koerner N, Aiken A. Appearing anxious leads to negative judgments by others. J Clin Psychol 2012; 68(3): 304-18.
 9. Salahshour N, Mirhoseini Z. The effect of bibliotherapy on the reduction of depression symptoms: A case study of fourth and fifth graders' students at Shahid Tavana Primary School in Tabriz. Knowledge Studies 2015; 8(29): 69-78. [In Persian].
 10. Kohan F, Toloe Ghamari S. Study of the book's role in the treatment of diseases. Journal of Humanities and Islamic Strategic Studies 2017; 3: 199-221. [In Persian].
 11. Sharma V, Sood A, Prasad K, Loehrer L, Schroeder D, Brent B. Bibliotherapy to decrease stress and anxiety and increase resilience and mindfulness: A pilot trial. Explore (NY) 2014; 10(4): 248-52.
 12. Tavallaei SV Rezapour-Mirsaleh Y, Choobforoushzadeh A. Mindfulness bibliotherapy for female outpatients with migraine. J Res Behav Sci 2017; 15(2): 198-204. [In Persian].
 13. Salimi S, Zare Farashnandi F, Samoui R, Hassanzadeh A. The effect of group bibliotherapy on the self-esteem of girls living in dormitory. J Health Adm 2016; 19(64): 73-82. [In Persian].
 14. Nazari Z. Comparative study on the effectiveness of problem solving training and book therapy on increasing the ability of problem solving skills in undergraduate students, 2015 [MSc Thesis]. Tehran, Iran; Kharazmi University; 2015. [In Persian].
 15. Ajorloo M, Irani Z, Aliakbari dehkordi M. Story therapy effect on reducing anxiety and improvement habits sleep in children with cancer under chemotherapy. Health Psychology 2016; 5(18): 87-107. [In Persian].
 16. Salmani Nodoushan E, Habibi S, Akbari A. Book therapy: principles and methods. National Studies of Librarianship and Information Organization 2008; 18(4): 193-200. [In Persian].
 17. Lovibond SH, Lovibond PF. Manual for the depression anxiety stress scales. Kensington, Australia: Psychology Foundation of Australia; 1996.
 18. Looker T, Gregson O. Managing stress. Trans. Ordibeheshti F. 1st ed. Tehran, Iran: Arjmand Publications; 2015. [In Persian].
 19. Gualano MR, Bert F, Martorana M, Voglino G, Andriolo V, Thomas R, et al. The long-term effects of bibliotherapy in depression treatment: Systematic review of randomized clinical trials. Clin Psychol Rev 2017; 58: 49-58.
 20. Beidel DC, Turner S. Child anxiety disorders: A guide to research and treatment. New York, NY: Routledge; 2005.
 21. Sunderland M. Using story telling as a therapeutic tool with children. Bicester, UK: Speechmark Publishing Ltd; 1997.
 22. Shojaee Karizaki S, Haji Zeinolabedini M, Shapoori S. The effect of bibliotheraphy on the reduction of depression of children: (Case study of Dar-Al-Qora Orphanage Center, Tehran, Iran). Research on Information Sciences and Public Libraries 2015; 21(2): 297-308. [In Persian].
 23. Floyd M. Bibliotherapy as an adjunct to psychotherapy for depression in older adults. J Clin Psychol 2003; 59(2): 187-95.
 24. Navabinezhad S, Riahi Nia N. A comparison of the effectiveness of group counseling with cognitive-behavior approach and cognitive bibliotherapy on depression of women 30-40 years old. The Journal of Womens' Studies 2007; 1(1): 45-71. [In Persian].
 25. Banki Y, Amiri SH, Asadi S. The study of the efficacy of bibliotherapy in detachment anxiety and depression of children of divorced parents. Daneshvar Raftar 2009; 16(37): 1-8. [In Persian].
 26. Sheybani S, Yousefi Louyeh M, Delavar A. The effect of narrative therapy on depression of children. Journal of Exceptional Children 2006; 6(4): 893-916. [In Persian].
 27. Jeffcoat T, Hayes SC. A randomized trial of ACT bibliotherapy on the mental health of K-12 teachers and staff. Behav Res Ther 2012; 50(9): 571-9.
 28. Ardeshiri-Alashti R. Effectiveness of group librarianship in anxiety disorders in Babolsar elementary school students [MSc Thesis]. Sari, Iran: Sari Branch, Islamic Azad University; 2014. [In Persian].